27. 1. 2022

Ocena Krkinega poslovanja v letu 2021

15 min. branja

Novo mesto, 26. januar 2022 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2021, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prodajo v vrednosti 1 milijarde 565,8 milijona EUR, kar je 2 % več kot v letu 2020. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 304,7 milijona EUR, kar je 5 % več kot v letu 2020. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2021 bodo objavljeni v četrtek, 17. marca 2022.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V izzivov polnem letu smo v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Ponovno smo dokazali, da smo fleksibilni in dobro pripravljeni, da s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma odgovorimo na priložnosti in izzive na trgih. Zabeležili smo največjo prodajo v Krkini zgodovini v vrednosti  milijarde 565,8 milijona EUR. Vrednostna in količinska rast prodaje je bila 2-odstotna. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, predvidoma bomo dosegli dobre 304 milijone EUR čistega dobička. Registrirali smo 16 novih izdelkov, 14 zdravil na recept in 2 veterinarska izdelka, ter zaključili več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi smo za različne izdelke pridobili več kot 1000 dovoljenj za promet. Veseli me, da dobro poslovanje spremlja tudi zaupanje delničarjev. To se odraža v rasti tečaja Krkine delnice, ki se je v letu 2021 zvišal za dobrih 29 %.«

Zaradi odločnega ukrepanja in doslednega izvajanja preventivnih ukrepov, med katerimi je bilo tudi organizirano cepljenje za zaposlene, je poslovanje med pandemijo covida-19 potekalo nemoteno. Tudi proizvodnja in dobava končnih izdelkov sta bili neprekinjeni.

Za svoje izdelke uporabljamo surovine, ki jih proizvajamo sami, kupujemo pa jih tudi na trgu, kjer se je predvsem zaradi ekoloških in finančnih razlogov ter razlogov, povezanih z dobro proizvodno prakso, še naprej zmanjševalo število proizvajalcev surovin. Kljub nestabilnim razmeram, pomanjkanju vhodnih materialov, zmanjšanju proizvodnih zmogljivosti pri partnerjih in oteženi logistiki nam je uspelo zagotoviti zadostno količino surovin po konkurenčnih cenah.

Lani je nadzorni svet upravi pod mojim vodstvom podaljšal mandat do konca leta 2027. Na podlagi izkazanega zaupanja bomo skupaj s sodelavci nadaljevali uresničevanje zastavljenih usmeritev družbe, ki smo jih s prenovljeno 5-letno strategijo lani še nadgradili. Krka bo tudi v prihodnje mednarodno uveljavljena inovativna generična farmacevtska družba, ki uresničuje zastavljene finančne in trajnostne cilje v dobro vseh svojih deležnikov.«

Ocena pomembnejših podatkov o poslovanju

  Skupina Krka
v tisoč EUR Ocena 2021 Doseženo 2020 Sprememba
Prihodki od prodaje 1.565.802 1.534.941 +2 %
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.560.288 1.529.959 +2 %
EBITDA 461.904 502.432 -8 %
EBIT 352.948 390.744 -10 %
Dobiček pred davkom 360.170 338.992 +6 %
Čisti dobiček 304.679 288.949 +5 %
Čisti dobiček na delnico (v EUR) 9,77 9,27 +5 %
KAZALNIKI      
EBITDA v prihodkih od prodaje 29,5 % 32,7 %  
EBIT v prihodkih od prodaje 22,5 % 25,5 %  
Dobiček pred davkom v prihodkih od prodaje 23,0 % 22,1 %  
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 19,5 % 18,8 %  

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2021 ustvarili 1 milijardo 565,8 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 560,3 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 30,9 milijona EUR oziroma 2 % večji kot v letu 2020.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

                        Skupina Krka
v tisoč EUR 2021 2020 Indeks
Slovenija 92.880 85.138 109
Jugovzhodna Evropa 209.166 199.406 105
Vzhodna Evropa 547.778 517.231 106
Srednja Evropa 351.501 341.463 103
Zahodna Evropa 305.246 341.057 89
Čezmorska tržišča 53.717 45.664 118
Skupaj 1.560.288 1.529.959 102

Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah razen v Zahodni Evropi. Količinsko smo prodajo izdelkov povečali za dobra 2 %, in sicer na več kot 16 milijard tablet in kapsul ter stekleničk sirupov.

