Množična inventivna dejavnost

Krkin sistem inventivne dejavnosti omogoča, da lahko vsak zaposleni spontano ali spodbujen s tematsko akcijo predlaga izboljšavo obstoječega stanja. Pri tem imajo posebno vlogo vodje, ki so odgovorni za ustvarjanje pozitivne klime in spodbujanje zaposlenih k inovativnemu razmišljanju ter za izvedbo in nagrajevanje predlogov.

Množična inventivna dejavnost je sistem, ki se vključuje v sistem stalnih izboljšav v sistemu kakovosti in s tem v integrirani sistem vodenja. Vodje organizacijskih enot dvakrat na leto določijo področja inovativne dejavnosti za svoje organizacijske enote. To so področja, na katerih naj bi ravno s pomočjo koristnih predlogov in izboljšav izboljšali procese ali pa odpravili težave, ki v nekem obdobju obstajajo.

V letu 2021 so zaposleni dali 453 koristnih predlogov in predlogo za izboljšave. Nagrajenih je bilo 450 predlogov 393 predlagateljev

Zavedamo se, da zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju procesov. Za inovativnost zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem ali ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji tako dobijo posebna priznanja na dnevu Krkinih priznanj, vsako četrtletje nagradimo predlagatelja, ki prejme praktično nagrado, enkrat na leto organiziramo predavanje in srečanje za vse predlagatelje, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem zahvali za njihov prispevek in jim podari tudi praktično darilo.

Množična inventivna dejavnost postaja sistem, v katerega se vključuje čedalje več zaposlenih iz različnih organizacijskih enot.