Kakovost

Kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje ključnih procesov sta Krkini strateški usmeritvi. S sistematičnim pristopom želimo stalno presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Integrirani sistem vodenja (ISV)

Že od začetka delovanja je bila Krkina strateška usmeritev proizvodnja kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Pri proizvodnji uporabljamo najsodobnejše pristope in dobre prakse, ki so se v skladu z razvojem panoge dopolnjevali in izboljševali. Že leta 1974 smo uspešno prestali svojo prvo inšpekcijo ameriške FDA (Food and Drug Administration). Ob stalnemu nadgrajevanju zahtev dobre proizvodne prakse (GMP) in ostalih dobrih praks (GXP) smo dopolnjevali sistem vodenja kakovosti, ki je prerasel v ISV. V ta sistem so bili postopoma vključeni še ISO 9001, Odgovorno ravnanje (RC), ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 in Uredbe Evropskega parlamenta in sveta 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR). Odlično delovanje ISV podpira centraliziran sistem obvladovanja dokumentacije, ki je bil v Krki vzpostavljen leta 1993 in se nenehno izboljšuje. Kredibilnost vsakega sistema posebej in ISV kot celote potrjujemo s certifikati zunanje neodvisne institucije. S takim pristopom nenehno poglabljamo zaupanje svojih partnerjev.

Nenehne izboljšave, ki so posledica naše zavezanosti standardom in smernicam ter pristopu PDCA (planiraj, izvedi, preveri in ukrepaj), so gonilna sila napredka in stalnega izboljševanja na vseh področjih našega delovanja. Gre za sistematično obvladovanje procesov, od zahtev odjemalcev prek marketinga, razvoja in raziskav, oskrbe z izdelki in prodaje do spremljanja zadovoljstva odjemalcev.

Sistem kakovosti

GMP je najstarejši sistem kakovosti v Krki in je osnova za razvoj vseh ostalih sistemov vodenja. Je zakonska zahteva, zato brez spoštovanja njegovih zahtev proizvodnja in prodaja zdravil nista mogoči.

Delovanje sistema vodenja kakovosti preverjamo z notranjim in zunanjim nadzorom. Delovanje sistemov vodenja kakovosti periodično preverjamo tudi pri dobaviteljih in pogodbenih partnerjih.

Za notranji nadzor skrbimo s presojami, ki jih izvaja izkušena skupina Krkinih presojevalcev. Ustreznost Krkinega sistema vodenja preverjajo in potrjujejo redne inšpekcije domačih in tujih državnih agencij, inšpektoratov in certifikacijskih organizacij ter presoje partnerjev.

Delovanje vseh najpomembnejših procesov z vidika kakovosti periodično pregledujeta Odbor za kakovost in uprava družbe, ki predlagata ukrepe ter strateške usmeritve za izvajanje strategije Krkinega razvoja.

Politika kakovosti

Krkina uprava je sprejela politiko kakovosti v skladu s strateškimi cilji. S politiko so seznanjeni vsi zaposleni in je na voljo vsem zainteresiranim stranem. Preverjamo in obnavljamo jo na vodstvenih pregledih.

Politika kakovosti pomeni zavezanost k:

  • nenehnemu izboljševanju in posodabljanju sistema vodenja kakovosti;
  • spremljanju kakovosti procesov, izdelkov in storitev, postavljanju merljivih periodičnih ciljev, ki so usmerjeni k nenehnemu izboljševanju;
  • izboljševanju izdelkov in storitev v skladu s pričakovanji in željami odjemalcev ter v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov;
  • zagotavljanju virov, ki bodo omogočali izvajanje politike;
  • ozaveščanju in informiranju zaposlenih, dobaviteljev, partnerjev, odjemalcev (glede na potrebe posamezne skupine zainteresiranih) o spremembah in novostih v vodenju sistema kakovosti, o izdelkih in storitvah;
  • vključevanju zaposlenih v programe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja z motiviranjem za kakovostno opravljanje delovnih obveznosti;
  • zagotavljanju primernega varnega in zdravega delovnega okolja;
  • odgovornemu upravljanju s podatki (data integrity);
  • izvajanju Krkine politike kakovosti v odvisnih družbah in predstavništvih v skladu z Načeli kakovosti skupine Krka.

Poslovna odličnost

Eden od Krkinih ključnih ciljev je biti odličen na vseh področjih delovanja, zato je ISV nadgrajen z upoštevanjem načel modela odličnosti EFQM, ki ga je pripravil Evropski sklad za upravljanje kakovosti (European Foundation for Quality Management).