11. 5. 2016

Krka objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2016

16 min. branja

Novo mesto, 12. maj 2016 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2016 dosegla prodajo v višini 300,9 milijona EUR (4-odstotna rast) in ustvarila 40,2 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 263,4 milijona EUR in ustvarila 32,8 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2016 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
Prodaja skupine Krka je znašala 300,9 milijona EUR, kar je 4 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Količinska rast je presegla 12 %. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je predstavljala dobrih 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja družbe Krka, ki je znašala 263,4 milijona EUR, je bila od primerljive lanske prodaje večja za 1 %.

Prodaja skupine Krka po regijah
Regiji Zahodna Evropa in Vzhodna Evropa sta vsaka s 26,6-odstotnim deležem v skupni prodaji Krkini največji prodajni regiji.

V regiji Zahodna Evropa so prodali za 80 milijonov EUR izdelkov, na večini trgov v regiji pa so zabeležili količinsko rast prodaje. Vrednostno je bila prodaja 3 % manjša kot v enakem lanskem obdobju, razlog za to pa je bilo padanje cen zdravil. Glavnino prodaje, 62 %, so dosegli prek lastnih odvisnih družb. Krkin najpomembnejši trg v tej regiji je Nemčija, kjer so prodali za 27,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Vzhodna Evropa so prodali za 80,1 milijona EUR izdelkov oziroma 2 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Na manjšo prodajo je vplivala predvsem prodaja v Ruski federaciji, ki je znašala 56,2 milijona EUR. Zaradi nižjega povprečnega tečaja rublja je prodaja, izražena v evrih, za 9 % zaostala za prodajo v enakem lanskem obdobju. Hkrati se je prodaja, izražena v ruskih rubljih, povečala za 9 %, količinsko pa za 10 %. Največjo prodajno rast so dosegli v Ukrajini, ki je drugi ključni trg v regiji, in na nekaterih manjših trgih.

V regiji Srednja Evropa, ki je imela v skupni prodaji skupine Krka 24,3-odstotni delež, so prodali za 73 milijonov EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast. Na Poljskem, Krkinem ključnem in največjem trgu v regiji, so prodali za 36,1 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja v regiji Jugovzhodna Evropa v vrednosti 37,7 milijona EUR, kar je 12,5 % celotne prodaje skupine Krka, je bila od primerljive lanske prodaje večja za 23 % oziroma 7,1 milijona EUR. V tej regiji so zabeležili največjo absolutno prodajno rast med vsemi Krkinimi regijami. K rasti je največ prispeval ključni trg Romunija s prodajo izdelkov v vrednosti 13,5 milijona EUR in 40-odstotno prodajno rastjo glede na lansko prvo četrtletje.

Na domačem trgu so dosegli 20,2 milijona EUR prodaje, kar je 5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Prodaja na slovenskem trgu je imela v skupni prodaji 6,7-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 9,9 milijona EUR izdelkov (3,3-odstotni delež v skupni prodaji) in med vsemi regijami zabeležili največjo, 33-odstotno relativno rast prodaje.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 243,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 0,3 % več kot v enakem lanskem obdobju. S tem so ustvarili 81 % prodaje skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Čezmorska tržišča (za 28 %), Jugovzhodna Evropa (za 25 %), Srednja Evropa (za 5 %) in Vzhodna Evropa (za 1 %).

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja zdravil na recept povečala na Poljskem (za 5 %). V Ruski federaciji se je prodaja, izražena v evrih, zaradi vpliva menjalnega tečaja zmanjšala za 5 %, medtem ko je bila v lokalni valuti dosežena 9-odstotna rast. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala v Ukrajini (za več kot 170 %), Romuniji (za 45 %) in na Madžarskem (za 20 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Atoris (atorvastatin), Lorista (losartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Emanera (esomeprazol), Enap (enalapril), Valsacor (valsartan), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Dulsevia (duloksetin). Zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 1 %, so ustvarili 27,4 milijona EUR prodaje oziroma 9,1 % prodaje skupine Krka. Veterinarskih izdelkov so ob 85-odstotni rasti prodali za 21,8 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je bil 7,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 7,2 milijona EUR, kar je 11 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v prodaji). Ostala prodaja je znašala 0,8 milijona EUR (0,3-odstotni delež).

