12. 10. 2017

V Krki uspešno izpeljali požarno vajo

2 min. branja

Novo mesto, 12. oktober 2017 – V Krki v skrbi za zdravje in varnost svojih zaposlenih kakor tudi skrbi za varnost lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živijo in delujejo, redno skrbijo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednim usposabljanjem zaposlenih in s predpisanim servisnim vzdrževanjem sistemov zagotavljajo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajajo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjajo svojo pripravljenost in usposabljajo zaposlene. Na vajah sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.

Današnji zvoki sirene na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek še ene od Krkinih požarnih vaj, organizirane v mesecu požarne varnosti. Na vaji so sodelovali člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Krkinega obrata Sinteza 4 ter varnostniki iz Oddelka varovanja. V soboto, 14. oktobra, bo sirena naznanila še požarno vajo v Krkinem obratu v Ljutomeru, zadnji teden oktobra pa v obratu v Krškem. V obratih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi pa so vaje izpeljali v prvi polovici leta.

Letos bodo tako organizirali in izvedli več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji. Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev pa redno skrbijo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Usposobljeni lastni enoti – Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč – jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih. 

Namen današnje požarne vaje v obratu Sinteza 4 je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost so namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme gasilcev in reševalcev ter reševanju ponesrečenih. Z vajo so preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ravnanje v primeru resnične nevarnosti, saj se zavedajo, da bodo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku.