11. 10. 2018

Stalna skrb za varnost zaposlenih, lokalnih prebivalcev in naravnega okolja

4 min. branja

Novo mesto, 11. oktober 2018 – V Krki so skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih, lokalnega prebivalstva in varovanje naravnega okolja, v katerem živijo in delujejo, pomemben del več kot šestdesetletne zgodovine. Zato kot del svoje odgovornosti razumejo tudi usposobljenost in pripravljenost za ukrepanje ob morebitnih naravnih in drug nesrečah. Na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajajo usposabljanja za varstvo pred požarom, kjer je velik poudarek na praktičnih vajah evakuacije. Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje.

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljajo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organizirajo več vaj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Letos bodo organizirali in izvedli več kot 40 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljena lastna Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje, ki je to pot potekala na osrednji lokaciji v Ločni. Po scenariju naj bi v kleti Razvojno-kontrolnega centra 4 prišlo do eksplozije. Namen vaje je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Preverili so Krkin varnostni sistem, ustreznost postopkov ter delovanje sistema obveščanja ob takem kritičnem dogodku. Poleg tega so preverili tudi ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti po vklopu požarnega alarma, oziroma jih naučiti pravilnih postopkov in jim s tem zagotoviti največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku. Posebno pozornost pa so namenili tudi evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih iz ozkih prostorov.

Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Gasilci so na kraj dogodka prišli v 3 minutah, kar potrjuje učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema. Zaposleni so pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev načrtov za ravnanje v takih primerih. 

Na vaji je bilo več kot 44 sodelujočih. Sodelovali so člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Oddelka za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in zaposleni iz navedenih objektov. Prizorišče vaje so zavarovali varnostniki iz Oddelka varovanja.

Gasilska dejavnost je v Krki rasla skupaj s podjetjem. Z dolgoletnim in vztrajnim delom so gasilci krepili svoje vrste, načrtno vzgajali kadre, predvsem pa vso svojo pozornost namenili varnemu delu in preventivi. V Krki je aktivno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki šteje več kot 250 članov, med njimi je tudi precej žensk.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da je požrtvovalno in nesebično delo gasilcev bistvenega pomena ne samo na vajah, kot je današnja, ampak še bolj v resničnih situacijah in ne le v okviru podjetja, ampak tudi v širšem lokalnem okolju. Zato ni naključje, da ves čas svojega obstoja pomagamo različnim gasilskim društvom v regiji, da so pripravljeni na morebitne nesreče. Samo v letošnjem letu smo z materialnimi in finančnimi sredstvi pomagali 88 gasilskim društvom in ustanovam iz cele Slovenije. Med drugim smo sofinancirali nakup    14 gasilskih vozil,  med njimi za PGD Šmarjeta, PGD Ljutomer, PGD Trebnje ter za Gasilsko – reševalni center Novo mesto, sedmim smo pomagali pri nakupu ali obnovi gasilskega doma, dvema pa pri nakupu defibrilatorja.