18. 11. 2020

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2020

17 min. branja

Novo mesto, 19. november 2020 – Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 dosegla prodajo v višini 1 milijarde 160,2 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 210,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v obdobju januar–september 2020 poslovali uspešno in zabeležili rekordne rezultate. Temu je botroval dober splet kakovostnih izdelkov, predvsem uveljavljenih zdravil na recept za zdravljenje kroničnih bolezni, s katerimi smo kljub izzivom, povezanim s covidom-19, nemoteno oskrbovali številne trge. Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Skupna ocena vplivov covida-19 je izrazit porast povpraševanja in posledično prodaje v prvem četrtletju ter upad povpraševanja v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, prodaja pa se je vrnila na načrtovano raven. Na poslovne rezultate je v tretjem četrtletju negativno vplivalo gibanje posameznih valut, še posebej ruskega rublja. Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev. Pričakujemo, da bomo leto 2020 končali uspešno, z 1,52 milijarde EUR prodaje in dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov EUR. Načrt za prihodnje leto znaša 1,535 milijarde EUR prodaje in dobiček v vrednosti okoli 265 milijonov EUR.«

Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 94 % prodaje skupine Krka. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona EUR in 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona EUR prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1 milijona EUR prodaje in 32-odstotno rastjo. Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja. V obdobju januar–september smo registrirali 8 novih končnih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih. V vseh regijah smo v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet za Krkine izdelke.

Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 ob 6-odstotnemu povečanju prihodkov od prodaje zabeležila tudi izboljšanje dobičkonosnosti. Bruto dobiček se je povečal na dobrih 60 % prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 40 %, EBITDA marža pa je znašala 33 %. Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut na finančni rezultat, nismo zaznali. Za raziskave in razvoj smo namenili slabih 10 % prihodkov od prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za naložbe nekoliko manjši od načrtovanih, in so znašali 53,8 milijona EUR. V tem obdobju je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila dobrih 20 milijonov EUR, za izplačilo dividend pa 133 milijonov EUR.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih ustvarili 1 milijardo 160,2 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 1 milijardo 156,6 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 69,5 milijona EUR oziroma 6 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Po prodaji najuspešnejša regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 377,2 milijona EUR in 32,6-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo prodajo povečali za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 240,3 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 59,7 milijona EUR izdelkov in dosegli prav tako 10-odstotno rast. Največje relativne rasti smo dosegli v Gruziji, Tadžikistanu, Kirgizistanu in Belorusiji.

Sledila je regija Zahodna Evropa z 263 milijoni EUR in 22,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 8-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Največjo absolutno prodajno rast smo dosegli v Nemčiji, relativno pa v državah Beneluksa.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s prodajo v vrednosti 262 milijonov EUR in 22,7-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 4-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 123,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 4-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na ostalih trgih v regiji razen na Madžarskem in Slovaškem, kjer je bila nekoliko manjša.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 151,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast smo beležili na vseh trgih razen na Hrvaškem, kjer je bila prodaja na ravni primerljivega lanskega obdobja. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška.

V Sloveniji smo dosegli 64,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,6-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje, 42,2 milijona EUR, smo ob 6-odstotni rasti glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 22,3 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 38 milijonov EUR izdelkov (2-odstotna rast), kar je 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V skupini Krka smo prodali za 990,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 85,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 14 %), Zahodna Evropa (za 9 %), Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Slovenija (za 4 %).

Prodajo smo povečali na Krkinih treh največjih trgih, in sicer v Nemčiji za 34 %, Ruski federaciji za 14 %, na Poljskem za 4 %. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala v Ukrajini (za 12 %), Italiji (za 10 %), Sloveniji (za 4 %) ter na Češkem in v Romuniji (za 3 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje zdravil na recept največja v državah Beneluksa (za 41 %), Franciji (za 28 %), Avstriji (za 23 %), Belorusiji (za 21 %), Latviji (za 20 %), Uzbekistanu (za 15 %) in Litvi (za 11 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in tramadolom (Doreta, Tadol). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za 5 %, smo ustvarili 87,5 milijona EUR (7,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 9-odstotni rasti prodali  za 55,8 milijona EUR (4,8-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala  22,3 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju (1,9-odstotni delež v skupni prodaji).  Na prodajo so vplivali ukrepi, uvedeni zaradi covida-19.

