Varnost in zdravje pri delu

Zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. V vse nove projekte in tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Tveganja periodično ocenjujemo, jih s primernimi varstvenimi ukrepi obvladujemo na sprejemljivi ravni in tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer.

V skrb za zdravje zaposlenih so poleg skupine za promocijo zdravja vključeni vodje posameznih organizacijskih enot, osebni zdravnik, izvajalec medicine dela ter Služba za varnost in zdravje pri delu. Za reševanje socialnih in zdravstvenih težav imamo po organizacijskih enotah organizirane bolniške time. Bolniška odsotnost se je od uvedbe projekta Medsebojni odnosi in bolniška odsotnost bistveno zmanjšala.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je vključen v integrirani sistem vodenja in smo ga nadgradili v skladu s standardom ISO 45001:2018.

Na ravni organizacijskih enot delujejo delovne skupine za varnost in zdravje pri delu, v katerih sodeluje tudi pooblaščeni strokovni delavec za to področje. Na ravni družbe deluje tim za varnost in zdravje pri delu in pripravlja ključne cilje in programe, ki jih potrjuje uprava. Januarja 2019 je uprava potrdila ključne cilje in programe za naslednje dvoletno obdobje.

Politika varnosti in zdravja pri delu pomeni zavezanost k:

 • preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanje zdravstvenega stanja zaposlenih in zunanjih partnerjev;
 • določanju varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti pri izvoru, zmanjšanju nevarnosti, izvedbi tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabi osebne varovalne opreme;
 • izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim nadzorom odgovornih oseb;
 • ohranjanju pozitivnih odnosov v delovnem okolju in doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjševanja tveganja za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar;
 • zagotavljanju varnega in neškodljivega delovnega okolja glede na naravo dela z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne opreme;
 • izvajanju zdravstvenega varstva, preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanju zaposlenih na delovna mesta, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju;
 • periodičnemu spremljanju, merjenju in poročanju o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje;
 • sprotnemu dopolnjevanju Izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih;
 • nenehnemu usposabljanju ter dvigovanju zavesti vseh zaposlenih in zunanjih partnerjev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu;
 • spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu ter k primernemu in pravočasnemu uvajanju teh zahtev v prakso;
 • sodelovanju zaposlenih (prek njihovih predstavnikov) v procesu odločanja o sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu;
 • seznanjanju zaposlenih, dobaviteljev, kupcev, institucij in drugih zainteresiranih s Krkinimi aktivnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • širjenju zavez politike varnosti in zdravja pri delu v odvisna podjetja v skupini Krka.

Oznaka Oddelka varovanja

V sklopu Službe za varnost in zdravje pri delu deluje tudi Oddelek varovanja, ki izvaja fizično in tehnično varovanje zaposlenih, obiskovalcev in tudi zunanjih izvajalcev v času dela v Krki, kakor tudi premoženja družbe.