20. 3. 2019

Poslovanje Krke v letu 2018

18 min. branja

Novo mesto, 21. marec 2019 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2018, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka ustvarili 1 milijardo 331,9 milijona EUR prodaje in jo povečali za 5 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 milijonov EUR in je bil glede na leto 2017 večji za 21,4 milijona EUR oziroma za 14 %. S tem so dosegli največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini. Letno poročilo za leto 2018 bo objavljeno v četrtek, 18. aprila 2019.

Prodaja

Skupina Krka je v letu 2018 ustvarila 1 milijardo 331,9 milijona EUR prodaje, od tega znašajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 326,7 milijona EUR, ostalo pa predstavlja prodaja materiala in drugi prihodki iz prodaje. Prodaja je bila za 65,5 milijona EUR oziroma 5 % večja kot v letu 2017. Na trgih zunaj Slovenije so ustvarili 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka po regijah

Prodajno največja regija je bila z 31-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili 412,9 milijona EUR in glede na leto 2017 dosegli 7-odstotno prodajno rast. V Ruski federaciji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 274,7 milijona EUR izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Rast, izražena v rubljih, je bila 15-odstotna. V Ukrajini so ustvarili prodajo v vrednosti 56,2 milijona EUR in s 24-odstotno rastjo bistveno presegli rast trga in neposrednih konkurentov. V Uzbekistanu so prodali za 19 milijonov EUR izdelkov in dosegli 31-odstotno rast. Dvomestno vrednostno rast prodaje so dosegli še v Mongoliji (za 57 %), Tadžikistanu (za 30 %), Armeniji (za 27 %), Moldaviji (za 22 %), Belorusiji (za 14 %) in Azerbajdžanu (za 12 %).

Druga je bila regija Srednja Evropa, kjer so prodali za 318,3 milijona EUR izdelkov (24 % prodaje skupine Krka), kar je 5 % več kot leto prej. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, so prodali za 148,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. Dosegli so največjo rast med tujimi ponudniki generičnih zdravil na trgu in se uvrstili na četrto mesto. Na Češkem, prav tako ključnem trgu, so prodali za 48,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast, na Madžarskem, tretjem ključnem trgu v regiji, pa so zabeležili 5-odstotno rast prodaje, ki je dosegla 47,4 milijona EUR. Prodajo so povečali še v Estoniji (za 11 %), na Slovaškem (za 10 %) in v Litvi (za 9 %), medtem ko je prodaja v Latviji ostala na ravni leta 2017.

Tretja regija po vrednosti prodaje je bila Zahodna Evropa z 287,1 milijona EUR (22 % prodaje skupine Krka), kar je 1 % več kot v letu 2017. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija, Španija, skandinavske države in Francija. Ključno je bilo nadaljevanje rasti prodaje prek odvisnih družb, s katerimi so ustvarili več kot 70 % prodaje v regiji. V Nemčiji, ki ostaja Krkin najpomembnejši zahodnoevropski trg, so prodali za 72,6 milijona EUR izdelkov in zaradi manjše prodaje izdelkov prek javnih razpisov za prodajo v letu 2017 zaostali za 10 %. V Španiji, ki je drugi največji trg v regiji, so prodali za 40,2 milijona EUR izdelkov in dosegli 13-odstotno rast. Dvomestno rast prodaje so dosegli še na Finskem (za 54 %), v skandinavskih državah (za 33 %), državah Beneluksa (za 25 %), Italiji (za 22 %) in Avstriji (za 22 %).

Na trgih regije Jugovzhodna Evropa so prodali za 176,2 milijona EUR izdelkov (dobrih 13 % prodaje skupine Krka), kar je 9 % več kot leto prej. V Romuniji, največjem in Krkinem ključnem trgu v regiji, so prodali za 53 milijonov EUR izdelkov in za 2 % zaostali za prodajo v letu 2017. Na Hrvaškem, ki je prav tako Krkin ključni trg, so prodali za 33,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast. Rast so beležili na vseh trgih v regiji razen v Romuniji in Albaniji.

V Sloveniji so prodali za 88,9 milijona EUR izdelkov in storitev (od tega za 37,6 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev) in s tem ustvarili skoraj 7 % prodaje skupine Krka. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 3-odstotna, količinska pa 4-odstotna. Z 8,6-odstotnim tržnim deležem so ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na domačem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 43,4 milijona EUR izdelkov (3 % prodaje skupine Krka) in dosegli 12-odstotno rast. Največ so prispevali posamezni trgi Srednjega vzhoda ter Daljnega vzhoda in Afrike, med katerimi izpostavljajo Iran in Vietnam.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept, ki so jih v letu 2018 prodali za 1 milijardo 102,8 milijona EUR, kar je 6 % več kot v letu 2017. Drugo leto zapored je vrednost prodaje presegla 1 milijardo EUR. Med 5 največjih trgov uvrščajo Rusko federacijo, Poljsko, Nemčijo, Romunijo in Češko.

