25. 7. 2018

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2018

13 min. branja

Novo mesto, 26. julij 2018 – Skupina Krka je v prvem polletju 2018 dosegla prodajo v višini 680,5 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 101,7 milijona EUR čistega dobička oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2018 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja

V skupini Krka so v prvem polletju 2018 prodali za 680,5 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 25,4 milijona EUR oziroma 4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Količinsko so prodali 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje so zabeležili v vseh prodajnih regijah. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 636,1 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah

Regija Vzhodna Evropa je bila z 32,1-odstotnim deležem prva po velikosti prodaje v skupini Krka. V njej so prodali za 218,4 milijona EUR, kar je 4,4 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so vrednost prodaje, izraženo v lokalni valuti, povečali za 12 %. Prodali so za 153,2 milijona EUR izdelkov, kar je zaradi depreciacije ruskega rublja 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Na večini ostalih trgov na območju Vzhodne Evrope in Srednje Azije so zabeležili rast.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 161,5 milijona EUR, kar predstavlja 23,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali so za 7,1 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, so prodali za 74,7 milijona EUR izdelkov oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,5-odstotni delež, so prodali za 146 milijonov EUR izdelkov, kar je 2,8 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v skandinavskih državah, Italiji in Španiji ter državah Beneluksa.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 88,4 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali so za 8,6 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji.

V regiji Slovenija so ob 3-odstotni rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona EUR. Prodaja na domačem trgu ima v skupni prodaji 6,5-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 21,8 milijona EUR izdelkov (6-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Prodajo so povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Skupina Krka je prodala za 568,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 20,1 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,5 % prodaje skupine Krka.

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja zdravil na recept povečala na Poljskem, za 3 %, v Ruski federaciji pa je bila za 2 % manjša (izražena v rubljih pa za 12 % večja). Na drugih večjih trgih se je prodaja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala v Skandinaviji (za 28 %), Ukrajini (za 22 %), Italiji (za 20 %), na Češkem (za 18 %), Hrvaškem (za 11 %), v Španiji (za 11 %), na Slovaškem (za 3 %) in v Sloveniji (za 1 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje največja v Srbiji ter Bosni in Hercegovini (v obeh za 40 %), Uzbekistanu (za 35 %), Bolgariji (za 20 %) in Makedoniji (za 10 %). Med manjšimi trgi je bila največja rast prodaje dosežena na Finskem, kjer se je podvojila, v Mongoliji (za 62 %), Črni gori (za 57 %), Tadžikistanu (za 35 %), Gruziji (za 26 %), Armeniji (za 19 %), Belorusiji (za 13 %), Moldaviji (za 11 %), Avstriji (za 9 %) in Estoniji (za 8 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept se po prodaji uvrščajo zdravila s perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Tenloris), atorvastatinom (Atoris, Atordapin), valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Rosudapin), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandesartanom (Karbis, Karbicombi). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta so ustvarili 58,5 milijona EUR, kar je 4,3 milijona EUR oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Izdelki brez recepta predstavljajo 8,6-odstotni delež v skupni prodaji skupine Krka. Veterinarskih izdelkov so ob 1-odstotni rasti prodali za 35,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 17,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja

Vsi rezultati poslovanja v prvem polletju 2018 so bili boljši kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 135,5 milijona EUR je bil 9 % večji. Dobiček pred davkom je znašal 120,6 milijona EUR in je bil 9 % večji. Davek iz dobička je znašal 18,8 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 15,6 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 101,7 milijona EUR je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju je znašal 15 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) 19,9 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 28,1 %.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, za skupino Krka je znašala 13,3 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 10,4 %.

Razvoj in raziskave

V prvem polletju 2018 so registrirali 8 novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 84 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 400 registracij.

Po decentraliziranih evropskih postopkih so registrirali zdravilo Parnido (paliperidon) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Spada med atipične antipsihotike in se odmerja le enkrat na dan. Pri proizvodnji so uvedli novo tehnologijo OROS, ki temelji na osmotskem sproščanju učinkovine iz tablet, izdelanih z lasersko tehnologijo.

Povečali so ponudbo zdravil za zdravljenje raka. Po centraliziranem postopku so registrirali Pemetrexed Krka (pemetreksed) v obliki praška za koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje v dveh jakostih. Gre za izbirno zdravilo za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim karcinomom.

Registrirali so tudi zdravilo everolimus v obliki tablet. To zdravilo zmanjša oskrbo tumorja s krvjo ter tako upočasni rast in širjenje rakastih celic. Uporablja se za zdravljenje raka dojke in ledvic in je izbirno zdravilo pri določenih vrstah nevroendokrinih tumorjev.