Izidi poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 50,4 milijona EUR je bil 17 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Čisti dobiček skupine Krka v višini 40,2 milijona EUR je bil za 27 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček družbe Krka v višini 32,8 milijona EUR pa je bil od primerljivega lanskega dobička manjši za 34 %.

Na manjši čisti dobiček skupine Krka in družbe Krka glede na primerljivo obdobje lanskega leta so vplivali finančni odhodki v obliki spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov. V prvem četrtletju lanskega leta so bile tudi večje neto pozitivne tečajne razlike kot letos, ki so nastale zaradi krepitve ruskega rublja in so v tistem obdobju povečale finančne prihodke.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem četrtletju 2016 je znašal 13,4 % (družbe Krka 12,4 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 16,8 % (družbe Krka 14,9 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 25,5 % (družbe Krka 22,8 %).

Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 11,3 % (za družbo Krka 9,1 %), donosnost sredstev (ROA) pa 8,7 % (za družbo Krka 7,3 %).

Razvoj in raziskave
V prvem četrtletju 2016 so v Krki registrirali tri nove izdelke v treh oblikah in štirih jakostih. Na različnih trgih so na novo pridobili 69 registracij.

Na Madžarskem so prvič registrirali Bravadin (ivabradin) v obliki filmsko obloženih tablet po 5 mg in 7,5 mg. To zdravilo se na področju bolezni srca in žilja uporablja za zdravljenje bolnikov z angino pektoris.

Prvič so registrirali tudi Moloxin (moksifloksacin) v obliki raztopine za infundiranje s koncentracijo 400 mg/250 ml. Gre za zdravilo s širokim protimikrobnim delovanjem, ki se uporablja za zdravljenje pljučnice ter okužb kože in tkiv. Skupaj z Moloxinom v obliki tablet, ki so ga registrirali v lanskem letu, dopolnjuje Krkino ponudbo protimikrobnih zdravil. Po decentraliziranem postopku so ga registrirali v štirinajstih evropskih državah.

V različnih vzhodnoevropskih državah so registrirali ključna Krkina zdravila Roswera (rosuvastatin), Kventiax (kvetiapin), Moloxin (moksifloksacin) v obliki tablet in Vizarsin Q-Tab (sildenafil) v obliki orodisperzibilnih tablet ter Neopax (imatinib) in Letrozole Krka (letrozol), ki se uporabljata za zdravljenje raka. Registrirali so tudi fiksne kombinacije Sobycombi in Niperten combi (bisoprolol in amlodipin) ter Telmista H in Telmista HD (telmisartan in hidroklorotiazid), ki se uporabljajo za zdravljenje bolezni srca in žilja.

Na trgih jugovzhodne Evrope so registrirali zdravila z različnih indikacijskih področij. Na novo so registrirali antibiotika Furocef (cefuroksim) v obliki filmsko obloženih tablet in Levalox (levofloksacin) v obliki raztopine za infundiranje. Registrirali so tudi fiksno kombinacijo Tenloris (losartan in amlodipin) za zdravljenje bolezni srca in žilja ter Pregabalin (pregabalin) za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja.

Na različnih trgih so dopolnili tudi ponudbo izdelkov brez recepta. V Ruski federaciji so prvič registrirali Flebaven v obliki filmsko obloženih tablet. Vsebujejo 500 mg prečiščene flavonoidne frakcije, ki ustreza 450 mg diosmina in 50 mg flavonoidov, izraženih kot hesperidin. Izdelek se uporablja za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja, limfedema in akutnega hemoroidalnega sindroma.

