1. 3. 2017

Poslovanje Krke v letu 2016

17 min. branja

Novo mesto, 2. marec 2017 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izide poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2016, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka prodali za 1.174,4 milijona EUR izdelkov in storitev. Količinsko se je prodaja povečala za 11 %, vrednostno pa za 1 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 108,5 milijona EUR. V družbi Krka so prodali za 1.071,7 milijona EUR in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 102,9 milijona EUR. Rezultati poslovanja so v okviru napovedi, ki jo je uprava družbe objavila novembra 2016. Letno poročilo za leto 2016 bo objavljeno v četrtek, 6. aprila 2017.

Prodaja
Skupina Krka je prodala za 1.174,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 1 % več kot v letu 2015, količinsko pa je prodaja zrasla za 11 %. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1.089,3 milijona EUR, kar je 93 % prodaje. Prodaja družbe Krka je znašala 1.071,7 milijona EUR in je bila od prodaje v letu 2015 manjša za 1 %.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja prodajna regija je bila z 28,3-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili prodajo v vrednosti 332,3 milijona EUR in dosegli 1-odstotno rast glede na leto 2015, količinska rast pa je bila 12-odstotna. V Ruski federaciji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 225,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 1-odstotno rast, izraženo v evrih. Na prodajo je močno vplival neugoden tečaj ruskega rublja, saj je bila njegova povprečna vrednost v letu 2016 za več kot 8 % manjša kot v letu 2015. V rubljih izražena vrednost prodaje se je povečala za 13 %, količinska rast pa je bila 11-odstotna.

Druga regija po velikosti je bila s 24,4-odstotnim deležem Srednja Evropa, kjer so ob 6-odstotni količinski rasti prodali za 286,7 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v letu 2015. Rast so dosegli na vseh trgih v regiji razen v Litvi in na Madžarskem. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, so prodali za 140,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. V zlotih in količinah izražena prodaja se je povečala za več kot 7 %.

Tretja regija po vrednosti prodaje je bila s 24,1-odstotnim deležem Zahodna Evropa, v kateri so prodali za 282,4 milijona EUR. Količinska prodaja je bila glede na leto 2015 skoraj za petino večja, vrednostna pa zaradi padca cen za 8 % manjša. Največji prodajni trgi so bili Nemčija, Španija in Francija. V Nemčiji, Krkinem najpomembnejšem zahodnoevropskem trgu, so prodali za 92,6 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v letu 2015, medtem ko je bila količinska rast 42-odstotna.

Na trgih regije Jugovzhodna Evropa so v letu 2016 prodali za 152,4 milijona EUR izdelkov (13 % prodaje skupine Krka), kar je 9 % oziroma 12,8 milijona EUR več kot v letu 2015. S tem so dosegli največjo absolutno rast prodaje med vsemi Krkinimi regijami. Rast so beležili na vseh trgih v regiji razen v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. V Romuniji, največjem trgu v regiji in Krkinem ključnem trgu, so prodali za 54,4 milijona EUR izdelkov, kar je 17 % več kot leta 2015.

V Sloveniji so prodali za 85,1 milijona EUR izdelkov in storitev (od tega za 33,7 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev), kar je 7,2 % v prodaji skupine Krka. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 4-odstotna. Z 9,2-odstotnim tržnim deležem so ohranili vodilno mesto med vsemi ponudniki zdravil na domačem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so v letu 2016 prodali za 35,5 milijona EUR izdelkov (3-odstotni delež v prodaji skupine Krka). Relativna rast prodaje v tej regiji je bila največja med vsemi Krkinimi regijami, in sicer 12-odstotna.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 963,7 milijona EUR, kar je 82,1 % prodaje skupine Krka, glede na leto 2015 pa je bila 1 % manjša. Na zmanjšanje sta vplivala manjša prodaja zaradi izrazitega zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in izpad rasti vrednostne prodaje zaradi neugodnih tečajev nekaterih valut na vzhodnoevropskih in srednjeevropskih trgih. Količinsko se je prodaja zdravil na recept glede na leto 2015 povečala za 11 %.

Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2016 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept. Med desetimi vodilnimi so bili še Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Enap (enalapril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Emanera (esomeprazol), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Karbis (kandersartan), vključno s kombinacijo z diuretikom. Nekatera zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Izdelkov brez recepta so prodali za 111,2 milijona EUR (9,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 3 % več kot v letu 2015, količinsko pa se je njihova prodaja povečala prav tako za 3 %. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 62,8 milijona EUR (5,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 20 % več kot v letu 2015. Količinska rast je bila 24-odstotna.