Po decentraliziranem evropskem postopku so v treh evropskih državah registrirali doksilamin (doksilaminijev sukcinat) v obliki filmsko obloženih tablet po 15 mg. Uporablja se za kratkotrajno zdravljenje občasne nespečnosti pri odraslih, skrajša čas uspavanja ter izboljša dolžino in kakovost spanca.

Krkino ključno terapevtsko področje so bolezni srca in žilja. Zdravilu v obliki tablet, ki vsebujejo fiksno kombinacijo perindoprila in amlodipina, so dodali novi jakosti 2,85 mg/2,5 mg in 5,7 mg/5 mg, ki se predpisujeta za začetno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. Po decentraliziranih evropskih postopkih so ju registrirali v 15 evropskih državah.

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo za Co-Vamloset (valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Fiksna kombinacija treh učinkovin omogoča uravnavanje krvnega tlaka pri bolnikih z zahtevnejšimi oblikami visokega krvnega tlaka.

Končali so registracijski postopek za eplerenon v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja. Učinkovina spada med novejše zaviralce aldosterona, tveganje za pojav neželenih učinkov pa je pri njej manjše kot pri njenem predhodniku spironolaktonu.

Na področju zdravljenja virusnih okužb so registrirali Entecavir TAD (entekavir) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa B in je glede na smernice eno izmed izbirnih zdravil za zdravljenje te bolezni.

Vlaganja in naložbe

V prvem polletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 43,5 milijona EUR, od tega 34,3 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v Novem mestu, ki so ga zgradili v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano poleti 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki bodo namenjeni razvoju. Dobava in vgradnja farmacevtske opreme bosta predvidoma potekali do jeseni 2018, montaža in zagon pa do konca leta 2018. Prostori za potrebe razvoja analitike bodo pripravljeni do konca leta 2018, vgradnja opreme pa se bo nadaljevala v prvi polovici leta 2019.

Na isti lokaciji so oktobra 2017 začeli graditi tudi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Gradnja objekta, vgradnja logistične in ostale opreme, kvalifikacija in zagon opreme ter sistemov bodo trajali dve leti. Naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

Na tej lokaciji obratuje sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem so proizvodnjo zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 10 milijonov EUR. Ko bo opremljanje obrata končano, bo v njem lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Do zdaj so za naložbo porabili 202 milijona EUR.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona EUR vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja pa je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona EUR. Proizvodnja na novi opremi bo stekla konec leta 2018.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo, ki bo povezana z obstoječo in predvidoma vseljiva sredi leta 2019.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja, za katero so porabili 22 milijonov EUR. Vsa tehnološka in proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Predvidoma jeseni bodo začeli graditi 2,6 milijona EUR vredno čistilno napravo za odpadne vode, za letos pa načrtujejo še 1,8 milijona EUR vredno naložbo v povečanje laboratorijskih zmogljivosti. V Krki-Rus proizvedejo 64 % izdelkov za ruski trg, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Končana je 5,5 milijona EUR vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so uredili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo potekala v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Proizvodnja se je začela februarja.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb, za katere bodo namenili več kot 3 milijone EUR.

Z dolgoletnim kitajskim partnerjem, družbo Menovo, so ustanovili novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov EUR in je namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih je njena prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo nato tam tudi proizvajali. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v treh letih.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 2018 zaposlenih 11.212 ljudi, kar je 380 oziroma 4 % več kot konec leta 2017. Skupaj z agencijskimi delavci jih je bilo 12.364, kar je 2 % več kot konec leta 2017. V tujini je bilo zaposlenih 5758 krkašev, kar je 51 % vseh redno zaposlenih.

54 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Ob Krkini podpori je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 55 zaposlenih, ob delu pa jih študira 151. Konec junija so imeli v Krki 56 štipendistov, 13 novih štipendij so podelili v prvem polletju 2018.

Delnica in delničarji

V prvem polletju leta 2018 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 0,5 % in je znašal 57,80 EUR. Tržna kapitalizacija Krke na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2018 znašala 1,9 milijarde EUR.

Konec junija 2018 je imela Krka 51.020 delničarjev. Lastniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo več kot 39 %, mednarodni vlagatelji pa preko 23 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

Krka je v prvi polovici leta 2018 odkupila 102.396 lastnih delnic. Konec junija 2018 je imela 794.113 lastnih delnic, kar predstavlja 2,42 % vrednosti osnovnega kapitala.