2. 3. 2016

Poslovanje Krke v letu 2015

16 min. branja

Novo mesto, 3. marec 2016 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izide poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2015, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka prodali za 1.164,6 milijona EUR izdelkov in storitev. Količinsko se je prodaja povečala za 3,3 %. Največjo rast prodaje (za 55 milijonov EUR oziroma 22 %) so dosegli v regiji Zahodna Evropa. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 158,2 milijona EUR. V družbi Krka so prodali za 1.086,5 milijona EUR in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 146,3 milijona EUR. Letno poročilo 2015 bo objavljeno v četrtek, 7. aprila 2016.

Prodaja

Skupina Krka je prodala za 1.164,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 2 % manj kot v letu 2014, količinsko pa predstavlja 3,3-odstotno rast. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1.084,7 milijona EUR, kar predstavlja več kot 93 % prodaje.

Prodaja družbe Krka je znašala 1.086,5 milijona EUR in je bila od prodaje v letu 2014 manjša za 4 %.

Prodaja skupine Krka po regijah

Največjo absolutno rast prodaje je dosegla regija Zahodna Evropa s 306,1 milijona EUR ustvarjene prodaje, kar predstavlja 26,3 % prodaje skupine Krka. Skupno prodajo v regiji so povečali za 22 %, prodajo izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami pa za 35 %. V Nemčiji, Krkinem največjem trgu v tej regiji, so prodajo povečali za 27 %. Največja prodajna regija je bila z 28,1-odstotnim deležem v prodaji regija Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili prodajo v vrednosti 327,5 milijona EUR. Na obeh ključnih trgih, v Ruski federaciji in Ukrajini, prodaja, izražena v evrih, ni dosegla prodaje iz leta 2014, zato je bil skupni padec prodaje v regiji 20-odstoten. V Ruski federaciji so v letu 2015 prodali za 224,7 milijona EUR izdelkov, kar je v evrih izraženo petino manj kot leto prej. Prodaja, izražena v ruskih rubljih, pa se je povečala za 6,5 %.

V regiji Srednja Evropa so ob 3-odstotni rasti prodali za 279,9 milijona EUR oziroma 24 % prodaje skupine Krka. Na Poljskem, ki je ključni in največji Krkin trg v regiji, se je prodaja povečala za 8 %. V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 139,6 milijona EUR, kar je 12 % prodaje skupine Krka in 10 % manj kot v letu 2014. V prodajni regiji Čezmorska tržišča so v letu 2015 prodali za 31,7 milijona EUR, kar je 2,7 % prodaje skupine Krka. Relativna rast prodaje v tej regiji je bila največja med vsemi Krkinimi regijami, in sicer 24-odstotna. V Sloveniji je prodaja izdelkov in storitev znašala 79,9 milijona EUR (od tega za 31 milijonov EUR zdraviliško-turističnih storitev), kar je 6,9 % prodaje skupine Krka. Skupaj so v Sloveniji prodali za 2 % več kot v letu 2014.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 971,5 milijona EUR, kar je 83,4 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2014 je bila manjša za 2 %.

Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2015 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept. Med desetimi vodilnimi so bili še Lorista (losartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Enap (enalapril), Emanera (esomeprazol), Valsacor (valsartan), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Arylazera (aripiprazol). Nekatera zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Izdelkov brez recepta so prodali za 107,8 milijona EUR oziroma 12 % manj kot leto prej, njihov delež v skupni prodaji pa je bil 9,3-odstoten. Padec prodaje je bil predvsem posledica ekonomskega položaja in manjše kupne moči uporabnikov izdelkov brez recepta na trgih v Vzhodni Evropi. Prodaja veterinarskih izdelkov v višini  52,1 milijona EUR je predstavljala 4,5 % prodaje skupine Krka, glede na leto 2014 pa se je povečala za 12 %. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 3 % in je znašala 31 milijonov EUR, kar je 2,6 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je dosegla 2,1 milijona EUR, kar je 0,2 % prodaje skupine Krka.