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 9 % in je znašala 33,7 milijona EUR, kar je 2,9 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je znašala 3,0 milijone EUR (0,2 % prodaje skupine Krka).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka za leto 2016 je znašal 122,4 milijona EUR. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 228,2 milijona EUR in se je glede na leto 2015 zmanjšal za 26 %.

Dobiček pred obdavčitvijo se je v letu 2016 zmanjšal za 36 % in je znašal 116,3 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je znašala 6,7 %.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 108,5 milijona EUR in je bil glede na leto 2015 za 31 % manjši, kar je bila posledica višjih stroškov zaradi izrazitega količinskega povečanja proizvodnje, velikih cenovnih erozij na večini trgov ter razvrednotenja nekaterih vzhodnoevropskih in srednjeevropskih valut.

Razvoj in raziskave
V letu 2016 so v skupini Krka registrirali 19 novih izdelkov (16 zdravil na recept, 1 izdelek brez recepta in 2 veterinarska izdelka) v 41 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke so po različnih registracijskih postopkih v različnih državah na novo pridobili 546 registracij.

Za 3 izume so vložili patentne prijave, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2015 pa so vložili 2 mednarodni patentni prijavi. V Sloveniji so prijavili 84 blagovnih znamk, vložili so tudi 38 mednarodnih in 61 nacionalnih prijav blagovnih znamk.

Poleg razvoja izdelkov in tehnologij na tradicionalnem farmacevtskem področju v Krki preučujejo in delajo tudi na izdelkih z novejših tehnoloških področij, zlasti s področja podobnih bioloških zdravil. Zato so oblikovali posebno skupino visoko usposobljenih strokovnjakov s področja rekombinantnih tehnologij in izdelkov, ki se aktivno ukvarja z naborom izdelkov in tehnologij, in izvajajo strokovne skrbne preglede na več kot desetih izdelkih, ki so v različnih razvojnih fazah pri potencialnih partnerjih. Prednostno vrednotijo izdelke različnih terapevtskih skupin, kjer se ti izdelki pojavljajo: diabetes, avtoimune bolezni in onkološka zdravila. Pri izdelkih, pripravljenih z rekombinantno biotehnologijo, previdno ocenjujejo tveganja ob uveljavljanju nove regulative in vstopanju izdelkov na trge. Zavedajo se namreč, da bodo le tako lahko zagotovili racionalno vlaganje v posamezne projekte.

Na novo registrirana zdravila na recept

  • Ravalsyo/Valarox/Ravalsya (valsartan in rosuvastatin) je fiksna kombinacija v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih z valsartanom, ki znižuje krvni tlak, in rosuvastatinom, ki znižuje holesterol.
  • Teldipin/Telassmo (telmisartan in amlodipin) je fiksna kombinacija v obliki tablet v štirih jakostih, ki vsebuje antagonist receptorjev angiotenzina II telmisartan in zaviralec kalcijevih kanalčkov amlodipin, ki po različnih mehanizmih delovanja znižujeta zvišani krvni tlak.
  • Bixebra/Bravadin (ivabradin) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih je zdravilo za zniževanje srčne frekvence, ki s takojšnjimi in dolgotrajnimi učinki na kontraktilnost srca dolgoročno izboljša srčno funkcijo.
  • Fiksna kombinacija ramiprila in amlodipina v obliki trdnih kapsul v štirih jakostih se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka, učinkovini pa delujeta po različnih mehanizmih.
  • Atoris Kombi (atorvastatin in amlodipin) je fiksna kombinacija v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih, uveljavljeni učinkovini pa uravnavata zvišani krvni tlak in holesterol.
  • Ramipril/Hidroklorotiazid Krka (ramipril in hidroklorotiazid) je fiksna kombinacija v obliki tablet v dveh jakostih, ki vsebuje zaviralec angiotenzinske konvertaze ramipril in diuretik hidroklorotiazid.
  • Bartal/Abrea (acetilsalicilna kislina) v obliki gastrorezistentnih tablet v treh jakostih se uporablja za zmanjševanje ponovitev srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih s koronarno arterijsko boleznijo.
  • Lorista (losartan) v obliki filmsko obloženih tablet v novi jakosti bolnikom olajša zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja, saj za doseganje največjega dnevnega odmerka zadošča že ena tableta.
  • Emtricitabin/Dizoproksiltenofovirat Krka (emtricitabin in tenofovir dizoproksil) je fiksna kombinacija dveh novih učinkovin, ki spadata med nukleozidne zaviralce reverzne transkriptaze. To je Krkino prvo zdravilo za okužene s HIV.
  • Dexamethason Krka (deksametazon) je kortikosteroid v obliki tablet v štirih jakostih, ki omogoča nov pristop k zdravljenju predvsem onkoloških bolnikov, saj se pri nekaterih bolezenskih stanjih z manjšim številom odmerkov doseže optimalno odmerjanje zdravila.
  • Moloxin/Moflaxo/Moxibiot (moksifloksacin) je antibiotik v obliki raztopine in s širokim protimikrobnim delovanjem, ki se uporablja za zdravljenje pljučnice ter okužb kože in tkiv.
  • Linezolid Krka (linezolid) je oksazolidinonski antibiotik v obliki raztopine za infundiranje, ki se uporablja za zdravljenje hudih pljučnic ter hudih okužb kože in podkožnih tkiv.
  • Azibiot (azitromicin), makrolidni antibiotik v obliki praška za pripravo peroralne suspenzijo v dveh koncentracijah, je namenjen za uporabo v pediatrični in geriatrični praksi, in sicer za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal, kože in mehkih tkiv ter nekaterih genitalnih okužb.
  • Klaritromicin Krka (klaritromicin), makrolidni antibiotik v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih, je namenjen za zdravljenje okužb dihal, kože in podkožja ter za odstranjevanje bakterije Helicobacter pylori.
  • Roticox/Etoxib/Etoriax/Itoroxx/Bericox (etorikoksib) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih se uporablja za zdravljenje simptomov degenerativnega in vnetnega revmatizma in za kratkotrajno zdravljenje zmerne bolečine po zobozdravstvenih kirurških posegih.
  • Dutrys (dutasterid) v obliki mehkih kapsul dopolnjuje Krkino paleto uroloških zdravil in se samostojno in/ali v kombinaciji z alfa blokatorji uporablja za zdravljenje zmernih do hudih simptomov benigne hiperplazije prostate (BHP) ter za zmanjševanje tveganja nenadnega zastoja urina in potrebe po kirurškem posegu pri teh bolnikih.Registrirali so tudi dva nova veterinarska izdelka. Po evropskem decentraliziranem postopku so v 19 evropskih država registrirali Doxatib (doksiciklin) v obliki praška za uporabo v pitni vodi, ki dopolnjuje ponudbo protimikrobnih izdelkov za rejne živali in se kot izbirno zdravilo uporablja za zdravljenje dihalnih okužb pri prašičih in piščancih.

