6. 3. 2019

V novomeški Krki priredili tradicionalno srečanje s sosedi

5 min. branja

Ločna, 6. marca 2019 – V Krki so tudi letos organizirali tradicionalno srečanje s sosedi. Zavedajo se namreč, da družbeno odgovorno ravnanje vključuje tudi kakovostne odnose s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi. Predstavili so jim svojo dejavnost, poslovne in naložbene načrte, predvsem pa stanje in dosežke na področju varovanja okolja.

Dobri odnosi s sosedi so rezultat dialoga
V Krki ostajajo zvesti vrednotam in ciljem trajnostnega razvoja, saj želijo naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove. Pri tem je ključna usmeritev Krkinega trajnostnega razvoja uresničevanje poslanstva živeti zdravo življenje. Z razvojem farmacevtske dejavnosti prispevajo k izboljševanju in ohranjanju zdravja, kar dosegajo predvsem z visokokakovostnimi izdelki, ki omogočajo dostopno in učinkovito zdravljenje. 

Z delovanjem v skladu z družbeno in okoljsko odgovornostjo pa si prizadevajo, da bi izboljševali svoje rezultate na področju varovanja narave, zdravja in varnosti ter sodelovali pri razvoju družbenega okolja. Ta prizadevanja jih vodijo tako pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, vlaganju v tehnologijo in zaposlene kakor tudi pri skrbi za varno, zdravo, spodbudno in prijetno delovno in življenjsko okolje. Pri vsem svojem delu ravnajo v skladu z zakonodajo ter okoljskimi, etičnimi in drugimi standardi. 

Potrebe vseh svojih deležnikov in družbenega okolja poskušajo razumeti v stalnem in proaktivnem dialogu. Zavedajo se namreč, da je trajnostno izboljšanje stanja okolja odvisno tudi od kakovostnih odnosov s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi. Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivajo, čutijo veliko odgovornost, zato vsako drugo leto organizirajo tradicionalno srečanje s sosedi.

Na včerajšnjem srečanju so udeležence seznanili s poslovanjem, naložbami, predvsem pa z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varstvom okolja. Tovrstna srečanja so priložnost za odprt dialog in izmenjavo mnenj. Pridobljene informacije o pogledih krajanov in njihovi vlogi pri varovanju okolja pa v Krki upoštevajo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov.

Tudi sicer vodstvo Krke in predstavniki krajevne skupnosti redno sodelujejo. Krajani so vključeni tudi v pripravo prostorskih ureditvenih načrtov, njihove morebitne predloge in pobude pa obravnavajo sproti. V Krki za varnost in zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. Posebno pozornost namenjajo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih ter usposobljenosti zaposlenih. Za varstvo zaposlenih in okoliških prebivalcev pred požarom že več kot 40 let skrbijo člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka.

Okoljske vrednote vpete v poslovno strategijo
V Krki so okoljske vrednote vpete v poslovno strategijo. Jasno definicijo odgovornosti do okolja so zapisali tudi v okoljsko politiko. Obvladovanje sistema upravljanja z okoljem, trajnostni razvoj in nenehno izboljševanje stanja na vseh področjih varstva okolja so Krkino vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju ljudi, vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje in zaposlene ter skrbi za prijetno delovno okolje. S takšnim pristopom želijo pri vseh zaposlenih razvijati pozitiven in odgovoren odnos do okolja.

Z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki so ga pridobili leta 2001, in s celovitim okoljevarstvenim dovoljenjem so se v Krki zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Z upoštevanjem zahtev nove izdaje standarda ISO 14001:2015 so skrb za okolje še v večji meri vključili v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte ter v celoten življenjski cikel izdelkov. Delujejo tudi v skladu s svetovno listine Programa odgovornega ravnanja (POR) in okoljevarstvenimi dovoljenji.

Skladnost z okoljevarstveno zakonodajo in okoljevarstvenimi dovoljenji preverjajo z rednimi monitoringi vseh emisij v okolje.

Najpomembnejši projekti na področju varstva okolja
Z naložbami v opremo in tehnologijo zagotavljajo nenehno izboljševanje na vseh področjih varovanja okolja. V zadnjih petih letih so v varovanje okolja vložili več kot 30 milijonov EUR. Samo v letu 2018 so za varovanje okolja namenili 6,7 milijona EUR. Vlaganj v varstvo okolja, varnost in zdravje zaposlenih ter razvoj družbenega okolja ne obravnavajo kot strošek, ampak kot dolgoročno naložbo, ki omogoča ohranitev ali celo izboljšanje kakovosti življenjskega prostora.

V zadnjih letih so med drugim dobršen del sredstev za varovanje okolja namenili za nakup opreme za ravnanje z odpadki, za izgradnjo novih čistilnih naprav v odvisnih družbah ter za izboljšanje učinkovite rabe energije.

V letu 2018 so energetsko učinkovitost priprave komprimiranega zraka izboljšali za več kot 35 % zaradi zamenjave kompresorja s frekvenčno vodenim. Količine odpadnega blata na lastni čistilni napravi so samo v letu 2018 zmanjšali za 41,3 %, količino odloženih odpadkov pa za 9%.

Kar 83 % nenevarnih odpadkov predajo v predelavo, recikliranje ali energetsko izrabo. Lani so v predelavo predali 259 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 96 ton aluminija in 146 ton plastike.

Od leta 2013 dalje več kot 15 % energije pridobijo z lastno proizvodnjo iz alternativnih virov energije.