Rezultati poslovanja

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 199,4 milijona EUR je bil za 28 % manjši kot v letu 2014. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,7 milijona EUR se je zmanjšal za 18 %. Na zmanjšanje poslovnih izidov je vplivala predvsem manjša prodaja od načrtovane kot posledica neugodnega gibanja tečajev nekaterih valut (Ruska federacija, Ukrajina), kot tudi manjše prodaje na nekaterih večjih trgih (Romunija, Češka).

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 158,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2014 manjši za 5 %. Čisti dobiček družbe Krka je znašal 146,3 milijona EUR in je bil glede na leto 2014 večji za 1 %.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v letu 2015 je znašal 13,6 % (družbe Krka 13,5 %), delež dobička iz poslovanja v prodaji 17,1 % (družbe 15,3 %) in delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji 26,3 % (družbe 22,9 %). Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 11,5 % (za družbo 10,4 %), donosnost sredstev (ROA) pa 8,8 % (za družbo 8,3 %).

Iz naslova občasnih zavarovanj tveganja zaradi nestanovitnega tečaja ruskega rublja je skupina Krka ustvarila 16,5 milijona EUR neto finančnih prihodkov. To je v veliki meri nevtraliziralo vpliv negativnih tečajnih razlik, ki so skupaj za vse valute znašale 35,0 milijonov EUR, tako da je bil skupni negativni finančni rezultat iz naslova tečajev tujih valut 18,5 milijona EUR.

Razvoj in raziskave

V letu 2015 so v skupini Krka registrirali 24 novih izdelkov (19 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 2 veterinarska izdelka) v 58 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke po različnih evropskih in nacionalnih registracijskih postopkih v različnih državah na novo pridobili 560 registracij.

Za 2 izuma so vložili patentne prijave, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2014 pa so vložili 4 mednarodne patentne prijave. V Sloveniji so prijavili 62 blagovnih znamk, vložili so tudi 47 mednarodnih in 20 nacionalnih prijav blagovnih znamk.

Na novo registrirana zdravila na recept so bila:
• Rosmela/Rosudapin/Rosvaden (amlodipin in rosuvastatin), fiksna kombinacija za zdravljenje srčno-žilnih bolezni v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih;
• Amlodipin/Valsartan Krka, fiksna kombinacija za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka v obliki filmsko obloženih tablet v petih jakostih;
• Tenlisa (amlodipin in lizinopril), fiksna kombinacija za zniževanje krvnega tlaka iz skupine zaviralcev angiotenzinske konvertaze in kalcijevih antagonistov v obliki tablet v dveh jakostih;
• Atorvastatin-K, zdravilo za zdravljenje hiperholesterolemije in preprečevanje srčno-žilnih bolezni z novo obliko atorvastatina kalcija v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih (10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg in 80 mg);
• Bloxazoc (metoprolol sukcinat), zdravilo iz skupine kardioselektivnih betablokatorjev za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in srčnih bolezni v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v štirih jakostih;
• Dulsevia (duloksetin), zdravilo v obliki gastrorezistentnih kapsul po 30 mg in 60 mg za zdravljenje depresije, generalizirane anksiozne motnje in nevropatske bolečine pri sladkorni bolezni;
• Ralago/Rasagea (razagilin), zdravilo z učinkovino, ki spada v skupino zaviralcev monoaminooksidaze B in ima drugačen mehanizem delovanja kot ostali Krkini antiparkinsoniki, namenjeno pa je zdravljenju Parkinsonove bolezni in je v obliki tablet po 1 mg;
• Oprymea (pramipeksol), zdravilo za samostojno ali kombinirano zdravljenje znakov in simptomov Parkinsonove bolezni v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v dodatnih jakostih po 2,62 mg in 3,15 mg;
• Kventiax/Quentiax (kvetiapin), antipsihotik v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v novi jakosti po 50 mg;
• Loxentia (duloksetin), zdravilo za zdravljenje stresne urinske inkontinence pri ženskah v obliki gastrorezistentnih kapsul po 20 mg in 40 mg;
• Doreta (tramadol in paracetamol), uveljavljena fiksna kombinacija dveh analgetikov v obliki tablet
s podaljšanim sproščanjem po 75 mg/650 mg;
• Levalox/Levaxela/Levnibiot/Leviaben (levofloksacin), kinolonski antibiotik v obliki filmsko obloženih tablet
v dveh jakostih in v obliki raztopine za infundiranje za zdravljenje okužb sinusov, pljuč, urinarnega trakta, ledvic in mehurja, dolgotrajnih okužb prostate ter okužb kože in podkožja;
• Furocef/Ricefan (cefuroksim), cefalosporinski antibiotik v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih za zdravljenje okužb žrela, sinusov, srednjega ušesa, pljuč ali prsnega koša, sečil in kože;
• Linezolid Krka, oksazolidinonski antibiotik v obliki filmsko obloženih tablet po 600 mg za zdravljenje hudih pljučnic in hudih okužb kože in podkožnih tkiv;
• Betaklav (amoksicilin in klavulanska kislina), zdravilo prve izbire za zdravljenje okužb dihal v novi obliki praška za pripravo peroralne suspenzije s koncentracijo 400 mg/57 mg;
• Tezalom (temozolomid), onkološko zdravilo v obliki kapsul za zdravljenje možganskih tumorjev in metastatskih melanomov;
• Gliclada (gliklazid), zdravilo v obliki tablet s prirejenim sproščanjem in v novi jakosti po 90 mg za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2;
• Pragiola (pregabalin), antiepileptik v obliki kapsul v osmih jakostih za zdravljenje epilepsije in generalizirane anksiozne motnje;
• Imatinib Krka, onkološko zdravilo v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih.