Po prodaji najpomembnejša skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2018 zdravila za bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki so jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih 5 letih, je v letu 2018 predstavljala 29 % prodaje skupine Krka. Med novimi izdelki je bila najpomembnejša Co-Amlessa* (perindopril, amlodipin in indapamid).

V letu 2018 je bila po prodaji vodilna skupina zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*, Co-Vamloset in Valarox*). Prodaja te skupine zdravil se je v primerjavi z letom 2017 skoraj podvojila. Poleg intenzivne promocije je bila rast tudi rezultat ugodnih razmer na trgu. Sledila so zdravila s perindoprilom (Prenessa*, Co-Prenessa*, Amlessa* in Co-Amlessa*), z losartanom (Lorista*, Lorista H* in Tenloris*), atorvastatinom (Atoris in Atordapin*), pantoprazolom (Nolpaza*) in rosuvastatinom (Roswera* in Rosudapin*). Med 10 vodilnih izdelkov so se uvrstila tudi zdravila z esomeprazolom (Emanera*), enalaprilom (Enap, Enap-H* in Elernap*), klopidogrelom (Zyllt*) in tramadolom (Doreta* in Tadol). Z zvezdico so označeni izdelki, ki se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi izdelčnimi blagovnimi znamkami. Izdelki se na posameznih trgih lahko pojavljajo tudi pod korporativno blagovno znamko.

Izdelkov brez recepta so prodali za 123,2 milijona EUR, kar je 4 % več kot v letu 2017. Krkine vodilne blagovne znamke izdelkov brez recepta so bile Septolete, Herbion*, Nalgesin* in Bilobil*.

Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona EUR, kar je na ravni leta 2017. Na vodilnem mestu po prodaji je bila kombinacija milbemicin oksima in prazikvantela (Milprazon*). Sledili so izdelki s fipronilom (Fypryst* in Fypryst* Combo), enrofloksacinom (Enroxil*) in florfenikolom (Floron) ter izdelki s pirantelijevim embonatom in prazikvantelom (Dehinel* in Dehinel* Plus).

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 5 % in je znašala 37,5 milijona EUR.

Poslovni izidi

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 232,7 milijona EUR je bil za 33,9 milijona EUR oziroma za 17 % večji kot v letu 2017. Razlog je bila relativno večja rast prodaje glede na poslovne odhodke. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 343,3 milijona EUR in se je povečal za 36,6 milijona EUR oziroma za 12 %.

Dobiček pred davkom skupine Krka se je v letu 2018 povečal za 26,4 milijona EUR oziroma za 15 % in je znašal 202,6 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je bila 14,1-odstotna.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 milijonov EUR, kar je največ v Krkini zgodovini. Glede na leto 2017 je bil večji za 21,4 milijona EUR oziroma za 14 %.

Vsi ključni kazalniki poslovanja (delež EBIT v prodaji, delež EBITDA v prodaji, delež čistega dobička v prodaji – ROS, donosnost kapitala – ROE, donosnost sredstev – ROA) za leto 2018 so boljši kot v letu 2017.

Razvoj in raziskave

V letu 2018 so v skupini Krka registrirali 23 novih izdelkov (18 zdravil na recept, izdelek brez recepta in 4 veterinarske izdelke) v 52 farmacevtskih oblikah in jakostih:

