Odnosi med zaposlenimi in vodstvom

V družbi delujejo svet delavcev in dva reprezentativna sindikata, Sindikat KNG Krka Novo mesto in Sindikat Krka, kamor se aktivno vključujejo zaposleni. Svet in sindikata dobro sodelujeta.

Podjetniška kolektivna pogodba v Krki se sprejema oziroma spreminja in dopolnjuje pretežno po sistemu tristranskega usklajevanja med upravo in njenimi strokovnimi službami ter sindikati in svetom delavcev. Ne glede na to, kdo je pobudnik posameznih rešitev, jih vsi zainteresirani subjekti usklajujejo na različne načine oziroma prek različnih (pisnih in ustnih) oblik medsebojnega komuniciranja, dokler ne dosežejo potrebnega soglasja. Svet delavcev in sindikata pri tem še posebej tesno sodelujejo in na ta način gradijo partnerski odnos pri uresničevanju interesov delavcev.

V letu 2016 smo za delavsko direktorico imenovali Mileno Kastelic. Delavska direktorica je tudi članica uprave, kjer zastopa interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Svet delavcev je povezovalni člen med sodelavci in upravo, tako v smislu prenosa informacij kot dajanja predlogov in pripomb. Ob podpori predsednika uprave in s pomočjo strokovnih služb prispevajo k dobrim medsebojnim odnosom in s tem tudi h Krkini poslovni uspešnosti.

Komuniciranje med upravo, zaposlenimi in svetom delavcev poteka po različnih poteh. Vsi zaposleni lahko neposredno komunicirajo s predsednikom uprave po elektronski pošti, člani sveta medsebojno komunicirajo enkrat na teden, vsi zaposleni lahko komunicirajo s predsednikom sveta delavcev prek spletne strani in tudi svet delavcev lahko zaposlene obvešča prek spletne strani.