Med izdelki brez recepta so v izbranih evropskih državah ter v Ruski federaciji, Srbiji, Makedoniji ter Bosni in Hercegovini registrirali Septabene/Septolete total (cetilpiridinijev klorid in benzidaminijev klorid) v obliki pastil in v obliki pršila, ki delujejo protivnetno, protibolečinsko in antiseptično. Zdravilo za zdravljenje bolezni prebavil Ulcavis/Ulcamed (bizmutov subcitrat) v obliki filmsko obloženih tablet so v Ruski federaciji registrirali kot izdelek brez recepta, v Evropski uniji pa kot zdravilo na recept.

Med veterinarskimi izdelki so na novo registrirali Ataxxo (imidakloprid in permetrin) v obliki raztopine za kožni nanos v štirih jakostih, ki se uporablja za zdravljenje in preprečevanje invazij z bolhami in klopi pri psih, ter Amatib (amoksicilin) za zdravljenje okužb dihal, prebavil, možganske ovojnice, sklepov in sekundarnih okužb pri prašičih ter okužb dihal in prebavil pri piščancih.

Vlaganja in naložbe

V skupini Krka so v letu 2015 za naložbe namenili 95,9 milijona EUR, od tega 69,6 milijona EUR v obvladujoči družbi in 26,3 milijona EUR v odvisnih družbah. Skupni znesek, ki vključuje tudi prevzete obveznosti za naložbe po že sklenjenih pogodbah, je 158,5 milijona EUR. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so končali gradnjo obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Naložba v vrednosti 200 milijonov EUR zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Gradnja štirih zgradb, ki imajo skupno površino 55.000 m2 in so z mostovi povezane z obratom za proizvodnjo trdnih oblik Notol in Skladiščem končnih izdelkov, se je začela junija 2012 in je trajala dobri dve leti in pol. Poskusna proizvodnja v obratu se je začela v začetku leta 2015. Ob zagonu so zagotovili približno tretjinsko tehnološko opremljenost. Postopno bodo dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata tako povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Obrat so uradno odprli v začetku novembra 2015.