Na različnih vzhodnoevropskih trgih so na novo registrirali nekatere ključne izdelke za zdravljenje prehlada in gripe. Septanazal nosno pršilo za odrasle in Septanazal nosno pršilo za otroke so registrirali v Azerbajdžanu, Septolete total pršilo pa v Moldaviji.

Registrirali so tudi nove veterinarske izdelke in utrjevali uveljavljene blagovne znamke. Po decentraliziranem postopku so v desetih zahodnoevropskih državah ter na Češkem in Slovaškem kot prvi generik registrirali Fypryst/Amflee Combo (fipronil in S-metopren) v obliki raztopine za kožni nanos v petih jakostih. Izdelek se uporablja za preprečevanje in zdravljenje invazij s klopi, bolhami in ušmi pri psih, mačkah in dihurjih. Omogoča sodobno in celovito odpravljanje zunanjih zajedavcev, saj deluje tudi na razvojne oblike bolh. V Belgiji so na novo registrirali Enrox Classic (enrofloksacin) v obliki injekcijske raztopine za zdravljenje okužb pri rejnih živalih. V Bosni in Hercegovini ter Makedoniji so registrirali izdelek Ataxxa (imidakloprid in permetrin) v obliki raztopine za kožni nanos v štirih jakostih, ki se uporablja za zdravljenje psov. Registrirali so tudi Dehelman (levamizol) v obliki peroralnega praška za odpravljanje želodčno-črevesnih in pljučnih zajedavcev pri rejnih živalih.

Vlaganja in naložbe
V prvem četrtletju 2016 so v skupini Krka za naložbe namenili 26,2 milijona EUR, od tega 18,5 milijona EUR v obvladujoči družbi in 7,7 milijona EUR v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Na Krkini osrednji lokaciji v Novem mestu so v začetku novembra 2015 uradno odprli obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Naložba v vrednosti 200 milijonov EUR zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Ob zagonu februarja 2015 je bil obrat približno tretjinsko tehnološko opremljen. V naslednjih dveh letih bodo postopno dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je gradnja Razvojno-kontrolnega centra (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt bo stal v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega razvojno-kontrolnega centra so stekla konec junija 2015. Do konca marca so zgradili betonski del objekta pod zemljo in začeli graditi povezovalni objekt med RKC 3 in RKC 4. Gradnja novega objekta s skupno površino 18.000 m² bo trajala dve leti.

V zaključni fazi je 8 milijonov EUR vredna naložba v povečanje proizvodnje pršil v Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov. Proizvodne linije bodo za obratovanje pripravljene jeseni 2016.

V fazi projektiranja je 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik (OTO). Proizvodni liniji bosta dobavljeni jeseni, usposobljeni pa bosta do konca junija 2017.

V odvisnih družbah je najpomembnejša naložba Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili tovarno in logistični center, leta 2015 pa so začeli vgrajevati dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem bodo zmogljivost tovarne Krke-Rus 2 povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki bo znašala 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Z vgradnjo preostale logistične opreme bodo dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost celotne dodatne opreme, ki bo predvidoma vgrajena do konca leta 2016, je ocenjena na 30 milijonov EUR.

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo skladiščno-distribucijski del, da bodo tako pridobili nove laboratorijske in proizvodne zmogljivosti za trdne oblike zdravil. Glavna proizvodna oprema bo dobavljena in vgrajena do konca letošnjega leta, zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi pa načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 31 milijonov EUR.

Zaposleni
Število zaposlenih v skupini Krka se je v prvem četrtletju leta 2016 povečalo za 144 oziroma 1,4 %. Konec marca je bilo v skupini Krka 10.708 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini dela več kot 54 % vseh zaposlenih v skupini. Skoraj 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo.

Zaposleni najzahtevnejše in najnovejše znanje pridobivajo na fakultetah, inštitutih in v drugih ustanovah doma in v tujini. Konec marca 2016 jih je ob delu študiralo 219, od tega 49 na podiplomskem študiju za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata. Krka jih podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom.

