27. 1. 2021

Ocena Krkinega poslovanja v letu 2020

19 min. branja

Novo mesto, 28. januar 2021 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2020, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prodajo v vrednosti 1 milijarde 534,9 milijona EUR, kar je 3 % več kot v letu 2019. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 286,6 milijona EUR, kar je 17 % več kot v letu 2019. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2020 bodo objavljeni v četrtek, 18. marca 2021.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V letu 2020 je pandemija covida-19 svet postavila pred veliko preizkušnjo. V Krki smo se na nastalo situacijo hitro odzvali. Zaščitili smo svoje zaposlene, omogočili neprekinjeno poslovanje ter trgom vseskozi zagotavljali zadostne količine kakovostnih in učinkovitih farmacevtskih izdelkov. Dokazali smo, da smo fleksibilni ter dobro pripravljeni, da s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma odgovorimo na spremenjene in zahtevne okoliščine.

Čeprav je pandemija ovirala naše marketinško-prodajne aktivnosti, smo zabeležili rekordne prodajne rezultate. Prodali smo za 1,53 milijarde EUR izdelkov in storitev, kar je največ v Krkinem dosedanjem poslovanju. Registrirali smo 20 novih zdravil, med njimi tudi prvo na Kitajskem. Z večjo prodajo in učinkovitostjo poslovnih procesov smo izboljšali marže in zabeležili največji čisti dobiček doslej, ki naj bi predvidoma znašal dobrih 286 milijonov EUR.

Nadzorni svet družbe me je imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto za obdobje 2022–2027 ter mi podelil mandat za sestavo uprave za to obdobje. Preostali člani uprave bodo imenovani na redni seji nadzornega sveta 17. 11. 2021. Na podlagi izkazanega zaupanja bom skupaj s sodelavci nadaljeval uresničevanje zastavljenih usmeritev družbe, ki jih bomo s prenovljeno 5-letno strategijo v drugi polovici leta še nadgradili. Krko bomo v novem mandatu vodili po začrtani poti mednarodno uveljavljene in inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje zastavljene finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov.«

Skupne naložbe skupine Krka v dodatne zmogljivosti ter v razvoj in raziskave so v letu 2020 znašale skoraj 230 milijonov EUR.

Skupina Krka je v letu 2020 ob povečanju prihodkov od prodaje zabeležila tudi izboljšanje dobičkonosnosti. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 30 %, EBITDA marža pa je znašala 32,5 %.

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2020 ustvarili 1 milijardo 534,9 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 530 milijonov EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 41,5 milijona EUR oziroma 3 % večji kot v letu 2019.

Rast prodaje je bila dosežena v prodajnih regijah Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa, Zahodna Evropa in Srednja Evropa. Količinsko smo prodajo izdelkov v skupini Krka povečali za 7 %.

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila s 517,2 milijona EUR in 33,8-odstotnim deležem Vzhodna Evropa. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 7 %. V Ruski federaciji smo prodali za 326,9 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v letu 2019. Rast, izražena v rubljih, je znašala 17 %. V Ukrajini smo prodali za 86 milijonov EUR izdelkov in dosegli 8-odstotno rast. Rast smo beležili tudi na vseh ostalih trgih v regiji razen v Mongoliji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 341,5 milijona EUR in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na leto 2019 smo dosegli 1-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 163 milijonov EUR izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Rast, izražena v zlotih, je znašala 5 %. Prodajo smo povečali tudi v Latviji in Estoniji.

Regija Zahodna Evropa je bila s 341,1 milijona EUR in 22,3-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto prej smo dosegli 1-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, in sicer za 90,9 milijona EUR, ter dosegli 6-odstotno rast. Sledile so skandinavske države, Francija, Španija in Italija. Največje stopnje rasti smo zabeležili v državah Beneluksa, Franciji, Avstriji, Italiji, na Portugalskem in v Nemčiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 199,4 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v letu 2019 in predstavlja 13-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija z 58,1 milijona EUR prodaje in Hrvaška. Največjo prodajno rast smo beležili na manjših regijskih trgih (Albanija, Črna gora, Kosovo), med večjimi trgi pa v Severni Makedoniji, Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 85,1 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Skupen upad prodaje je bil 8-odstoten. Glavnino prodaje, 55,4 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, pri katerih je bila rast prodaje 5-odstotna. Zdraviliško-turistične storitve so prinesle 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019. Padec prodaje je posledica ukrepov, ki so bili sprejeti, da bi zajezili širjenje covida-19.

V regiji Čezmorska tržišča, ki predstavlja 3-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 45,7 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % manj kot v letu 2019.

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 300,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 4 % več kot v letu 2019 in predstavlja 85-odstotni delež v prodaji izdelkov in storitev skupine Krka. Prodajo smo povečali v vseh regijah razen v regiji Čezmorska tržišča, in sicer v Vzhodni Evropi za 11 %, Jugovzhodni Evropi za 5 %, Sloveniji za 2 %, Zahodni Evropi za 1 % in Srednji Evropi za 1 %. Med desetimi največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, Ruski federaciji in Nemčiji, med ostalimi pa v Franciji, državah Beneluksa in Belorusiji. Ključne terapevtske skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2020 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), kandesartanom (Karbis, Karbicombi in Kandoset) in tramadolom (Doreta, Tadol). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2019 zmanjšala za 7 %, smo ustvarili 123,7 milijona EUR (8,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 10-odstotni rasti prodali za 75,9 milijona EUR (5-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019 (1,9-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

Po predhodnih izračunih smo za razvoj in raziskave v letu 2020 namenili 151,8 milijona EUR, kar predstavlja 9,9 % prodaje. To je v skladu z našo strateško usmeritvijo, po kateri naj bi za razvoj in raziskave vsako leto namenili do 10 % prodaje. Na tem področju v Krki dela okoli 700 strokovnjakov, v razvojnem portfelju pa imamo preko 170 izdelkov.

Registrirali smo 20 novih izdelkov, in sicer 16 zdravil na recept, 2 izdelka brez recepta in 2 veterinarska izdelka. Zaključili smo več kot 200 različnih registracijskih postopkov ter s tem pridobili dovoljenja za promet z novimi in z uveljavljenimi izdelki na novih trgih.

V letu 2020 smo vložili 8 patentnih prijav za tehnološke rešitve, ki smo jih razvili in za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2019 smo vložili 6 mednarodnih in eno regionalno patentno prijavo. V različnih državah nam je bilo podeljenih 8 patentov. Skupaj je v veljavi več kot 200 Krkinih patentov.

V Sloveniji smo vložili 55 prijav blagovnih znamk. Vložili smo tudi 41 mednarodnih in 51 nacionalnih prijav blagovnih znamk. Skupaj imamo v različnih državah prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.

Pomemben dosežek v letu 2020 je prva registracija za antiepileptik pregabalin v obliki trdih kapsul na Kitajskem. Registrirali smo ga v dveh jakostih in z istima indikacijama kot originator – za zdravljenje postherpetične nevralgije in fibromialgije.

Registrirali smo zdravila z novimi učinkovinami:

  • prvi peroralni direktni zaviralec trombina Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z različnimi boleznimi srca in žilja;
  • reverzibilni zaviralec agregacije trombocitov Ticabril/Atixarso (tikagrelor) v obliki filmsko obloženih tablet za bolnike z zahtevnimi boleznimi srca in žilja, ki zmanjšuje tveganje za srčno-žilne dogodke, kot sta srčni infarkt in možganska kap;
  • Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih za zdravljenje zahtevnih bolnikov
    z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, v kombinaciji z dodatnim zdravilom pa tudi za zdravljenje raka trebušne slinavke;
  • Lenalidomide Krka (lenalidomid) v obliki trdih kapsul za zdravljenje različnih oblik krvnega raka, ki se uporablja kot samostojna terapija ali v kombinaciji z drugimi zdravili;
  • Anastrozole Krka (anastrozol) v obliki filmsko obloženih tablet za zdravljenje različnih vrst raka dojk;
  • Efigalo/Fingod (fingolimod) v obliki trdih kapsul za zdravljenje multiple skleroze;
  • Lacosabil/Lydraso (lakozamid) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih za zdravljenje epilepsije;
  • Hidroksiklorokinijev sulfat Krka (hidroksiklorokin) v obliki filmsko obloženih tablet.

Registrirali smo nove kombinacije zdravila za srce in žilje Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v petih jakostih in zdravila za sladkorno bolezen Maymetsi (sitagliptin, metformin) v obliki filmsko obloženih tablet.

V novi farmacevtski obliki smo registrirali dve uveljavljeni zdravili, in sicer Dekenor/Dexfenia/Dexketia (deksketoprofen) v obliki filmsko obloženih tablet za simptomatsko zdravljenje blagih do zmernih bolečin in Algominal (metamizol) v obliki filmsko obloženih tablet za lajšanje močne bolečine.

Z dokazi o varni uporabi smo ponovno registrirali Doreto SR (tramadol, paracetamol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem za zdravljenje zmerne do hude bolečine.

Registrirali smo prenovljena zdravila z novo pridobljenimi certifikati (CEP) za učinkovini rabeprazol za zdravljenje želodčnih težav in rosuvastatin za zdravljenje bolezni srca in žilja.

Skupino izdelkov brez recepta smo dopolnili z novo formulacijo za B-complex v obliki filmsko obloženih tablet, ki je namenjen za preprečevanje in zdravljenje hipovitaminoze B in avitaminoze B pri povečani porabi in moteni absorpciji ter hujših oblik pomanjkanja vitaminov B. V Ruski federaciji smo registrirali novo farmacevtsko obliko izdelka Flebaven 1000, ki je namenjen za zdravljenje znakov kroničnega venskega popuščanja in za simptomatsko zdravljenje pri poslabšanju s hemoroidi povezanih težav pri odraslih.

Ponudbo veterinarskih izdelkov smo dopolnili z novima izdelkoma za rejne živali. Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin) v obliki raztopine za injiciranje v jakosti 25 mg/ml in v treh različnih polnitvah je sodobno protimikrobno zdravilo za zdravljenje bakterijskih okužb dihal pri prašičih, fiksna kombinacija FlorFlu/Flovuxin (florfenikol, fluniksin) v obliki raztopine za injiciranje v dveh polnitvah pa z eno aplikacijo učinkuje protimikrobno, protibolečinsko in protivnetno in je namenjena za zdravljenje okužb dihal pri govedu.

Prilagodili smo se novi zakonodaji za registracijo farmacevtskih izdelkov v Evrazijski ekonomski uniji (EAEU) in po tem postopku prvič registrirali dva izdelka.

Uveljavljene izdelke nenehno dopolnjujemo in izboljšujemo ter usklajujemo z novimi trendi in zahtevami, spremembe pa registriramo pri regulatornih oblasteh kot regulatorne variacije. V letu 2020 smo vložili več kot 30.000 variacij za optimizacijo izdelkov.

V vseh regijah smo v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet za vse skupine uveljavljenih Krkinih izdelkov.

Vlaganja in naložbe

Ocenjena vrednost naložb v letu 2020 je znašala slabih 78 milijonov EUR, od tega 61 milijonov EUR
v obvladujoči družbi.
Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bilo naložb manj, kot je bilo predvideno, kar pa ne bo vplivalo na realizacijo strateških usmeritev na tem področju.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu smo zgradili večnamensko skladišče in tako pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem smo povečali fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. V začetku leta 2020 smo pridobili dovoljenje JAZMP in s tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za obratovanje. V skladišču surovin smo do konca avgusta 2020 zgradili in opremili prostor, ki omogoča dvosmerno povezavo med večnamenskim skladiščem, skladiščem surovin in tehtalnicami. Za naložbo smo namenili 34,6 milijona EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih potreb po širitvi zmogljivosti nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v letu 2020 smo zanjo namenili 17 milijonov EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V Krškem smo zgradili novo skladišče surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Julija smo pridobili uporabno dovoljenje, septembra pa dovoljenje JAZMP za obratovanje. Naložba je vredna 8,2 milijona EUR. Na isti lokaciji bomo zgradili tudi nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

V proizvodnem obratu v Ljutomeru smo z nakupom visokozmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet, v skladiščnem delu obrata pa smo v skladu s standardi dobre skladiščne prakse ter varnosti in zdravja pri delu preuredili priročno skladišče. Za naložbi smo namenili 5,7 milijona EUR.

Potekajo tudi manjše naložbe v posodobitev obratov Notol, OTO (Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil) in Beta. Skupna vrednost posodabljanja sistemov in naprav je v letu 2020 znašala 5,1 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo več kot 80 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo zato status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2020 smo zanjo porabili 5 milijonov EUR.

V okviru skupnega podjetja Ningbo Krka Menovo na Kitajskem smo v letu 2020 nadaljevali nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti za najete proizvodne prostore. V njih proizvajamo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja letos pa tudi prvi izdelek za kitajski trg.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2020 11.677 zaposlenih, od tega v tujini 5418, kar je dobrih 46 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 206 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.631 zaposlenih.