Pri izdelkih brez recepta so v Rusiji in Moldaviji registrirali Flebaven, nov izdelek v obliki filmsko obloženih tablet, ki vsebujejo 500 mg prečiščene flavonoidne frakcije, kar ustreza 450 mg diosmina in 50 mg flavonoidov, izraženih kot hesperidin. Uporablja se za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja, limfedema in akutnega hemoroidalnega sindroma.

Registrirali so tudi dva nova veterinarska izdelka. Po evropskem decentraliziranem postopku so v 19 evropskih država registrirali Doxatib (doksiciklin) v obliki praška za uporabo v pitni vodi, ki dopolnjuje ponudbo protimikrobnih izdelkov za rejne živali in se kot izbirno zdravilo uporablja za zdravljenje dihalnih okužb pri prašičih in piščancih.

Po decentraliziranem postopku pa so v 22 državah registrirali ušesne kapljice Otoxolan (marbofloksacin, klotrimazol in deksametazon acetat) v obliki suspenzije za pse. Nova fiksna kombinacija protimikrobnih učinkovin s kortikosteroidom, ki je na voljo v vsebnikih s kapalkami, se uporablja za zdravljenje vnetij zunanjega ušesa pri psih, ki jih povzročajo bakterije in glive.

Vlaganja in naložbe
V skupini Krka so v letu 2016 za naložbe namenili 131,8 milijona EUR, od tega 80,7 milijona EUR v obvladujoči družbi in 51,1 milijona EUR v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt gradijo v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega objekta so stekla konec junija 2015, jeseni 2016 pa je bil zgrajen in v celoti zaprt. Zgrajen je bil tudi povezovalni objekt med RKC 3 in RKC 4. Spomladi 2017 bo RKC 4 inštalacijsko pripravljen za vgrajevanje laboratorijske in tehnološke opreme. Objekt s skupno površino 18.000 m² bo opremljen in pripravljen za uporabo v drugi polovici leta 2017.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu imajo obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Naložba v vrednosti 210 milijonov EUR Krki zagotavlja zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela. Njegova prednost je visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore s poudarkom na računalniško vodeni proizvodnji in avtomatiziranem računalniško vodenem sistemu pretoka materialov.

Januarja 2015 so zagnali proizvodnjo in novembra istega leta obrat uradno odprli. Delo po več kot dveh letih poteka utečeno, zmogljivost proizvodnje pa se vztrajno povečuje.

