21. 3. 2018

Poslovanje Krke v letu 2017

17 min. branja

Novo mesto, 22. marec 2018 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2017, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka prodali za 1 milijardo 266,4 milijona EUR izdelkov in storitev in prodajo glede na 2016 povečali za 8 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 milijona EUR in je bil glede na leto 2016 večji za 44,1 milijona EUR oziroma za 41 %. V družbi Krka so prodali za 1 milijardo 197,8 milijona EUR in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 153,7 milijona EUR. Letno poročilo za leto 2017 bo objavljeno v četrtek, 19. aprila 2018.

Prodaja
Skupina Krka je v letu 2017 dosegla prodajo 1 milijardo 266,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 8 % več kot v letu 2016. Na trgih zunaj Slovenije je prodala za 1 milijardo 178,4 milijona EUR, kar je 93 % prodaje.

Prodaja skupine Krka po regijah
Prodajno največja regija je bila s 30,7-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili 388,2 milijona EUR in dosegli 17-odstotno prodajno rast glede na leto 2016. To je bila največja rast med vsemi Krkinimi prodajnimi regijami. V Ruski federaciji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 270,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 20-odstotno rast. K povečanju Krkinega deleža na tem trgu je z 21-odstotno rastjo ključno prispevala prodaja zdravil na recept. Dvomestno vrednostno rast prodaje so dosegli še v Tadžikistanu (za 30 %), Armeniji (za 27 %), Kazahstanu (za 22 %), Azerbajdžanu (za 22 %), Ukrajini (za 14 %), Belorusiji (za 13 %) in Gruziji (za 12 %).

Druga regija po vrednosti prodaje je bila Srednja Evropa, kjer so prodali za 303,6 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot v letu 2016, v prodaji skupine Krka pa predstavlja 24-odstotni delež. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, so prodali za 145 milijonov EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. Prodajno rast so dosegli tudi na Češkem (za 21 %), v Latviji (za 16 %), Estoniji (za 9 %), na Slovaškem (za 5 %) in Madžarskem (za 3 %).

Tretja regija po vrednosti prodaje (22,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka) je bila Zahodna Evropa z 286,1 milijona EUR, kar je 1 % več kot v letu 2016. Največji prodajni trgi so bili Nemčija, Francija in Španija. Prodaja prek odvisnih družb je ostala na ravni leta 2016 in je k celotni prodaji v regiji prispevala približno dve tretjini. V Nemčiji, ki je Krkin najpomembnejši zahodnoevropski trg, so prodali za 80,8 milijona EUR izdelkov in zaradi manjše prodaje izdelkov prek javnih razpisov za prodajo v letu 2016 zaostali za 13 %. Dvoštevilčno rast prodaje so dosegli v Združenem kraljestvu (za 36 %), na Portugalskem (za 19 %), Irskem (za 18 %), v Italiji (za 16 %), skandinavskih državah (za 13 %) in Franciji (za 11 %).

Na trgih regije Jugovzhodna Evropa so prodali za 160,9 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot leto prej, v prodaji skupine Krka pa predstavlja 12,7-odstotni delež. V Romuniji, največjem in Krkinem ključnem trgu v regiji, so prodali za 54,2 milijona EUR izdelkov, kar je na ravni leta 2016. Rast so dosegli na vseh trgih v regiji razen v Romuniji ter Bosni in Hercegovini.

V Sloveniji so prodali za 88 milijonov EUR izdelkov in storitev (od tega 35,7 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev, kar predstavlja 6-odstotno rast), kar je 6,9 % prodaje skupine Krka. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 3-odstotna. Z 9-odstotnim tržnim deležem so ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na domačem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so v letu 2017 prodali za 39,5 milijona EUR izdelkov (3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka) in dosegli 11-odstotno rast. Največ so prispevali posamezni trgi Srednjega vzhoda ter Daljnega vzhoda in Afrike, med katerimi izpostavljajo Iran in Republiko Južna Afrika.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 1 milijardo 46,1 milijona EUR, kar je 82,6 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2016 je bila za 9 % večja. Prvič v zgodovini Krke je prodaja zdravil na recept presegla 1 milijardo EUR.

Po prodaji najpomembnejša terapevtska skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2017 zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil in presnove.

Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki so jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih petih letih, je v letu 2017 predstavljala 33 % prodaje skupine Krka. Med najnovejšimi izdelki sta bili najpomembnejši Pragiola* (pregabalin), ki so jo začeli tržiti konec leta 2014, in Dulsevia* (duloksetin), ki so jo začeli tržiti leta 2015. Uvrščata se med 20 Krkinih vodilnih izdelkov po prodaji.

V letu 2017 je bila po prodaji vodilna skupina zdravil s perindoprilom (Prenessa*, Co-Prenessa*, Amlessa*, Co-Amlessa*). Sledila so zdravila z losartanom (Lorista*, Lorista H*, Tenloris*), atorvastatinom (Atoris, Atordapin*), pantoprazolom (Nolpaza*) in valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*). Med 10 Krkinih vodilnih izdelkov so se uvrstila tudi zdravila z esomeprazolom (Emanera*), rosuvastatinom (Roswera*, Rosudapin*), enalaprilom (Enap, Enap-H*, Elernap*), tramadolom (Doreta*, Tadol) in klopidogrelom (Zyllt*).

Izdelkov brez recepta so prodali za 119,2 milijona EUR (9,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 7 % več kot v letu 2016. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona EUR (5-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 1 % več kot v letu 2016.

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 6 % in je znašala 35,7 milijona EUR, kar je 2,8 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je znašala 2,2 milijona EUR.

Poslovni izidi
Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 198,7 milijona EUR je bil za 76,3 milijona EUR oziroma za 62 % večji kot v letu 2016. Razlog je bila relativno večja rast prodaje glede na odhodke ter izdelčni splet. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,6 milijona EUR se je povečal za 78,4 milijona EUR oziroma za 34 %.

Dobiček pred davkom skupine Krka se je v letu 2017 povečal za 59,9 milijona EUR oziroma za 51 % in je znašal 176,2 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je bila 13,4-odstotna.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 milijona EUR in je bil glede na leto 2016 večji za 44,1 milijona EUR oziroma za 41 %.

Vsi kazalniki poslovanja (delež EBIT v prodaji, delež EBITDA v prodaji, delež čistega dobička v prodaji – ROS, donosnost kapitala – ROE, donosnost sredstev – ROA) za leto 2017 so boljši glede na leto 2016.

Razvoj in raziskave
V letu 2017 so v skupini Krka registrirali 23 novih izdelkov (17 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 3 veterinarske izdelke) v 46 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem letu so za 119 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 555 registracij.

Za 4 izume so vložili patentne prijave, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2016 pa so vložili 3 mednarodne patentne prijave. V Sloveniji so prijavili 57 blagovnih znamk, vložili pa so tudi 73 mednarodnih in 32 nacionalnih prijav blagovnih znamk.

Na področju zdravil na recept so registrirali:

  • izdelke z novimi učinkovinami – zdravili za zdravljenje motnje erekcije Tadilecto/Tadagis (tadalafil) in Viavardis/Vardegin (vardenafil), analgetik Dekenor/Dexfenia (deksketoprofen), zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni Glypvilo (vildagliptin) in zdravilo za zdravljenje okužbe s HIV Darunavir;
  • izdelke z novimi kombinacijami učinkovin in novimi terapevtskimi profili – analgetik Adolax/Oxynador/Nolxado/Dolnada (oksikodon in nalokson), zdravili za zdravljenje bolezni srca in žilja Olmita/Olmira/OlmeAmlo (olmesartan in amlodipin) in Camlocor/Kandoset/Camdero (kandesartan in amlodipin) ter zdravilo za zdravljenje okužbe s HIV Efavirenz/emtricitabin/dizoproksiltenofovirat;
  • izdelek v novi farmacevtski obliki – onkološko zdravilo Meaxin/Imanivec (imatinib) v obliki disperzibilnih tablet;
  • izdelka v novih jakostih – zdravili za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja Kventiax SR (kvetiapin) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem po 400 mg in Dulsevia/Duloxalta (duloksetin) v obliki gastrorezistentnih kapsul po 90 mg;
  • izdelke z novimi formulacijami in dodatnim razvojem – kortikosteroid deksametazon v obliki tablet po 0,5 mg, kombinacijo perindoprila in amlodipina za zdravljenje bolezni srca in žilja ter analgetik tramadol v obliki raztopine za injiciranje in v obliki kapsul.