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila s 547,8 milijona EUR in 35,1-odstotnim deležem Vzhodna Evropa. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 6 %. V Ruski federaciji smo prodali za 332,9 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v letu 2020. Rast, izražena v rubljih, je bila 9-odstotna. V Ukrajini smo prodali za 96,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast. Rast smo beležili tudi na vseh ostalih trgih v regiji razen v Armeniji in Tadžikistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 351,5 milijona EUR in 22,5-odstotnim deležem. Glede na leto 2020 smo dosegli 3-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 166,7 milijona EUR izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Rast, izražena v zlotih, je bila 5-odstotna. Prodajo smo povečali v vseh državah v regiji, absolutno najbolj na Poljskem, relativno pa v Latviji.

A_2021_REGIJE_

Regija Zahodna Evropa je bila s 305,2 milijona EUR in 19,6-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto prej je bila za 11 % manjša, razlog pa so bili predvsem večji cenovni pritiski in manj lansiranj izdelkov. Največ smo prodali v Nemčiji, skandinavskih državah, Franciji, Italiji in na Portugalskem. Najvišje stopnje rasti smo zabeležili na Irskem, v Združenem kraljestvu in Avstriji.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 209,2 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v letu 2020 in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga ostajata Romunija in Hrvaška. Največjo relativno prodajno rast smo zabeležili v Severni Makedoniji, Srbiji in Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 92,9 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast prodaje je bila 9-odstotna. Glavnino, 56,4 milijona EUR, smo ustvarili s prodajo izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Zdraviliško-turistične storitve so prispevale 36,5 milijona EUR, kar je 23 % več kot v letu 2020.

V regiji Čezmorska tržišča, ki predstavlja 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 53,7 milijona EUR izdelkov, kar je 18 % več kot v letu 2020. Prodajno rast smo dosegli na večini trgov.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

                  Skupina Krka
v tisoč EUR 2021 2020 Indeks
Izdelki za humano uporabo 1.442.566 1.424.292 101
– zdravila na recept 1.305.316 1.300.640 100
– izdelki brez recepta 137.250 123.652 111
Veterinarski izdelki 81.257 75.913 107
Zdraviliško-turistične storitve 36.465 29.754 123
Skupaj 1.560.288 1.529.959 102

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 305,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 0,4 % več kot v letu 2020 in predstavlja 83,7-odstotni delež v prodaji izdelkov in storitev. Prodajo smo povečali v vseh regijah razen v regiji Zahodna Evropa, in sicer v regijah Čezmorska tržišča za 21 %, Jugovzhodna Evropa za 6 %, Vzhodna Evropa in Srednja Evropa za 4 % ter Slovenija za 2 %. Med desetimi največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, na Češkem in Slovaškem, med ostalimi pa na Srednjem vzhodu, v Mongoliji, Uzbekistanu in Belorusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2021 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

Med vodilnih 10 zdravil na recept se po prodaji uvrščajo skupine zdravil z naslednjimi učinkovinami:

 • valsartan (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox),
 • perindopril (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex),
 • losartan (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris),
 • atorvastatin (Atoris),
 • pantoprazol (Nolpaza),
 • rosuvastatin (Roswera, Co-Roswera),
 • esomeprazol (Emanera),
 • enalapril (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap),
 • kandesartan (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in
 • tramadol (Doreta, Tadol).

Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

a_2021_SKUPINE

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2020 povečala za 11 %, smo ustvarili 137,3 milijona EUR (8,8-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 7-odstotni rasti prodali za 81,3 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 36,5 milijona EUR, kar je 23 % več kot v letu 2020 (2,3-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

Registrirali smo 16 novih izdelkov, in sicer 14 zdravil na recept in 2 veterinarska izdelka. Zaključili smo več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi smo za različne izdelke pridobili več kot 1000 dovoljenj za promet.

