Odpadki

Obvladovanje odpadkov predstavlja pomemben del Krkine strategije trajnostnega razvoja, zato na tem področju sledimo zakonodajnim usmeritvam in zahtevam.

TR118SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-odpadki-Krka-odpadki-c1640x920-M21

Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato je naša prioriteta preprečevanje nastajanja odpadkov. Seveda se odpadkom ni mogoče izogniti, zato z njimi upravljamo celostno in dajemo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo, saj so odpadki pomemben vir surovin in energije. Kar je za nas odpadek, je za drugega priložnost, zato posebno pozornost namenjamo ločenemu zbiranju od izvora naprej, torej od točke, kjer odpadek nastane.

Vzpostavili smo sistem ravnanja z odpadki, ki vključuje sodobno opremo za ločeno zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov. Za uspešnost sistema smo odgovorni vsi zaposleni, saj le na ta način lahko uresničujemo postavljene cilje, ki sledijo načelom okoljske politike Krke. Pomemben del naših aktivnosti je tudi redno izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

USPEŠNO DOSEGAMO CILJE

Z nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z odpadki ter povečevanjem količin ločeno zbranih odpadnih materialov dosegamo zastavljene cilje.

V letu 2022 smo zbrali 492 ton kompozitnih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je pooblaščeni predelovalec pridobil 206 ton aluminija in 255 ton plastike, ki jih je kot surovino predal v predelavo. V predelavo smo predali 108 ton odpadkov organskega izvora, ki so bili predelani v obnovljivi vir energije, s čimer smo emisije zmanjšali skoraj za 1 tono ekvivalenta CO2.

Zaradi morebitnih tveganj, povezanih s prevzemom in odstranjevanjem nekaterih vrst odpadkov v Sloveniji, smo razpršili tokove ravnanja z odpadki in poslovno sodelovanje razširili na več slovenskih in tujih zbiralcev in odstranjevalcev teh odpadkov.

492 t
kompozitnih materialov iz aluminija in plastike
smo v letu 2022 predali v predelavo
2500+ t
odpadne embalaže
zberemo in predamo v predelavo vsako leto
98 t
odpadkov
manj kljub večji proizvodnje glede na leto prej

Odpadki, predani v reciklažo (v tonah)

Skrbimo za preprečevanje nastajanja odpadkov in zagotavljamo pripravo odpadkov za ponovno uporabo.

V Krki imamo lasten sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki jih predamo pogodbenim zbiralcem in odstranjevalcem. Vsako leto zberemo in v predelavo predamo že več kot 2500 ton odpadne embalaže.

2.422 2018 2.422 2019 2.372 2020 2.381 2021 2.532 2022

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več