Razvoj in raziskave

V obdobju januar–september 2020 smo registrirali 8 novih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban), kombinirano zdravilo Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid), Erlotinib Krka (erlotinib), Lacosabil/Lydraso (lakozamid), Dekenor/Dexfenia (deksketoprofen) in z na novo pridobljenim certifikatom prenovljen Zulbex (rabeprazol). Ponudbo veterinarskih izdelkov smo dopolnili z novim izdelkom Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin) v obliki raztopine za injiciranje v jakosti 25 mg/ml, izdelke brez recepta pa z novo formulacijo izdelka B-complex. V vseh regijah smo v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet z našimi izdelki.

Registrirali smo Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih, ki se sočasno z drugimi zdravili uporablja za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z različnimi srčno-žilnimi boleznimi. S pravočasno registracijo v državah EU smo pripravili temelje za lansiranje izdelka na izbranih evropskih trgih. Registrirali smo ga tudi v Srbiji. Zdravila iz te skupine bodo v prihodnje pomemben del Krkine ponudbe novih zdravil.

Ponudbo kombiniranih zdravil za bolezni srca in žilja smo dopolnili z novim zdravilom Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v petih jakostih. Zaključili smo registracijski postopek in pridobili vse odločbe, na podlagi katerih lahko po izteku tržne zaščite kot prvi generik vstopimo na trge. Zdravilo je namenjeno uravnavanju visokega krvnega tlaka pri bolnikih z rezistentno hipertenzijo.

Registrirali smo onkološko zdravilo Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uporablja se za zdravljenje zahtevnih bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, v kombinaciji z dodatnim zdravilom pa tudi za zdravljenje raka trebušne slinavke. Zdravilo je rezultat lastnega razvoja in raziskav, na izbranih trgih smo ga lansirali takoj po izteku patentne zaščite. Oskrbo zagotavljamo iz lastnega sodobnega proizvodnega obrata v Jastrebarskem na Hrvaškem, ki je namenjen izdelkom z visokoaktivnimi učinkovinami.

Skupino zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja smo dopolnili z novim zdravilom Lacosabil/Lydraso (lakozamid) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih, ki je namenjeno zdravljenju epilepsije. V primerjavi z drugimi antiepileptiki ima ugodnejši varnostni profil z manj neželenimi učinki in tveganji za interakcije in se lahko kombinira z drugimi antiepileptiki. Je rezultat lastnega razvoja in povezovanja razvojnih in proizvodnih faz. Proizvajamo ga v lastnih proizvodnih zmogljivostih.

Med analgetiki smo poleg raztopine za injiciranje z uveljavljeno učinkovino deksekotoprofen registrirali tudi Dekenor/Dexfenia (deksketoprofen) v obliki filmsko obloženih tablet za simptomatsko zdravljenje blagih do zmernih bolečin. Izdelek je v različnih državah registriran kot zdravilo na recept in zdravilo brez recepta. Ustrezno oblikovana ovojnina otrokom onemogoča dostop do zdravila, starejšim pa olajša uporabo.

Pridobili smo certifikat ustreznosti monografiji evropske farmakopeje (CEP) za našo učinkovino rabeprazol. Zdravilo Zulbex (rabeprazol) proizvajamo v obliki gastrorezistentnih tablet v dveh jakostih. Izdelek z novim certifikatom smo na novo registrirali v 25 državah. Zulbex je Krkino uveljavljeno zdravilo za zdravljenje želodčnih težav, ki vsebuje Krkino certificirano učinkovino.

Skupino izdelkov brez recepta smo dopolnili z novo formulacijo izdelka B-complex (tiamin, riboflavin, piridoksin, cianokobalamin, kalcijev pantotenat, nikotinamid) v obliki filmsko obloženih tablet in ga s posodobljenim dosjejem na novo registrirali v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Severni Makedoniji. V Sloveniji smo ga registrirali kot zdravilo. Je edini registrirani izdelek s tako kombinacijo vitaminov B in je namenjen za preprečevanje in zdravljenje hipovitaminoze B in avitaminoze B pri povečani porabi in moteni absorpciji ter hujših oblikah pomanjkanja vitaminov B.

Ponudbo veterinarskih izdelkov za zdravljenje rejnih živali smo dopolnili z registracijo novega izdelka Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin) v obliki raztopine za injiciranje v jakosti 25 mg/ml v treh različnih polnitvah. Gre za sodobno protimikrobno zdravilo za zdravljenje bakterijskih okužb dihal pri prašičih.

Vlaganja in naložbe

V obdobju januar–september 2020 smo v skupini Krka za naložbe namenili 53,8 milijona EUR, od tega 39,9 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bila vrednost naložb v tem obdobju manjša od predvidene.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu smo zgradili večnamensko skladišče, s katerim smo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem smo povečali fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. V začetku leta smo pridobili dovoljenje JAZMP, s čimer so bili v celoti izpolnjeni pogoji za obratovanje. Za naložbo smo porabili nekaj več kot 34 milijonov EUR.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po širitvi zmogljivosti nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V obratu v Ljutomeru bomo z nakupom visoko zmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,4 milijona EUR.

V Krškem smo zgradili novo skladišče, s katerim smo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Julija smo pridobili uporabno dovoljenje, septembra pa dovoljenje JAZMP za obratovanje objekta. Naložba je vredna 8,2 milijona EUR. Na isti lokaciji bomo uredili tudi nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

V Novem mestu potekajo tudi manjše naložbe v posodobitev sistemov in naprav v obratu Notol, obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) in obratu Beta. Skupna vrednost del je ocenjena na 5,5 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 81 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji. V naslednjih letih bomo povečali proizvodne in laboratorijske zmogljivosti. Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Leta 2019 smo v dolgoročno najetih proizvodnih prostorih, ki smo jih dodatno opremili s proizvodno opremo in opremo za zagotavljanje kakovosti, začeli proizvajati več izdelkov za trge zunaj Kitajske. Z nabavo opreme nadaljujemo tudi v letu 2020. Končni cilj je proizvajanje izdelkov za kitajski trg.

Zaposleni

Skupina Krka je imela konec septembra 2020 11.503 zaposlene, od tega v tujini 5422, kar je dobrih 47 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi sodelavci je bilo v skupini Krka 12.629 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec septembra smo imeli 108 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos smo podelili 25 novih štipendij. Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 175 zaposlenih, od tega 50 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2020 znašal 82,00 EUR, kar je 12 % več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,7 milijarde EUR.

Konec septembra 2020 je imela Krka 47.614 delničarjev. V prvih devetih mesecih se je povečal delež lastnih delnic, medtem ko so se deleži slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter mednarodnih vlagateljev zmanjšali.

V obdobju januar–september 2020 je Krka pridobila 246.530 lastnih delnic. 30. 9. 2020 je imela Krka 1.480.782 lastnih delnic, kar predstavlja 4,515 % osnovnega kapitala.

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2020

Prodaja izdelkov in storitev bo v skladu z načrtovano in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 520 milijonov EUR. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten. Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa. Ruska federacija bo ostala največji posamični trg. Sledile bodo regije Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največji posamični trg Poljska, Zahodna Evropa, v kateri je tretji največji posamični trg Nemčija, ter Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča. Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji. Ocenjujemo, da bo predvsem zaradi vrednostne in količinske rasti prodaje dobiček večji od načrtovanega in bo predvidoma znašal okoli 260 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bomo predvidoma namenili dobrih 78 milijonov EUR, kar bo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, manj od načrtovanega. Izvajamo vse naložbe, ki so predvidene v načrtu poslovanja.

Konec leta 2020 bo imela skupina Krka predvidoma skoraj 12.000 redno zaposlenih, od tega dobrih 47 % v tujini.

Oceno poslovanja smo pripravili na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. V primeru večjih sprememb zaradi morebitnih zaostritev omejitev zaradi covida-19 ali nadaljnjih neugodnih gibanj tečajev, lahko dejanski izidi poslovanja odstopajo od ocenjenih.

Načrti skupine Krka za leto 2021

V skupini Krka za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR in dobiček v višini okoli 265 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo 114 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek. Število vseh redno zaposlenih naj bi konec leta 2021 preseglo 12.140.

Načrt poslovanja za leto 2021 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki so upravi družbe na voljo danes. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Poslovni rezultati v letu 2021 bodo odvisni tudi od širjenja covida-19 in z njim povezanimi ukrepi posameznih držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. Ti dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni povzročijo nižjo gospodarsko rast od načrtovane, povečano brezposelnost, nadaljnjo depreciacijo nekaterih valut in manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda so lahko ti procesi tudi v pozitivni smeri.