3. 11. 2015

V Krki odprli Obrat Notol 2 – največjo naložbo v svoji zgodovini

10 min. branja

Ločna, 4. novembra 2015 – Danes so na Krkini osrednji lokaciji v prisotnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja slavnostno odprli Notol 2, obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Naložba v vrednosti 200 milijonov EUR Krki zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladuje celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Novi obrat, v katerem je proizvodnja stekla februarja letos, bo omogočal proizvodnjo 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Njegova prednost je visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore s poudarkom na računalniško vodeni proizvodnji in avtomatiziranem računalniško vodenem sistemu pretoka materialov. Idejna zasnova obrata je plod znanja in timskega dela Krkinih strokovnjakov.

»Naložba v novi obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, s katero v Krki bistveno povečujemo proizvodne zmogljivosti, je rezultat želje po povečanju fizične proizvodnje zaradi potreb na svetovnem trgu. Z njim in še drugimi naložbenimi projekti – v skupini Krka jih poteka okoli 20 – bo Krka v naslednjih petih letih povečala proizvodne zmogljivosti za 40 %, količinski obseg proizvodnje pa na 17 milijard tablet in kapsul na leto,« je pojasnil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. Poudaril je, da je obrat Notol 2 za Krko pomembna pridobitev tudi zato, ker z njim uresničujejo filozofijo vertikalno integriranega poslovnega modela. Gre za eno ključnih strateških prednosti, ki podjetju omogočajo obvladovanje razvoja in proizvodnje izdelkov, vse od pridobivanja zdravilnih učinkovin do proizvodnje končnih oblik zdravil in njihove ponudbe na trgu.

Naložba je vredna 200 milijonov EUR, 3 milijone EUR je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Krka bo v Obratu Notol 2 zagotavljala proizvodnjo strateško pomembnih farmacevtskih izdelkov in s tem prispevala h konkurenčnosti in krepitvi svojega položaja na vseh trgih, kjer posluje. Vertikalno integrirani farmacevtski izdelki so plod lastnega znanja in razvoja in predstavljajo več kot 70 % Krkinega prodajnega programa.

Sodoben obrat s 55.000 m2 površine je bil končan v dveh letih in pol

Gradnja štirih zgradb, ki imajo skupno površino 55.000 m2 in so z mostovi povezane z obratom za proizvodnjo trdnih oblik Notol in Skladiščem končnih izdelkov, se je začela junija 2012 in je trajala dobri dve leti in pol. Jeseni 2013 je bil objekt zgrajen in inštalacijsko pripravljen za začetek montaže čistih prostorov ter vgrajevanje logistične in tehnološke opreme.

V letu 2014 so potekale kvalifikacije in validacije sistemov (logističnega sistema, tehnološke opreme, tehnoloških medijev), ki so bile zaradi kompleksnosti tovarne in visokoavtomatiziranih postopkov še posebno zahtevne. Septembra 2014 je bil opravljen tehnični pregled, novembra 2014 pa je bila pridobljena odločba o poskusnem obratovanju. Po uspešno opravljeni verifikacijski presoji Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je februarja letos stekla proizvodnja.

Rezultat znanja Krkinih strokovnjakov

Proizvodni objekti obrata Notol 2 so tri fizično in funkcionalno povezane zgradbe – proizvodnja, pakirnica in skladišče. Zgradba, namenjena proizvodnji polizdelkov, ima sedem nivojev, prav tako visokoregalno skladišče, v katerem je urejeno priročno skladišče z 8760 paletnimi mesti. Zaradi večje učinkovitosti logističnega sistema je skladišče umeščeno med proizvodnjo in pakirnico, transportno pa je povezano s sprejemnim delom v Obratu Notol in s Skladiščem končnih izdelkov. Zgradba, v kateri poteka pakiranje končnih izdelkov, ima štiri nivoje. Povezovalni mostovi so namenjeni dovozu surovin in embalaže, avtomatskemu transportu kontejnerjev s polizdelki, prehodu osebja do delilnice hrane in prehodu obiskovalcev. Tako sta Notol in Notol 2 povezana v tehnološko celoto.