Krkaši so odgovorni tudi do družbe in okolja. Aprila letos so ponovno organizirali teden humanosti in prostovoljstva. Odzvalo se jih je 1361, to je četrtina zaposlenih v Krki v Sloveniji. Pridružili so se tudi zaposleni v nekaterih odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. Kar 261 krkašev je darovalo kri, številni so prinesli oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in mačke. Zbrali so več kot 3 tone potrebščin in dobrih 260 kilogramov hrane za male živali. Družili so se s stanovalci 37 domov za starejše občane in z varovanci 8 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenim programom ter nekaterih drugih ustanov.

Delničarji in trgovanje z delnico
Konec marca 2016 je imela Krka 58.012 delničarjev. Deleži deležnikov v lastniški strukturi se v prvem četrtletju niso bistveno spremenili.

Konec marca 2016 je imela Krka 356.177 lastnih delnic, kar predstavlja 1,1 % osnovnega kapitala. V prvem četrtletju je na Ljubljanski borzi odkupila 29.900 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.838.131 EUR.

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi se je v prvem trimesečju 2016 znižal za 5,7 % in je konec marca znašal 61,50 EUR. Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) je v istem obdobju zrasel za 4,3 %. Tržna kapitalizacija Krke je 31. marca 2016 znašala 2 milijardi EUR.

Krkina delnica je bila v prvem četrtletju 2016 z 0,3 milijona EUR povprečnega dnevnega prometa najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi.

Skupščina delničarjev
22. skupščina delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto bo potekala 7. julija 2016. Uprava družbe je javnost že seznanila, da bosta uprava in nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagala, da se delničarjem izplača dividenda v višini 2,65 EUR bruto na delnico.

Predlog skupščini delničarjev za imenovanje novega člana nadzornega sveta
Matej Pirc je na seji nadzornega sveta 30. marca 2016 člane nadzornega sveta in člane uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto seznanil s svojim odstopom z mesta člana in predsednika nadzornega sveta družbe. Odstop začne učinkovati na dan zasedanja prve redne skupščine družbe Krka, d. d., Novo mesto. Skupščina bo v skladu s finančnim koledarjem družbe zasedala predvidoma 7. julija 2016.

Nadzorni svet je na predlog komisije za kadrovska vprašanja na svoji seji 11. maja 2016 skupščini družbe sklenil predlagati, da za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, namesto Mateja Pirca izvoli dr. Borisa Žnidariča. Nadzorni svet ni oblikoval nominacijske komisije, ampak je njeno vlogo v skladu s Poslovnikom nadzornega sveta opravila komisija za kadrovska vprašanja.

Boris Žnidarič, doktor družbenih znanosti in magister prava, je član uprave Kapitalske družbe. Pred tem je uspešno delal na številnih področjih v Skupini Triglav. Opravljal je funkcijo pomočnika predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, kjer je poleg vodenja in usmerjanja direktorjev organizacijskih enot vodil strateško področje HRM v odvisnih družbah. Bil je član uprave zagrebškega Triglav osiguranja. Vodil je celjsko območno enoto Zavarovalnice Triglav ter centralno službo za preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij. Pred tem je bil svetovalec člana uprave za strateško področje HRM v Skupini Triglav ter pomočnik direktorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve v ljubljanski območni enoti. Je imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov. Poleg raznolikega dela v zavarovalništvu je tudi habilitiran visokošolski učitelj.

Imenovanje novega predsednika nadzornega sveta in nove namestnice predsednika nadzornega sveta
Nadzorni svet je na svoji seji 11. maja 2016 namesto Mateja Pirca za predsednika nadzornega sveta imenoval Jožeta Mermala, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa Anjo Strojin Štampar. Obe imenovanji veljata od 7. julija 2016. 

***

Družba Krka je poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2016 objavila danes, 12. maja 2016, in sicer v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na spletni strani www.krka.si.