Med zdravili na recept smo registrirali:

 • zdravila z novimi učinkovinami, in sicer antitrombotik Aboxoma/Abidalo (apiksaban) v obliki filmsko obloženih tablet, onkološki zdravili Abiraterone Krka (abirateron) v obliki filmsko obloženih tablet in Sunitinib Krka (sunitinib) v obliki trdih kapsul ter opioidni analgetik Apeneta/Adoben (tapentadol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem;
 • novo kombinacijo zdravila za sladkorno bolezen Vimetso/Vildakombi (vildagliptin, metformin) v obliki filmsko obloženih tablet;
 • zdravili za bolezni srca in žilja z novo soljo perindoprila (perindoprilijev arginin), in sicer monoizdelek Prenessa/Prenessa neo/Prenessa as/ Neoprenessa/Arprenessa/Perineva in kombinirano zdravilo Neoprenewel/Prenewel neo/Co-Prenessa/Co-Prenessa neo/Prenessa-as/Coarprenessa/Co-Perineva (perindoprilijev arginin, indapamid), oboje v obliki tablet;
 • uveljavljene učinkovine v novi farmacevtski obliki, in sicer v obliki disperzibilnih tablet, za analgetik Doreta (tramadol, paracetamol) in antibiotik Hiconcil (amoksicilin);
 • zdravila za bolezni srca in žilja z atorvastatinom, rosuvastatinom in losartanom na Kitajskem ter onkološko zdravilo lenalidomid v Ruski federaciji in zanje izvedli nove, trgom prilagojene znanstvene študije;
 • zdravilo za zniževanje holesterola Ezoleta z lastno optimizirano učinkovino (ezetimib).Uveljavljene izdelke nenehno dopolnjujemo in izboljšujemo ter usklajujemo z novimi trendi in zahtevami, spremembe pa registriramo pri regulatornih oblasteh kot regulatorne variacije. V letu 2021 smo za optimizacijo izdelkov vložili več kot 36.000 variacij.V Sloveniji smo vložili 42 prijav Krkinih blagovnih znamk. Vložili smo tudi 29 mednarodnih in 27 nacionalnih prijav blagovnih znamk. V različnih državah imamo prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.
 • Vložili smo tudi 12 patentnih prijav za nove tehnološke rešitve, za katere smo ocenili, da so inventivne v globalnem merilu. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2020 smo vložili štiri mednarodne prijave. Podeljeni so nam bili trije patenti v različnih državah. Krkine tehnološke rešitve so zaščitene z več kot 200 patenti.
 • Ponudbo veterinarskih izdelkov smo dopolnili z antibiotično kombinacijo Cladaxxa/Twinox (amoksicilin, klavulanska kislina) in novo formulacijo fiksne kombinacije Milprazon/Amcofen/Mektix/Milgusto (milbemicin oksim, prazikvantel) za odpravljanje različnih vrst zajedavcev pri psih.

Vlaganja in naložbe

Ocenjena vrednost naložb v letu 2021 je znašala 66 milijonov EUR, od tega 49 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Namenjene so bile predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih zmogljivosti ter zmogljivosti za potrebe razvoja in zagotavljanja kakovosti. Vlagali smo tudi v svoje proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu že nekaj let deluje sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih proizvodnih potreb ga opremljamo z dodatno tehnološko opremo. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v letu 2021 smo zanjo porabili 8,5 milijona EUR. Ko bo obrat opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V starejšem delu obrata Notol bomo avtomatizirane sisteme pranja nadgradili in posodobili v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Projektiramo vodne sisteme, naložba je ocenjena na 3,1 milijona EUR. V istem obratu bomo obnovili pakirnico ter zamenjali in posodobili pakirne linije. Naložba je ocenjena na 38,2 milijona EUR.

V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (OTO) poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.

V razvojno-kontrolnih centrih končujemo več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona EUR.