Objekt je globoko temeljen na armiranobetonskih pilotih premera 100 centimetrov in 125 centimetrov. Vanj je vgrajenih 31.000 kubičnih metrov betona, 2408 ton armaturnega jekla in 4720 ton jekla za konstrukcijo objekta. Skupaj z jekleno konstrukcijo visokoregalnega skladišča je bilo za obrat porabljenih 8128 ton jekla. V njem je razpeljanih 130 kilometrov cevi in 1000 kilometrov kablov. Glavni objekt je brez mostov in povezave z Notolom dolg 127 metrov, širok 95 metrov in visok 35 metrov.

Idejna zasnova obrata je rezultat znanja Krkinih strokovnjakov. Razen projektne dokumentacije za intralogistični sistem so vsi projekti za gradnjo in inštalacije plod slovenskega znanja. Priprava tehnične dokumentacije je trajala leto in pol, zanjo je skrbelo 12 projektantskih podjetij. Pri gradnji je sodelovalo 8 glavnih, izključno domačih izvajalcev del.

Postopno opremljanje: poteka že druga faza

Opremljanje obrata poteka postopno, odvisno od potreb trga in rasti fizičnega obsega proizvodnje. V prvi fazi, ob zagonu Notola 2, so zagotovili približno tretjinsko tehnološko opremljenost, kar pomeni 1,5 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul na leto.

V prvi fazi so vgradili tri tehtalnice, tri granulacijske linije, tri kontejnerske mešalnike, dve inertizacijski komori, sedem tabletirk, tri oblagalne kotle, sedem pakirnih linij, sedem robotskih celic, pralnike, priključne postaje, parkirne postaje, zračne kompresorje, ročne pralnice in stroje za pregled tablet. Poteka pa že druga faza, s katero bodo dosegli dvotretjinsko opremljenost. Postopno bodo dokupovali proizvodne linije in povečevali zmogljivost do končne zmogljivosti 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Do konca oktobra 2015 je sodelovalo 107 domačih in tujih dobaviteljev proizvodne, tehnološke, logistične, računalniške in ostale opreme; 45 % dobaviteljev je bilo domačih.

Energetska učinkovitost bo prispevala k zmanjšanju porabe električne energije

Porabo električne energije za proizvodnjo hladilne energije zmanjšujejo tudi s prostim hlajenjem neposredno na klimatskih sistemih, kar pozimi omogoča izrabo zunanjega zraka za pripravo hladne vode, ki se uporablja za potrebe klimatizacije in tehnologij. Ocenjujejo, da se bo s tem poraba električne energije za proizvodnjo hladilne energije na letni ravni zmanjšala za več kot 500.000 kWh (10 %).

Z novo konstrukcijsko rešitvijo, ki je plod lastnega razvoja, so pripomogli k optimizaciji razvlaževanja oziroma priprave zraka. Na letni rabi bodo porabo električne energije za pogon klimatskih sistemov zmanjšali za več kot 200.000 kWh (17 %), porabo hladilne in toplotne energije skupaj pa za več kot 5.000.000 kWh (20 %).

Novi objekt ima lastno kompresorsko postajo za pripravo komprimiranega zraka, ki je potreben v tehnoloških procesih. Toplotna energija, ki nastaja pri komprimiranju zraka, se tako izrabi za pripravo ogrevne vode, ki je potrebna za klimatizacijo in tehnologije. Na letni ravni se bo poraba primarnega vira energije za pripravo toplotne energije tako zmanjšala za več kot 800.000 kWh (8 %).

Z naštetimi ukrepi bodo emisije CO2 zmanjšali za 3130 ton na leto.

Visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore

S tehničnimi rešitvami so zagotovili objekt, v katerem proizvodnja poteka v skladu s standardi dobre proizvodne prakse (GMP) in najvišjimi zahtevami v farmacevtski industriji.

Proizvodnja je zasnovana na vertikalnem gravitacijskem pretoku materialov (surovin, medizdelkov, polizdelkov), ki jih prek priključnih postaj odmerjajo v kontejnerje, granulatorje, tabletirke, kotle za oblaganje, pregledne stroje in na pakirne linije.

