Skrb za zaposlene

V skupini Krka sposobnim delavcem ponujamo zanimivo delo v mednarodnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja.  Enake možnosti za vse ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine so temelj našega delovanja.

Številne nagrade in priznanja so rezultat sistematičnega dela na kadrovskem področju, pri tem pa sodelujejo tako vodstvo podjetja in vsi vodje kot strokovne službe in ostali partnerji.

Nove delavce privabljamo v podjetje prek javnih razpisov in objav na spletnih straneh,  sodelujemo s šolami in fakultetami in se predstavljamo na kadrovskih sejmih.

Nove strokovnjake si zagotavljamo s štipendiranjem. Na Krkinih spletnih straneh je odprt stalen razpis, na katerega se lahko prijavijo študenti in dijaki.

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

Število zaposlenih na dan 31. 12.

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Indeks 2021/2020
družba Krka v Sloveniji 5690 5679 5386 4995 4514 4343 4292 100
predstavništva družbe Krka zunaj Slovenije 538 512 521 501 506 546 506 105
družba Krka 6228 6191 5907 5496  5020  4889  4798 101
odvisne družbe zunaj Slovenije 4735 4906 5178 5278 5192 5388 5151 97
skupina Terme Krka 548 580 578 580 584 576 578 94
skupina Krka 11511 11677 11696 11390 10832   10889  10564 99

Krka vlaga v kakovost in zdravo življenje zaposlenih

Krka veliko vlaga v kakovost in zdravo življenje zaposlenih, kar potrjujejo tudi ugodnosti, ki so večje, kot jih predvideva panožna kolektivna pogodba. Vrste plačil, kot so plačila za nadure, dežurstva in pripravljenost na domu, prevoze na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, presegajo višino, ki jo določa zakon ali panožna kolektivna pogodba. Za dolgoročno socialno varnost že od leta 2001 vsem, ki so v Krki zaposleni več kot eno leto, plačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer največji zakonsko možni znesek.

Med zaposlenimi je 5 % invalidov. S preventivnimi ukrepi predvsem preprečujemo nastanek novih omejitev iz naslova invalidnosti. Poleg preventivne in kurativne skrbi za njihovo zdravje zagotavljamo, da lahko invalidi svoje delo nadaljujejo na delovnih mestih, ki so prilagojena njihovim zmožnostim za delo. Poskrbimo tudi za ustrezno prekvalifikacijo delavcev, ki svojega dela ne morejo več opravljati.

Za dobro zdravje in medsebojne odnose poskrbimo na raznovrstnih športnih in kulturnih dogodkih, organiziramo preventivne, rekreativne in družabne programe. Trim klub Krka organizira tedenske preventivne športne dejavnosti, ki se jih udeležuje več kot 850 zaposlenih. Imamo svoje počitniške zmogljivosti. Za letovanje lahko izkoristimo popuste in obročno odplačevanje. Letovanje s popusti omogočamo tudi Krkinim upokojencem. Za zaposlene organiziramo 7- in 10-dnevne programe preventivne zdravstvene rekreacije. Pomagamo tudi pri reševanju stanovanjske problematike, in sicer s stanovanjskimi krediti in z možnostjo najema Krkinega stanovanja.

Kulturno-umetniško društvo Krka združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter tako bogati kakovost življenja sodelavcev.

Druženje sodelavcev je pomemben del Krkine kulture. Srečujemo se na Krkinem dnevu - družabnem in športnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih priznanj, na novoletnih srečanjih po organizacijskih enotah in drugih druženjih (invalidov, krvodajalcev, gasilcev, športnikov idr.). Tradicionalno organiziramo tudi srečanje upokojenih krkašev.