V Sloveniji se je število zaposlenih povečalo za 262, oziroma za 4 %. Skupaj z nadomeščanji odhodov in upokojitev smo v Sloveniji v letu 2020 na novo zaposlili 453 sodelavcev.

Delnica in delničarji

V letu 2020 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 25 % in je ob koncu leta znašal 91,40 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3 milijarde EUR.

Ob koncu leta je imela Krka 47.369 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,2 %, mednarodni vlagatelji pa 23,2 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2020 je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila slabih 26 milijonov EUR, za izplačilo dividend pa 133 milijonov EUR. Družba je pridobila 307.522 lastnih delnic in je imela 31. 12. 2020 skupaj 1.541.774 lastnih delnic, kar predstavlja 4,701 % osnovnega kapitala.

Uprava in nadzorni svet sta posodobila politiko upravljanja iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Dokument povzema določila statuta, poslovnikov in internih aktov, ki opredeljujejo delovanje organov vodenja in nadzora ter korporativno upravljanje, zlasti informacije, ki so relevantne za delničarje. Uprava in nadzorni svet sta prvič sprejela tudi politiko raznolikosti v skladu s priporočili dobre prakse, zlasti Združenja nadzornikov Slovenije. Politiki sta javnosti dostopni na spletnih straneh družbe www.krka.si v razdelku za vlagatelje pri dokumentih o upravljanju družbe.

Soočanje s covidom-19

Krka je farmacevtsko podjetje, kar zahteva tudi zelo regulirane in standardizirane procese. Ob pojavu covida-19 smo uvedli številne dodatne preventivne in delovnopravne ukrepe, ki temeljijo na navodilih stroke. Med njimi so preventivno razkuževanje, uporaba mask, socialna distanca, prezračevanje prostorov in druge oblike zaščite. Za vse zaposlene in za zunanje izvajalce smo uvedli merjenje telesne temperature na vhodih ter obvezno uporabo zaščitnih mask in razkužil. Izvajamo tudi dezinfekcijo prostorov, materialov, vozil in delovnih mest.

Sestanki, izobraževanje in druge podobne aktivnosti potekajo prek digitalnih medijev, če je le možno. Redno izvajamo testiranje s hitrimi antigenskimi testi, da bi tudi pri asimptomatsko okuženih pravočasno zaznali okužbo. Prilagodili smo organizacijo dela in uvedli fleksibilen delovni čas ter tako zaposlenim olajšali usklajevanje službenih in družinskih obveznosti.

Z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v Krki zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje.

Bolniška odsotnost se v letu 2020 ni povečala. Znašala je 6,4 %, kar je primerljivo s 6,6-odstotno bolniško odsotnostjo v letu 2019. Od tega je bilo 0,4 odstotne točke lanske bolniške odsotnosti posledica obolelosti zaradi covida‑19. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je covid-19 povzročil določeno bolniško odsotnost, a je bilo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj bolniških odsotnosti zaradi drugih obolenj.

Načrti skupine Krka za leto 2021

V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo izdelkov in storitev v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR in čisti dobiček okoli 265 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo 114 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek. Vseh redno zaposlenih naj bi bilo konec leta 2021 12.140.

Načrt poslovanja za leto 2021 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji
na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Načrtovana prodaja za leto 2021 zagotavlja, da bo v obdobju 2017–2021 povprečna letna rast prodaje presegla strateško opredeljeno 5-odstotno povprečno letno rast.

Poslovni rezultati v letu 2021 bodo odvisni tudi od širjenja covida-19 in z njim povezanimi ukrepi posameznih držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. Ti dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni povzročijo manjšo gospodarsko rast od načrtovane, povečano brezposelnost, nadaljnjo depreciacijo nekaterih valut in manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda se lahko ti procesi obrnejo tudi
v pozitivno smer.

Imenovanje mandatarja za sestavo uprave

Članom Krkine uprave 31. decembra 2021 poteče šestletni mandat. Nadzorni svet je na včerajšnji seji imenoval sedanjega predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča tudi za naslednji šestletni mandat, ki se začne 1. januarja 2022, in ga zadolžil, da nadzornemu svetu pripravi predlog za imenovanje ostalih članov uprave najkasneje do novembra 2021.