Prednost Notola 2 je visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore, zlasti računalniško vodena proizvodnja in avtomatiziran računalniško voden sistem pretoka materialov. Podsklop računalniško vodene proizvodnje predstavlja avtomatizirani interni transport, ki skrbi za premike materiala med posameznimi proizvodnimi fazami in proizvodne faze povezuje v celovit proces.

Del avtomatiziranega transportnega sistema je tudi visokoregalno skladišče, v katerem obratujejo 35 metrov visoka robotizirana regalna dvigala z zmogljivostjo 180 palet na uro. Skladišče je s proizvodnimi fazami povezano prek transportnih linij in z avtomatsko vodenimi vozički. Avtomatsko vodeni vozički (Automated Guided Vehicle, AGV) so robotizirani viličarji za transport različnih palet oz. kontejnerjev do proizvodnih otokov. Vodeni so prek računalniškega kontrolnega sistema in laserske navigacijske tehnologije. Opremljeni so z varnostnimi sistemi, ki omogočajo varno delo tudi na območjih, kjer so ljudje.

Interni transport poteka tudi z ročnimi in električnimi paletnimi vozički in viličarji. Vsi premiki materiala se evidentirajo v sistemu PAS.

Varnost osebja in skrb za okolje

Pri načrtovanju obrata so posebno pozornost namenili varnosti osebja in varovanju okolja. Tem zahtevam so prilagodili tudi tehnične rešitve. Lokacija na kateri je obrat je certificirana in deluje v skladu z okoljskim standardom ISO 14001 ter standardom varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001. Proizvodnja poteka v zaprtih sistemih.

Izbrana proizvodna oprema omogoča učinkovitejšo porabo energije in odpadnih snovi, hkrati pa zmanjšuje izpuste nevarnih snovi v okolje. Uporabili so najboljšo razpoložljivo tehnologijo za zmanjševanje vplivov na okolje. Odpadni zrak iz proizvodnje, onesnažen s prašnimi delci, čistijo s sistemi odpraševanja in absolutne filtracije, zrak, onesnažen s hlapnimi organskimi snovmi, pa s termično oksidacijo na sodobni, učinkoviti napravi. S tem zagotavljajo visoko kakovost zraka v okolici.

Odpadne vode so speljane v visokoučinkovito Krkino čistilno napravo za odpadne vode, odpadke pa v največji možni meri ločujejo že na izvoru in potem predajajo pooblaščenim zbiralcem v predelavo ali odstranitev. Padavinsko vodo in zadnjo izpiralno vodo iz čiščenja opreme zbirajo v podzemnem rezervoarju in uporabljajo za pripravo vode za energetske namene.

S sodobno protipožarno zaščito in drugimi ukrepi zmanjšujejo možnost nastanka požara in drugih izrednih dogodkov, ki bi lahko negativno vplivali na okolje. Z izbrano proizvodno opremo, ki temelji na najboljši razpoložljivi tehnologiji, in navedenimi ukrepi bo Notol 2 omogočal učinkovitejšo porabo energije in odpadnih snovi ter najmanjše možne emisije snovi v okolje.

V obratu je 127 zaposlenih, z njim pa tesno sodelujejo številni krkaši iz:

  • Oskrbe z izdelki (Sektorja za proizvodnjo zdravil, Logističnega centra, Tehnološkega operativnega centra, Službe skladišč in transporta),
  • Inženiringa in tehničnih storitev (Službe varstva okolja, Inženiringa, Oskrbe z mediji, Tehničnih storitev),
  • Razvoja in raziskav (Farmacevtskega razvoja),
  • Sektorja za upravljanje kakovosti,
  • Sektorja za informacijske tehnologije in telekomunikacije,
  • Službe za varnost in zdravje pri delu in
  • Službe za družbeni standard.

 

V skupini Krka so v zadnjih desetih letih za naložbe namenili 1,2 milijarde EUR, od tega 174 milijonov EUR v letu 2014. Letos poteka okoli 20 naložbenih projektov, s katerimi bodo proizvodne zmogljivosti v naslednjih letih povečali za več kot tretjino. Letni količinski obseg proizvodnje se bo tako s skoraj 13 milijard tablet in kapsul povečal na več kot 17 milijard.