  • 16 izdelkov z novimi učinkovinami, in sicer zdravili za zdravljenje srca in žilja Eliskardia/Sigrada/Prasillt (prasugrel) in Apleria/Enplerasa (eplerenon), zdravila za zdravljenje osrednjega živčevja Parnido (paliperidon), Lamegom/Agomaval (agomelatin) in Noctiben/Calmesan/Dornite (doksilamin), zdravila za zdravljenje raka pemetreksed, Gefitad (gefitinib), Everofin (everolimus) in bortezomib, zdravilo za zdravljenje virusnih okužb entekavir, zdravilo za zdravljenje protina, ki je posledica zvišane ravni sečne kisline v telesu, febuksostat, izdelek brez recepta za zdravljenje akutnih bakterijskih drisk KontrDiar (nifuroksazid), protimikrobno zdravilo za zdravljenje bakterijskih okužb dihal pri govedu in prašičih ter nalezljive šepavosti ovac Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin), vitaminsko-mineralni tonik za zdravljenje in preprečevanje presnovnih in reprodukcijskih motenj pri govedu, konjih, psih in mačkah Catobevit (butafosfan in cianokobalamin) ter zdravilo za zdravljenje mešanih invazij zajedavcev pri psih in mačkah Selehold/Selames (selamektin) v obliki raztopine za kožni nanos za mačke in majhne pse in v obliki raztopine za kožni nanos za pse;
  • 3 nove kombinacije učinkovin za zdravljenje srca in žilja, in sicer Roxiper/Triemma (perindopril, indapamid in rosuvastatin), Co-Vamloset (valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid) in Sorvitimb/Sorvasta Plus/Co-Roswera/Rosazimib (rosuvastatin in ezetimib);
  • 4 nove izdelke z uveljavljenimi učinkovinami v novih formulacijah in novih jakostih, in sicer zdravili za lajšanje srednje hudih do hudih bolečin Awardix (tramadol) v obliki peroralnih kapljic in Awardix/Olteron (tramadol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, pomirjevalo alprazolam v obliki tablet po 2 mg in zdravilo za začetno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka Amlessini/Dalnessa/Amlessa/ Tonarssa/Preamlessa (perindopril in amlodipin) v obliki tablet po 2,85 mg/2,5 mg in 5,7 mg/5 mg.

Vložili so 5 patentnih prijav za svoje tehnološke rešitve, za katere so ocenili, da so na izumiteljski ravni, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2017 pa so vložili 4 mednarodne patentne prijave. Podeljenih jim je bilo 8 patentov v različnih državah. Skupno je v veljavi več kot 200 Krkinih patentov.

V Sloveniji so prijavili 67 blagovnih znamk, vložili so tudi 34 mednarodnih in 9 nacionalnih prijav blagovnih znamk. Skupno imajo v različnih državah več kot 1100 blagovnih znamk.

Vlaganja in naložbe

V skupini Krka so v letu 2018 za naložbe namenili 96,3 milijona EUR, od tega 78 milijonov EUR v obvladujoči družbi. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji so potekale številne naložbe v novo proizvodno opremo in posodobitve infrastrukture, s katerimi so še povečali proizvodne zmogljivosti. Vlagali so tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Konec leta 2016 je bil objekt s skupno površino 18.000 m² zgrajen. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano v letu 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki so namenjeni razvoju.

Na isti lokaciji so konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

Na lokaciji v Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki je bil izbran za tovarno leta 2018 v Sloveniji. Glavni značilnosti tega obrata, ki so ga odprli leta 2015, sta vertikalna integracija in popolna avtomatizacija vseh procesov. V letu 2018 je zmogljivost obrata znašala 3 milijarde tablet, zaradi vse večjih potreb in proizvodnje novih izdelkov pa nabavljajo dodatno tehnološko opremo. V letu 2018 so zanjo namenili 8,3 milijona EUR. Ko bo opremljanje končano, bo v obratu lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto.

V Obratu trdnih oblik so decembra 2018 zagnali visokozmogljivo pakirno linijo za večje serije izdelkov. Naložba je vredna 3 milijone EUR.

V proizvodnjo so uvedli novo tehnologijo OROS, ki temelji na osmotskem sproščanju učinkovine iz tablet, izdelanih z lasersko tehnologijo. V letu 2018 so uspešno vgradili in zagnali lasersko napravo za vrtanje obloženih tablet. Za opremo, ki omogoča proizvodnjo zdravil z nadzorovanim sproščanjem učinkovine, so namenili 2,8 milijona EUR.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona EUR. Proizvodnja na novi tehnološki opremi bo stekla v začetku leta 2019.