V Krškem so v dveh letih končali nov kompleks za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, s katerim so povečali proizvodne zmogljivosti. Naložba je vredna 85 milijonov EUR in zagotavlja zmogljivosti za obvladovanje celotnega procesa od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Obrat s 5.529 m2 površine so uradno odprli v začetku oktobra 2015.

V Ljutomeru so končali naložbo v nov obrat za proizvodnjo nove generacije pastil, vredno 11,5 milijona EUR. Objekt s skupno površino 3.943 m2 je bil zgrajen konec februarja 2015. Maja so opravili tehnični pregled in prevzeli proizvodno linijo za izdelavo pastil. Junija so začeli poskusno proizvodnjo, po odobritvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke konec avgusta pa tudi redno proizvodnjo.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je gradnja Razvojno-kontrolnega centra (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Ločni. Objekt bo stal v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega razvojno-kontrolnega centra so stekla konec junija 2015. Gradnja objekta s skupno površino 18.000 m² bo trajala dve leti.

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, v letu 2015 pa so začeli z vgradnjo dodatne tehnološke in logistične opreme. S tem bodo zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki bo znašala 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Z vgradnjo preostale logistične opreme bodo dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost celotne dodatne opreme je ocenjena na 30 milijonov EUR.

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bodo zaradi širitve proizvodnega programa preuredili skladiščno-distribucijski del obrata ter tako pridobili nove laboratorijske in proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 31 milijonov EUR.

Zaposleni

Konec leta 2015 je bilo v skupini Krka 10.564 zaposlenih, od tega 4907 (46,5 %) v Sloveniji in 5657 (53,5 %) v tujini. Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 65 (1%). V tujini se je število zaposlenih povečalo za 45, v Sloveniji pa za 20.

Delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo v skupini Krka predstavlja 55 %, to je 5792 zaposlenih. Med njimi je 152 doktorjev znanosti ter 349 magistrov znanosti in specialistov

Delnica in delničarji

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2015 znašal 65,20 EUR, kar je 9 % več kot konec leta 2014, ko je znašal 59,60 EUR. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze (SBITOP) zmanjšala za 11 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla vrednost 2,14 milijarde EUR.

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2015 je povprečni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,5 milijona EUR na dan. Obseg trgovanja na Varšavski borzi, kjer Krkine delnice kotirajo od aprila 2012, je bil večji v drugi polovici leta, vendar pa je bil v povprečju ves čas manjši kot na Ljubljanski borzi.

V letu 2015 je družba Krka na organiziranem trgu pridobila 152.998 lastnih delnic v skupni vrednosti 9.378.878 EUR in je 31. 12. 2015 imela 326.277 lastnih delnic. Konec leta 2015 je imela 58.765 delničarjev.

V letu 2015 so v obliki dividend izplačali 49 % konsolidiranega dobička večinskih lastnikov, ustvarjenega v letu 2014, rast bruto dividende na delnico pa je znašala 19 %. V skladu z usmeritvami petletne strategije, sprejete konec leta 2015, bodo v tem obdobju vodili politiko povečevanja dividend tako, da bodo za dividende namenili do 50 % konsolidiranega dobička večinskih lastnikov, ustvarjenega v predhodnem letu, pri čemer bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za vlaganja in prevzeme.

Načrti za leto 2016

V skupini Krka za leto 2016 načrtujejo prodajo v višini 1,210 milijarde EUR, čisti dobiček pa v višini 160 milijonov EUR.

Predvidena vrednost naložb je 162 milijonov EUR, namenili pa jih bodo predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture. Za leto 2016 načrtujejo povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za dobre 4 %.

Načrt poslovanja za leto 2016 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje od 2016 do 2020 in je bil pripravljen oktobra 2015. Pripravljen je bil ob upoštevanju določenih predpostavk, kot so cenovni nivoji, tečaji tujih valut, razmere na posameznih trgih ipd., ki so veljale v času priprave plana. V primeru, da bodo dejanski pogoji poslovanja v letu 2016 pomembneje odstopali od upoštevanih predpostavk, lahko tudi dejanski izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.