3. 7. 2019

Sklepi 25. skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

2 min. branja

Otočec, 4. julij 2019 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 25. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi. Seznanili so se z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico nadzornega sveta izvolili Mojco Osolnik Videmšek. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 3,20 EUR bruto na delnico, kar je 10,3 % več kot lani.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (3,20 EUR bruto na delnico)                101.658.819,20 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička                                       43.904.269,06 EUR,
  • za prenos v naslednje leto                                         43.904.269,07 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podelili razrešnico.

Seznanili so se z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico nadzornega sveta za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija,
poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.