Evropska unija je februarja 2019 uvedla nova pravila glede varovanja javnega zdravja z zaščito farmacevtske dobavne verige pred vstopom ponarejenih zdravil. Z direktivo so uvedli zaščitne elemente embalaže, ki preprečujejo, da bi do bolnikov prišla ponarejena zdravila. V skladu s temi zahtevami so v Krki izvedli številne nadgradnje tehnološke opreme in proizvodnih postopkov. Pakirne linije so nadgradili z dodatno opremo, ki preprečuje neopazno odpiranje škatlic s končnim izdelkom in omogoča povezavo z informacijskimi sistemi v Krki, prek njih pa s podatkovnimi bazami evropskega sistema za verifikacijo zdravil. Za novo tehnologijo, ki preprečuje odpiranje škatlic in omogoča unikatno označevanje vsake škatlice, so v zadnjih treh letih namenili 20 milijonov EUR, od tega 6 milijonov EUR v letu 2018. Del te naložbe so tudi zaščitni ukrepi pri pakiranju zdravil, ki jih bo ruska zakonodaja zahtevala od leta 2020 dalje.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo. Stavba s štirimi etažami in podzemno garažo bo imela dobrih 12.000 m2 skupne površine in bo povezana s sedanjimi poslovnimi prostori. Predvidoma bo vseljiva sredi leta 2019. Investicija je ocenjena na dobrih 10 milijonov EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. Leta 2017 so končali drugo fazo tehnološkega opremljanja, s čimer so zmogljivost tovarne povečali na 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. V letu 2018 so v povečanje laboratorijskih zmogljivosti za potrebe analitike in nabavo laboratorijske opreme vložili 1,5 milijona EUR. Poteka še gradnja čistilne naprave za odpadne vode. Naložba je ocenjena na 2,6 milijona EUR. V Krki-Rus proizvedejo dve tretjini Krkinih izdelkov za ruski trg in imajo v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem so leta 2017 končali naložbo v proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Potekata urejanje prostorov in vgrajevanje tehnološke opreme za proizvodnjo veterinarskih izdelkov. Naložba je ocenjena na 2 milijona EUR.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka so v letu 2018 izvedli več manjših naložb v skupni vrednosti nekaj več kot 3 milijone EUR.

V letu 2017 so v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. V letu 2018 so vplačali začetni kapital in zagotovili potrebno opremo. Za najeto proizvodno lokacijo so v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 so že začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati so zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. V letu 2019 bodo vložili še 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu. Ponudbo izdelkov bodo sproti prilagajali tržnim potrebam in priložnostim.

Zaposleni

Konec leta 2018 je bilo v skupini Krka 11.390 zaposlenih, od tega 5611 (49,3 %) v Sloveniji in 5779 (50,7 %) v tujini. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 558 (5 %).

Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 54 %, to je 6126 zaposlenih. Med njimi je bilo 187 doktorjev znanosti ter 384 magistrov znanosti in specialistov.

Delnica in delničarji

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2018 znašal 57,80 EUR, kar je 0,5 % več kot konec leta 2017, ko je znašal 57,50 EUR. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze (SBITOP) zmanjšala za 0,2 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec leta 2018 dosegla 1 milijardo 895 milijonov EUR.

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2018 je povprečni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,4 milijona EUR na dan. Družba je v lanskem letu na organiziranem trgu pridobila 201.730 lastnih delnic v skupni vrednosti 11.488 tisoč EUR in je bila 31. 12. 2018 lastnica 893.447 lastnih delnic oziroma 2,9 % vseh Krkinih delnic.

Načrti za leto 2019

V skupini Krka za leto 2019 načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR in dobiček v višini 172 milijonov EUR, načrte pa si bodo prizadevali preseči. Glede prodaje v prvem trimesečju leta 2019, ki se zaključi naslednji teden, ugotavljajo nadaljevanje prodajnih trendov iz lanskega leta.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, bodo namenili dobrih 124 milijonov EUR. Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 %. Predvideno povečanje bo deloma posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka.

Uprava tudi za leto 2019 poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Dogodki po obračunskem obdobju

Predsednik nadzornega sveta družbe Krka je 12. 3. 2019 prejel odstopno izjavo člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja, ki je v dopisu sporočil, da z 12. 3. 2019 odstopa kot član nadzornega sveta Krke. Predsedniku nadzornega sveta, članom nadzornega sveta in članom uprave se je zahvalil za konstruktivno sodelovanje. Predvidoma bo začel sodelovati z družbo, ki Krki neposredno konkurira.

Evropska komisija je leta 2014 ugotovila, da naj bi Krka kršila določbo 101. člena Pogodbe o delovanju EU in s tem povzročila izkrivljanje konkurence na trgu perindoprila v EU, zato je Krki naložila plačilo kazni v višini 10,0 milijonov EUR. Krka je izrečeno kazen plačala v roku, ki ga je določila Komisija. Ker pa je menila, da s svojim ravnanjem ni kršila pravil konkurenčnega prava, je zoper odločbo vložila tožbo na Splošno sodišče Evropske unije, ki je decembra 2018 odločilo v korist Krke. Odločba Splošnega sodišča še ni pravnomočna, Komisija je zoper odločbo Splošnega sodišča v pritožbenem roku vložila pritožbo, o kateri bo odločalo Evropsko sodišče. Komisija je sicer Krki v začetku leta 2019 res vrnila plačano kazen v višini 10,0 milijonov EUR, vendar je Krka v skladu s strokovno pravno oceno prihodke iz tega naslova odložila.

V letu 2019 je Krka na organiziranem trgu pridobila 76.346 lastnih delnic. Skupaj ima 969.793 lastnih delnic oziroma 3,0 % vseh Krkinih delnic.