Razvoj sodelavcev

Že od leta 1987 gradimo sistem razvoja kadrov, ki nam omogoča načrtovan in usmerjen razvoj, hkrati pa odlične in usposobljene zaposlene, ki prevzemajo najzahtevnejše in najodgovornejše naloge. Tako zagotavljamo kontinuiteto na ključnih funkcijah in področjih v podjetju.

Med ključne in perspektivne kadre je bilo leta 2018 vključenih 12,6 % zaposlenih. Velik poudarek dajemo prepoznavanju potencialov in razvoju zaposlenih v podjetjih in predstavništvih v tujini, saj s tem širimo področje iskanja najbolj nadarjenih, hkrati pa dosegamo medkulturno sinergijo in zato tudi večjo uspešnost v mednarodnem prostoru. Načrtno jih razvijamo za različne nivoje vodenja in za prevzemanje nalog na najzahtevnejših strokovnih področjih.

Imamo lastno šolo vodenja, ki jo sestavljajo trije programi, prilagojeni za različne nivoje vodenja: Krkina mednarodna šola vodenja, šola za operativni nivo vodenja in program za osnovni nivo vodenja. V mednarodnem okolju poteka interni program za strokovne in projektne time, ki je namenjen razvoju strokovnjakov, poudarja pa predvsem razvoj komunikacijskih veščin, timsko in projektno delo ter osebni razvoj zaposlenih. Pridobivanje znanja o vodenju in menedžmentu poteka tudi v obliki kolegijskih izobraževanj in študija na uglednih poslovnih šolah. Strokovnjaki se izpopolnjujejo tudi na fakultetah, inštitutih in v drugih ustanovah doma in v tujini. V letu 2015 jih je ob delu študiralo 371, od tega 48 na podiplomskem študiju za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata.

Pomembno orodje za učinkovito vodenje in razvoj zaposlenih je tudi Krkin pogovor. To je priložnost, da vodja in zaposleni opredelita cilje, se dogovorita o prioritetah in pričakovanjih glede dela in razvoja zaposlenega ter na podlagi tega načrtujeta njegovo izobraževanje.