27. 7. 2016

Krka objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2016

11 min. branja

Novo mesto, 28. julij 2016 – Skupina Krka je v prvem polletju 2016 dosegla prodajo v višini 603,8 milijona EUR (1-odstotna rast) in ustvarila 70,1 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 539,7 milijona EUR in ustvarila 56,2 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2016 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
Prodaja skupine Krka je v prvem polletju 2016 znašala 603,8 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 4 milijone EUR oziroma 1 % več kot v prvi polovici lanskega leta. Količinsko so v prvem polletju 2016 proizvedli in prodali 12 % več izdelkov kot v primerljivem obdobju lani.

Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 562,6 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah
Na domačem trgu so ob 6-odstotni rasti prodaje dosegli 41,2 milijona EUR oziroma 6,8-odstotni delež v skupni prodaji. Z 9,3-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji.

Največja relativna in absolutna rast prodaje, 27 % oziroma 16,3 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa in je znašala 76,8 milijona EUR, kar je 12,7 % prodaje skupine Krka. Rast prodaje so dosegli na vseh trgih razen v Črni gori. K rasti v absolutnem znesku je največ prispevala Romunija.

Največja prodajna regija skupine Krka je bila s 175,5 milijona EUR in 29,1-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja v tej regiji zmanjšala za 6 %. V Ruski federaciji, Krkinem največjem posamičnem trgu, so prodali za 123,1 milijona EUR izdelkov, kar je v evrih 8 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Manjša vrednost prodaje, izražena v evrih, je bila posledica manj ugodnega povprečnega tečaja lokalne valute v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Prodajo, izraženo v ruskih rubljih, so povečali za 11 %, količinsko prodajo pa za 4 %.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 150,4 milijona EUR (8-odstotno zmanjšanje) in 24,9-odstotnim deležem v prodaji skupine. Količinsko so sicer prodali 14 % več izdelkov kot v primerljivem lanskem obdobju, vendar je bila vrednost prodaje zaradi padanja cen manjša.

V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine 23,4-odstotni delež, so prodali za 141,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno vrednostno in 6-odstotno količinsko rast. Vrednostno rast prodaje so zabeležili na vseh trgih v regiji razen v Litvi.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 18,5 milijona EUR izdelkov (25-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine. Večinski, 88-odstotni delež so dosegli z zdravili na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 499,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 2 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Količinsko so prodajo zdravil na recept povečali za 12 %, vrednostno pa se je povečala v regijah Jugovzhodna Evropa (za 29 %), Čezmorska tržišča (za 23 %), Srednja Evropa (za 1 %) in Slovenija (za 1 %). Zdravila na recept predstavljajo 82,7 % prodaje skupine Krka.

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja zdravil na recept vrednostno povečala na Poljskem (za 3 %), zmanjšala pa v Ruski federaciji (za 5 %) in Nemčiji (za 8 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala v Romuniji (za 81 %) in Ukrajini (za 37 %).

Na srednje velikih trgih je bila rast prodaje največja v Srbiji (za 99 %), Italiji (za 17 %), Makedoniji (za 12 %) in na Hrvaškem (za 9 %), na trgih, ki se po prodaji Krkinih zdravil na recept uvrščajo med manjše, pa v Kirgizistanu (za 85 %), Avstriji (za 31 %), Beneluksu (za 30 %), na Kosovu (za 15 %), Irskem (za 14 %) in v Latviji (za 13 %).

Med deset vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Atoris (atorvastatin), Lorista (losartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Enap (enalapril), Valsacor (valsartan), Emanera (esomeprazol), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Dulsevia (duloksetin). Ti izdelki se na posameznih trgih lahko pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje vrednostno zmanjšala za 1 %, količinsko pa povečala za 4 %, so ustvarili 50,3 milijona EUR (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov so ob 44-odstotni rasti prodali za 37,3 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 6,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 15,4 milijona EUR, kar je desetino več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,6-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,3 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 94,3 milijona EUR je bil 10 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 81 milijonov EUR in je bil 37 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju.

Čisti dobiček skupine Krka v višini 70,1 milijona EUR je bil 38 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju, čisti dobiček družbe Krka v višini 56,2 milijona EUR pa je bil od primerljivega lanskega dobička 48 % manjši.

Na znižanje so vplivala nadaljnja zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in razvrednotenja nekaterih valut. Zaradi visoke volatilnosti tečaja rublja smo rubelj večino prvega polletja ščitili, kar je povzročilo dodatne stroške. Na rezultat so vplivala tudi razvrednotenja drugih valut, predvsem poljskega zlota, ukrajinske grivne in britanskega funta, ter krepitev ameriškega dolarja.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2016 je znašal 11,6 % (delež družbe Krka 10,4 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) 15,6 % (delež družbe Krka 13,9 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 24,4 % (delež družbe Krka 21,6 %).

Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 9,7 % (za družbo Krka 7,7 %), donosnost sredstev (ROA) pa 7,5 % (za družbo Krka 6,2 %).

Razvoj in raziskave
V prvem polletju 2016 so registrirali tri nove izdelke, na različnih trgih pa so na novo pridobili 170 registracij in s tem povečali prodajne možnosti za izdelke iz različnih indikacijskih skupin.

Po decentraliziranih postopkih so v 11 evropskih državah registrirali Bixebro/Bravadin (ivabradin) v obliki filmsko obloženih tablet v jakostih po 5 mg in 7,5 mg. To zdravilo iz skupine zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja se uporablja za zdravljenje bolnikov z angino pektoris.

Po decentraliziranem postopku so v 14 evropskih državah registrirali Moloxin (moksifloksacin) v obliki raztopine za infundiranje (400 mg/250 ml). Moloxin je izdelek s širokim protimikrobnim delovanjem, ki se uporablja za zdravljenje pljučnice ter okužb kože in tkiv. Skupaj z Moloxinom v obliki tablet dopolnjuje Krkino protimikrobno paleto.

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo za Flebaven v obliki filmsko obloženih tablet, ki vsebujejo 500 mg prečiščene flavonoidne frakcije. Ta ustreza 450 mg diosmina in 50 mg flavonoidov, izraženih kot hesperidin. Uporablja se za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja, limfedema in akutnega hemoroidalnega sindroma.

Vlaganja in naložbe
V prvem polletju letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 61,8 milijona EUR, od tega 30 milijonov EUR v obvladujoči družbi in 31,8 milijona EUR v odvisnih družbah.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so novembra 2015 odprli obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, vreden 200 milijonov EUR. Zagotavlja nove zmogljivosti za izvajanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim v Krki obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Do konca prihodnjega leta bodo postopno dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Krkina ključna naložba za potrebe razvoja in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je razvojno-kontrolni center 4 (RKC) v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega RKC so se začela junija 2015. Gradnja objekta s skupno površino 18.000 m² bo končana v letu 2017.

V odvisnih družbah je najpomembnejša naložba Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili tovarno in logistični center, lani pa so začeli vgrajevati dodatno tehnološko in logistično opremo, s katero bodo dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost dodatne opreme, ki bo vgrajena do konca letošnjega leta, je 30 milijonov EUR.

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo skladiščno-distribucijski del, da bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike zdravil. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.

Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec junija 10.821 zaposlenih, kar je 257 oziroma 2,4 % več kot na začetku leta. Zunaj Slovenije je zaposlenih 54 % krkašev. Najmanj univerzitetno izobrazbo ima 56 % zaposlenih.

Delnica in delničarji
Konec junija 2016 je imela Krka 57.420 delničarjev, kar je 2,3 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2016 znašal 57,15 EUR, kar je 12 % manj kot konec leta 2015, ko je znašal 65,20 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2016 odkupila 39.803 lastnih delnic. Konec junija 2016 je imela 366.080 lastnih delnic, kar je 1,116 % vrednosti osnovnega kapitala.

Skupščina delničarjev
7. julija je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 22. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Ti so na njej sprejeli sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe, da se bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende 85.932.525,20 EUR (2,65 EUR bruto na delnico),
  • za druge rezerve iz dobička 50.487.948,14 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 50.487.948,15 EUR.
  • Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer glede na stanje vpisov v delniško knjigo, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, na dan 12. julija 2016.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in jima podelili razrešnico.

Seznanjeni so bili s tem, da Mateju Pircu na dan skupščine zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, in za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, izvolili dr. Borisa Žnidariča. Njegov mandat se je začel z dnem izvolitve in bo trajal do vključno 19. avgusta 2020.

Delničarji so potrdili tudi predlagane spremembe statuta.

Za revizorja za poslovno leto 2016 so delničarji imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.