Odpadki

Obvladovanje odpadkov predstavlja pomemben del Krkine strategije trajnostnega razvoja, zato na tem področju sledimo zakonodajnim usmeritvam in zahtevam.

TR118SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-odpadki-Krka-odpadki-c1640x920-M21

Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato je naša prioriteta preprečevanje nastajanja odpadkov. Seveda se odpadkom ni mogoče izogniti, zato z njimi upravljamo celostno in dajemo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo, saj so odpadki pomemben vir surovin in energije. Kar je za nas odpadek, je za drugega priložnost, zato posebno pozornost namenjamo ločenemu zbiranju od izvora naprej, torej od točke, kjer odpadek nastane.

Vzpostavili smo sistem ravnanja z odpadki, ki vključuje sodobno opremo za ločeno zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov. Za uspešnost sistema smo odgovorni vsi zaposleni, saj le na ta način lahko uresničujemo postavljene cilje, ki sledijo načelom okoljske politike Krke. Pomemben del naših aktivnosti je tudi redno izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

USPEŠNO DOSEGAMO CILJE

Z nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z odpadki ter povečevanjem količin ločeno zbranih odpadnih materialov dosegamo zastavljene cilje.

V letu 2023 smo zbrali 567 ton kompozitnih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je pooblaščeni predelovalec pridobil 187 ton aluminija in 332 ton plastike, ki jih je kot surovino predal v predelavo. V anaerobno predelavo za proizvodnjo bioplina smo predali 116,8 tone organskih odpadkov in s tem emisije zmanjšali za 10,5 tone ekvivalenta CO2

Zaradi morebitnih tveganj, povezanih s prevzemom in odstranjevanjem nekaterih vrst odpadkov v Sloveniji, smo razpršili tokove ravnanja z odpadki in poslovno sodelovanje razširili na več slovenskih in tujih zbiralcev in odstranjevalcev teh odpadkov.

567 t
kompozitnih materialov iz aluminija in plastike
smo v letu 2023 predali v predelavo
2700+ t
odpadne embalaže
zberemo in predamo v predelavo vsako leto
3,6 %
odpadkov
manj kljub večji proizvodnji glede na leto prej

Odpadki, predani v reciklažo (v tonah)

Skrbimo za preprečevanje nastajanja odpadkov in zagotavljamo pripravo odpadkov za ponovno uporabo.

V Krki imamo lasten sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki jih predamo pogodbenim zbiralcem in odstranjevalcem. Vsako leto zberemo in v predelavo predamo že več kot 2700 ton odpadne embalaže.

2.422 2019 2.372 2020 2.381 2021 2532 2022 2786 2023

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več