V Notolu 2 so do konca leta 2016 proizvedli nekaj več kot 2 milijardi končnih izdelkov. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov že nabavljajo tehnološko opremo, s čimer bodo zagotovili končno opremljenost obrata in proizvodnjo v načrtovanem obsegu 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Vsi prenosi izdelkov v redno proizvodnjo potekajo hitro in na podlagi predhodno kvalificirane in validirane nove tehnološke opreme.

V letu 2016 so končali 8 milijonov EUR vredno naložbo v povečanje proizvodnje pršil v Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov. Redna proizvodnja na novih linijah je stekla jeseni 2016.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik. Za proizvodnjo bodo pripravljene do konca junija 2017.

Z zamenjavo dveh visokoregalnih dvigal so povečali hitrost in zanesljivost logističnega sistema v obratu Notol.

Z novo naložbo v Krškem, objektom Hidrogeniranje 2, bodo zagotovili zmogljivosti za izvajanje tehnologij, ki zahtevajo hidrogeniranje. S tem bodo povečali lastne zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, leta 2015 pa so začeli vgrajevati dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, to je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Z vgradnjo preostale logistične opreme so dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost dodatno vgrajene opreme do konca leta 2016 je bila nekaj več kot 20 milijonov EUR. Približno polovica vseh izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, je proizvedena v Krki-Rus, s tem pa imajo status domačega proizvajalca na tem trgu.

Zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo skladiščno-distribucijski del v distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Vgradnja in montaža opreme sta potekali do konca leta 2016, zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo pa načrtujejo v drugem četrtletju 2017. Naložba je ocenjena na 34 milijonov EUR.

V odvisni družbi TAD Pharma v Nemčiji so končali manjšo naložbo, s katero so posodobili klimatske pogoje v proizvodnih prostorih in laboratorijih.

Zaposleni
Konec leta 2016 je bilo v skupini Krka 10.889 zaposlenih, od tega 4.955 (45,5 %) v Sloveniji in 5.934 (54,5 %) v tujini. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 325 (3 %), v tujini za 277, v Sloveniji pa za 48.

Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 57 %, to je 6.159 zaposlenih. Med njimi je bilo 169 doktorjev znanosti ter 396 magistrov znanosti in specialistov.

Delnica in delničarji
Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2016 znašal 52,90 EUR, kar je 19 % manj kot konec leta 2015, ko je znašal 65,20 EUR. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze (SBITOP) povečala za 3 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla vrednost 1,73 milijarde EUR.

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2016 je povprečni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,4 milijona EUR na dan. V letu 2016 je družba na organiziranem trgu pridobila 166.853 lastnih delnic v skupni vrednosti 9.618.914 EUR in je imela 31. 12. 2016 skupaj 493.130 lastnih delnic.

Načrti za leto 2017
V skupini Krka za leto 2017 načrtujejo prodajo v višini 1,220 milijarde EUR, dobiček pa bo predvidoma večji kot v letu 2016.

Ohranjajo osnovne usmeritve: vertikalno integrirani poslovni model, pretežno organsko rast poslovanja, visok delež novih izdelkov v prodaji in količinsko rast prodaje. Prizadevali si bodo zaokrožiti ponudbo v Krkinih najmočnejših terapevtskih skupinah, in sicer pri zdravilih za zdravljenje bolezni srca in žilja, bolezni prebavil in presnove ter bolezni osrednjega živčevja. Konkurenčnost nabora izdelkov, posebno pri kardiovaskularnih in protibolečinskih zdravilih, bodo okrepili s fiksnimi kombinacijami, ki so zanimiva tržna niša. Naboru izdelkov bodo še naprej dodajali zdravila za zdravljenje raka, ki jih bodo zagotavljali tudi z novimi namenskimi proizvodnimi zmogljivostmi na Hrvaškem.

Izboljšanje dobičkonosnosti bodo dosegli z nadaljnjim povečevanjem prodaje, izboljševanjem strukture prodanih izdelkov in zmanjševanjem stroškov. Doseči morajo rast tako z obstoječimi kot novo lansiranimi izdelki. Posebna skupina za prihranke pripravlja inovativne predloge za znižanje stroškov. Za razliko od klasičnih aktivnosti rednega zniževanja stroškov, ki jih izvajajo že leta, gre tu za nove pristope, ki posegajo v nekatere korporativne standardne na področju razvoja, proizvodnje in informacijskih tehnologij ter prenovo spiska izvajalcev investicijskih del in dobaviteljev.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in razvojne infrastrukture, načrtujejo okoli 174 milijonov EUR. Poleg organske rasti bodo v letu 2017 intenzivirali aktivnosti na področju prevzemov podjetij in skupnih naložb.

Število zaposlenih bodo povečali tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za 4 %. Skupno število vseh zaposlenih naj bi preseglo 11.400.

Uprava bo tudi v letu 2017 ostala zavezana strateški usmeritvi povečevanja dividend.