Emisije v zrak

Učinkovito zmanjševanje emisij v zrak je ena od naših prednostnih nalog pri varstvu okolja.

TR104SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-main-Krka-emisije-zrak-c1640x920-M21

Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, ogljikovim monoksidom, ozonom in trdnimi delci vpliva na naše zdravje in kakovost življenja bolj kot drugi okoljski dejavniki in v Evropi predstavlja največje okoljsko tveganje za zdravje.

ZRAK ČISTIMO Z NAJBOLJŠIMI RAZPOLOŽLJIVIMI TEHNOLOGIJAMI

Poleg zakonskih zahtev upoštevamo tudi stroge zahteve farmacevtske industrije za preprečevanje navzkrižne kontaminacije. Emisije zmanjšujemo s čistilnimi napravami na vseh izpustih, ki so potencialni vir onesnaževanja. Z učinkovitimi odpraševalnimi sistemi, filtri, vodnimi pralniki, kondenzacijskimi kolonami in napravami za termično oksidacijo odpadnih plinov emisije zmanjšujemo pod zakonsko določene mejne vrednosti oziroma do stopnje, ki jo omogoča najboljša razpoložljiva tehnika. Odpadni zrak čistimo na sodobnih napravah za termično oksidacijo, s katerimi zagotavljamo zelo učinkovito odstranjevanje organskih snovi in najmanjše možne emisije teh snovi v zrak.

ZRAK PRED IZPUSTOM V OKOLJE OČISTIMO

V Sloveniji in drugih evropskih državah se še vedno soočamo s problemom velike in občasno čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in nekaterimi drugimi onesnaževali, kot so delci PM2,5, dušikov dioksid, ozon in benzo(a)piren. Delci PM10 so nevarni predvsem zato, ker prehajajo v dihalni sistem in povzročajo številne zdravstvene težave. Poleg tega slabo vplivajo na okolje in povzročajo poškodbe materialov. V Krki z absolutno filtracijo zraka na vseh prašnih izpustih v zrak zagotavljamo popolno oziroma več kot 99,7-odstotno odstranitev vseh prašnih delcev. To pomeni, da v okolje spuščamo zrak, ki ni onesnažen s prašnimi delci in zato ne prispeva k čezmerni onesnaženosti zraka z delci PM10.

99,7 %
prašnih delcev odstranimo
z absolutno filtracijo za čiščenje zraka
99,5+ %
čiščenje hlapnih organskih snovi
s termično oksidacijo

EMISIJE V ZRAK

Neposredne emisije CO2 povzročamo z rabo goriv in izpusti ozonu škodljivih snovi iz hladilnih naprav, posredne emisije pa z rabo električne energije iz javnega omrežja, ki se proizvaja iz fosilnih goriv v elektrarnah. Precejšnje zmanjšanje emisij CO2 beležimo od leta 2021, ko smo se v Krki začeli oskrbovati s čistimi brezogljičnimi viri električne energije. To pomeni, da s svojo dejavnostjo v Sloveniji ne povzročamo posrednih emisij CO2 v okolje (obseg 2). S tem smo na letni ravni zmanjšali izpuste CO2 za 45.000 ton. Trend zmanjševanja skupnih emisij se je nadaljeval tudi v letu 2022, kar pripisujemo trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri ter obvladovanju izpustov emisij toplogrednih plinov v ozračje.

Skupne emisije TGP po GHG (obseg 1 in obseg 2)

143.292 2019 137.017 2020 79.880 2021 77.217 2022 74.018 2023

Ogljični odtis za obdobje glede na prihodke, število zaposlenih ter obseg proizvodnje

 20232022202120202019
Ogljični odtis glede na prihodke v kg CO2ekv/EUR0,0410,0450,0510,0890,096
Ogljični odtis glede na število zaposlenih
v t CO2ekv/zaposlenega]
6,286,676,9011,7812,48
Ogljični odtis glede na fizični obseg proizvodnje
v t CO2ekv/milijardo kosov]
4379,84596,34930,98304,19428,4

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več