Ponudbo izdelkov brez recepta so dopolnili z izdelkom za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja pri odraslih in za simptomatsko zdravljenje poslabšanja s hemoroidi povezanih težav pri odraslih Flebaven/Flebazol/Fladios (diosmin), z Magnezijem Krka 300 (magnezijev citrat in vitamin B2) in z izdelkom za zdravljenje vnetja in bolečin v ustih in žrelu Septabene (benzidaminijev klorid in cetilpiridinijev klorid) v obliki pastil z dvema okusoma.

Na področju veterinarskih izdelkov so registrirali izdelek za odpravljanje zajedavcev pri mačkah Dehinel/Anthelmin (pirantelijev embonat in prazikvantel), izdelek za odpravljanje zajedavcev pri rejnih živalih Santiola (klozantel) v obliki raztopine za injiciranje in izdelek za zdravljenje črevesnih okužb s kokcidijami pri različnih vrstah perutnine Toltarox (toltrazuril) v obliki peroralne raztopine.

Vlaganja in naložbe
V skupini Krka so v letu 2017 za naložbe namenili 105,1 milijona EUR, od tega 85,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in 19,8 milijona EUR v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji poteka okoli trideset naložbenih projektov, s katerimi bodo povečali proizvodne zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Ločni v Novem mestu. Ocenjena je na 54 milijonov EUR. Gradnja in zunanja ureditev objekta s skupno površino 18.000 m² je v zaključni fazi.

Na isti lokaciji so začeli graditi tudi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Gradnja objekta, vgradnja logistične in ostale opreme, kvalifikacije in zagoni opreme ter sistemov bodo trajali dve leti. Naložba je ocenjena na 31,5 milijona EUR.

Na tej lokaciji obratuje tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Proizvodnjo v njem so zagnali januarja 2015, novembra istega leta pa so ga tudi uradno odprli. Obrat je zasnovan tako, da se zmogljivosti lahko postopoma povečujejo. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov so v letu 2017 nabavili in vgradili dodatno tehnološko opremo v vrednosti 23 milijonov EUR.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik, ki bo končana v letu 2018.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje ter tako povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona EUR vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017. Do konca leta 2017 so opravili kvalifikacije in zagone opreme ter sistemov. Poskusna proizvodnja je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo Obrat za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,6 milijona EUR, proizvodnja na novi opremi pa bo stekla konec leta 2018.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja nove tovarne. Vsa tehnološka proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, to je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. V letu 2018 bodo zgradili še čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus proizvedejo več kot 60 % izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Končali so preureditev proizvodno-distribucijskega centra v Jastrebarskem na Hrvaškem ter pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil.

Končana je 5,5 milijona EUR vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so vzpostavili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb. Za njih so v letu 2017 namenili 3 milijone EUR.

Krka je s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical ustanovila skupno podjetje, v katerem ima Krka 60-odstotni delež, partner pa 40-odstotni delež. Podjetje se bo na začetku osredotočalo na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem, saj je pridobitev dovoljenj za trženje pogoj za prodajo izdelkov. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v dveh do treh letih.

Zaposleni
Konec leta 2017 je bilo v skupini Krka 10.832 zaposlenih, od tega 5134 (47,4 %) v Sloveniji in 5698 (52,6 %) v tujini.

Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 55 %, to je 6011 zaposlenih. Med njimi je bilo 175 doktorjev znanosti ter 364 magistrov znanosti in specialistov.

Delnica in delničarji
Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2017 znašal 57,50 EUR, kar je 9 % več kot konec leta 2016, ko je znašal 52,90 EUR. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze (SBITOP) povečala za 12 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla 1 milijardo 886 milijonov EUR.

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2017 je povprečni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,6 milijona EUR na dan. V letu 2017 je družba na organiziranem trgu pridobila 201.116 lastnih delnic in je bila 31. 12. 2017 lastnica 691.717 lastnih delnic.

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022
Nadzorni svet je novembra 2017 potrdil strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022. V novem petletnem strateškem obdobju je predvidena povprečna letna količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 %.

S premišljenimi vlaganji in povečanjem pogodbene proizvodnje bo skupina Krka zmanjšala vrednost investicij, ki bodo v naslednjem petletnem obdobju v poprečju znašale 136 milijonov EUR na leto. Poleg organske rasti želi rast Krka zagotoviti tudi s prevzemi poslovno zanimivih in razpoložljivih tarč ter z dolgoročnimi poslovnimi povezavami, vključno s skupnimi vlaganji. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in vstop na nove trge.

Poleg ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bo Krka v skupni prodaji ohranjala čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov. Na izbranih trgih bodo izdelke še naprej lansirali med prvimi generiki. Krepili bodo farmacevtsko-kemijsko dejavnost in ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept, predvsem zdravilih za bolezni srca in žilja, zdravilih za bolezni osrednjega živčevja in zdravilih za bolezni prebavil in presnove, pa tudi na perspektivnih področjih, kot so protibolečinska in onkološka zdravila, antidiabetiki, protivirusna zdravila in antibiotiki, hkrati pa bodo vstopali na nova področja. Na ključnih terapevtskih področjih bodo uvajali tudi inovativne generične izdelke, kot so fiksne kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti, farmacevtske oblike in nove dostavne sisteme.

Vstopali bodo na področje podobnih bioloških zdravil, predvsem na področje zdravil za zdravljenje avtoimunskih bolezni in sladkorne bolezni. Zaradi obsega in kompleksnosti tega področja je uprava že organizirala samostojno organizacijsko enoto.

Krepili bodo tudi izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem izdelkov za ljubiteljske živali. Delež izdatkov za raziskave in razvoj bo v tem obdobju znašal do 10 % prihodkov od prodaje.

Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo bo Krka v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti pravočasno zagotavljala za ciljno prodajno rast zadostne količine proizvedenih izdelkov, ki bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov, in se ves čas približevala doseganju maksimalne dolgoročne dobičkonosnosti prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), v prodaji bo v povprečju znašal od 21 % do 25 %, pričakovana donosnost kapitala (ROE) pa od 9 % do 12 %.

Krka bo usmerjena predvsem na evropske trge, kitajski trg in srednjeazijske trge, pri čemer bo v vseh prodajnih regijah stremela k čim boljši izkoriščenosti prodajnega potenciala. Krepila bo strokovno in stroškovno sinergijo v okviru skupine Krka ter kar najbolj izkoriščala konkurenčne prednosti poslovnih okolij Krkinih družb v tujini. V naslednjem srednjeročnem obdobju se bo precej osredotočila na kitajski trg, kjer so priložnosti zaradi povečevanja porabe sodobnih generičnih zdravil in regulatornih sprememb.

Politika dividend bo stabilna. Pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme. Za dividende bo izplačanih najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.

Načrti za leto 2018
V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 300 milijonov EUR in dobiček v višini 153 milijonov EUR, pri čemer si bo uprava prizadevala, da bo Krka v ugodnih poslovnih razmerah presegla načrtovane cilje. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo sredstva v vrednosti 135 milijonov EUR. Za leto 2018 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, in sicer skupaj za 2 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 11.200.

* Z zvezdico označeni izdelki se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami. Izdelki se na posameznih trgih lahko pojavljajo tudi pod korporativno blagovno znamko.