V skladiščnem delu proizvodnega obrata v Ljutomeru smo v skladu s standardi dobre skladiščne prakse ter varnosti in zdravja pri delu preuredili priročno skladišče. Za naložbo smo porabili 2 milijona EUR. V Ljutomeru bomo povečali tudi proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje, naložba je ocenjena na 13 milijonov EUR.

V obratu Beta v Šentjerneju smo v skladu s standardi ATEX posodobili sisteme in naprave, povečali pa bomo tudi proizvodne zmogljivosti za pripravo suhega granulata. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,6 milijona EUR.

V Novem mestu načrtujemo gradnjo večnamenskega objekta Paviljon 3. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot. Projektna dokumentacija za 18,6 milijona EUR vredno naložbo je pripravljena, gradnja naj bi se začela marca.

S povečevanjem proizvodnih zmogljivosti se povečujejo tudi potrebe po oskrbi z energenti. Naložba v zmogljivosti za proizvodnjo komprimiranega zraka in gradnja novih infrastrukturnih vodov za oskrbo proizvodnih objektov z energenti sta v polnem teku. Za povečanje energetske infrastrukture na proizvodni lokaciji v Novem mestu bomo namenili 2,5 milijona EUR.

V Krškem načrtujemo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija za izvedbo del je pripravljena, potekajo pa postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Zgradili bomo še manjše tehnološke in infrastrukturne objekte, ki so potrebni za celovito zagotavljanje proizvodnega procesa. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR, z njo sledimo Krkini strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra severozahodno od Moskve. V njej proizvedemo več kot 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2021 smo zanjo namenili 5,7 milijona EUR.

V okviru skupnega podjetja Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljujemo nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti. V njem proizvajamo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja 2021 pa tudi prvi izdelek za kitajski trg, ki se mu v letošnjem prvem trimesečju pridružijo še trije.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2021 11.511 zaposlenih, od tega v tujini 5273, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 207 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.459 zaposlenih.

Delnica in delničarji

V letu 2021 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za dobrih 29 % in je ob koncu leta znašal
118,00 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,9 milijarde EUR.

Ob koncu leta je imela Krka 46.820 delničarjev, kar je 1 % manj kot konec leta 2020. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,8 %, mednarodni vlagatelji pa 22,2 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2021 smo za nakupe lastnih delnic namenili 15,3 milijona EUR, za izplačilo dividend pa 156 milijonov EUR. Pridobili smo 142.134 lastnih delnic in imeli 31. 12. 2021 skupaj 1.683.908 lastnih delnic, kar predstavlja 5,135 % osnovnega kapitala.

Trajnostno upravljanje

V projektu nadgradnje trajnostnega upravljanja (ESG) skupine Krka smo opredelili bistvene trajnostne teme, ki so pomembne za skupino Krka in njene ključne deležnike. Ustrezno obravnavanje trajnostnih tem skupini Krka omogoča dolgoročno doseganje ciljev in uresničevanje poslovne strategije. V procesu smo, tudi ob vključevanju deležnikov, opredelili trajnostne teme z okoljskega, družbenega, upravljavskega in ekonomskega področja. Uprava družbe jih je potrdila na lanski decembrski seji, združene pa so v naslednje skupine: kakovost izdelkov in varnost bolnikov, privabljanje in zadržanje talentov, dostopno zdravljenje, dobre prakse vodenja in upravljanja, skladnost, integriteta in transparentnost, planet in podnebne spremembe ter ekonomski vplivi in davki.V skupini Krka se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in svojega trajnostnega vpliva. V prihodnje se bomo tem področjem še bolj posvetili.

Načrti skupine Krka za leto 2022

V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo izdelkov in storitev v višini 1 milijarde 610 milijonov EUR in čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR. Za naložbe, ki bodo namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture, načrtujemo 130 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 2 %.

Načrt poslovanja skupine Krka v letu 2022 je usklajen s posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026, ki jo je na novembrski seji sprejela uprava družbe Krka in jo predstavila nadzornemu svetu. Temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih.