26. 7. 2017

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2017

16 min. branja

Novo mesto, 27. julij 2017 – Skupina Krka je v prvem polletju 2017 dosegla prodajo v višini 655 milijonov EUR, kar je 8,5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 91,7 milijona EUR čistega dobička oziroma 31 % več kot v primerljivem obdobju. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 615 milijonov EUR in ustvarila 83,6 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2017 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
V skupini Krka so v prvi polovici leta 2017 prodali za 655 milijonov EUR izdelkov in storitev, kar je 51,2 milijona EUR oziroma 8,5 % več kot v prvi polovici lanskega leta. To je bila največja polletna prodaja v zgodovini Krke. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 612,1 milijona EUR, kar je dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Družba Krka je v omenjenem obdobju prodala za 615 milijonov EUR izdelkov.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 214 milijoni EUR in 32,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje so v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 38,4 milijona EUR) in največjo relativno rast prodaje (za 22 %). Ključna je bila rast v Ruski federaciji, Krkinem največjem posamičnem trgu, ki ji je sledila večina od preostalih 12 regijskih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije. V Ruski federaciji so prodali za 156,4 milijona EUR izdelkov.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine ter pribaltske države Litva, Latvija in Estonija, je bila s 154,4 milijona EUR in 23,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Dosegli so 9-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 73,1 milijona EUR izdelkov, rast prodaje pa so dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Slovaškem.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 143,2 milijona EUR prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje je prodaja padla za 5 %, v drugem četrtletju pa je presegla prodajo v lanskem drugem četrtletju. Največ so prodali v Nemčiji, kjer so prodali za 44 milijonov EUR izdelkov, nato v Franciji ter Španiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 79,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 12,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilni trg v regiji je Krkin ključni trg Romunija, kjer so prodali za 27,2 milijona izdelkov, k rasti prodaje pa so največ prispevale še Srbija, Hrvaška in Makedonija.

V Sloveniji so dosegli 43 milijonov EUR prodaje oziroma 6,5-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 4-odstotna. Z 9,1-odstotnim tržnim deležem je Krka ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 20,7 milijona EUR izdelkov (12-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Največji delež so prispevala zdravila na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Največ so prodali v Iranu, Republiki Južni Afriki in Vietnamu.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 548,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je desetino več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 83,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 21 %), Srednja Evropa (za 11 %), Jugovzhodna Evropa (za 5 %), Slovenija (za 2 %) in Čezmorska tržišča (za 11 %), medtem ko je bila prodaja v regiji Zahodna Evropa za slab odstotek manjša.

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja povečala v Ruski federaciji (za 26 %) in na Poljskem (za 3 %), v Nemčiji pa je bila 3 % manjša. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala na Češkem, kjer se je skoraj podvojila, ter v Franciji (za 20 %), Ukrajini (za 10 %), Romuniji (za 5 %), na Madžarskem (za 3 %) in v Sloveniji (za 2 %).

Na srednje velikih trgih je bila rast prodaje največja v Srbiji (za 38 %), Kazahstanu (za 20 %), na Hrvaškem (za 13 %), v Makedoniji (za 10 %) in Italiji (za 9 %). Na manjših trgih je bila rast prodaje Krkinih zdravil na recept največja v Tadžikistanu (za 46 %), Armeniji (za 41 %), Azerbajdžanu (za 27 %), Latviji (za 26 %), na Finskem (za 24 %) in Irskem (za 23 %). Dvoštevilčna je bila tudi v Avstriji, Albaniji, Moldaviji, Turkmenistanu in Mongoliji.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Atoris (atorvastatin), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Emanera (esomeprazol), Enap (enalapril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Amlessa (perindopril in amlodipin), vključno s kombinacijo z diuretikom. Največjo absolutno rast prodaje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem so dosegli z zdravili Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Nolpaza (pantoprazol), Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Amlessa (perindopril in amlodipin), vključno s kombinacijo z diuretikom, in Emanera (esomeprazol). Na posameznih trgih se lahko ta zdravila pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, so ustvarili 54,2 milijona EUR (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 6-odstotnem padcu prodali za 35 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,3-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 16,5 milijona EUR, kar je 7 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 124,1 milijona EUR je 32 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 110,8 milijona EUR in je 37 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 19,1 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 17,3 %.

Čisti dobiček skupine Krka v višini 91,7 milijona EUR je 31 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2017 je znašal 14 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 18,9 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 27,1 %. Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, za skupino Krka je znašala 12,3 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 9,5 %.

Obvladovanje finančnih tveganj
Nestanovitnost ruskega rublja se je nadaljevala tudi v prvem polletju 2017. Potem ko se je njegova vrednost v evrih v prvem četrtletju povečala za 7 %, se je v drugem četrtletju zmanjšala za 11 %. Od začetka leta do polletja se je vrednost rublja v evrih zmanjšala za 5 %. Zaradi tega je skupina Krka v prvem polletju leta 2017 ustvarila negativne tečajne razlike iz naslova izpostavljenosti v ruskih rubljih.

Krka je v prvem polletju del valutne izpostavljenosti v ruskih rubljih zavarovala z navadnimi terminskimi pogodbami. Iz naslova zavarovanja so v drugem četrtletju ustvarili 10 milijonov EUR finančnih prihodkov, v celotnem prvem polletju pa neto finančne odhodke v višini 3 milijone EUR. Negativni izid iz terminskih pogodb je bil posledica stroškov varovanja, ki so izhajali iz velike razlike med obrestnimi merami v Ruski federaciji in Evropski uniji.

Gibanje ostalih valut je bilo za Krko v prvem polletju ugodno. Za obvladovanje izpostavljenosti v ostalih valutah ne uporabljajo izvedenih finančnih inštrumentov, ampak tveganja zmanjšujejo z naravnimi metodami.

Finančni rezultat prvega polletja leta 2017 je primerljiv s finančnim rezultatom lanskega prvega polletja.

Ključno kreditno tveganje skupine Krka izhaja iz terjatev do kupcev. V centraliziran proces kreditne kontrole na ravni skupine so vključeni vsi kupci, ki jim Krka letno proda za več kot 100.000 EUR izdelkov in storitev. Takih kupcev je bilo ob koncu prvega polletja 2017 več kot 400 in so predstavljali več kot 95 % terjatev do kupcev.

V prvem polletju niso zaznali negativnih trendov pri terjatvah do kupcev. Terjatve so razpršene med veliko število kupcev in prodajnih trgov. Večina terjatev je odprtih do kupcev, s katerimi ima Krka dolgoletne poslovne izkušnje. Pri zavarovalnici je zavarovana več kot polovica terjatev do kupcev, manjši del terjatev pa je zavarovan z bančnimi inštrumenti za zavarovanje plačil.

Razvoj in raziskave
V prvem polletju leta 2017 so registrirali 9 novih izdelkov v 17 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju lani. V tem obdobju so za 75 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 272 registracij.

Med zdravili za zdravljenje erektilne disfunkcije so po decentraliziranih postopkih registrirali nova izdelka Viavardis (vardenafil) in Tadilecto (tadalafil). Viavardis v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih in Tadilecto v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih sta peroralni zdravili za izboljšanje erektilne funkcije pri moških.

Po evropskih decentraliziranih postopkih so registrirali nov analgetik Oxycodon/Naloxon Krka (oksikodon in nalokson) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Vsebuje kombinacijo opioida oksikodona in naloksona, ki se vežeta na opioidne receptorje. Zdravilo lajša zmerne do hude bolečine.

Po decentraliziranem postopku so registrirali novo jakost izdelka Dulsevia/Duloxalta (duloksetin) v obliki gastrorezistentnih kapsul – 90 mg. Zdravilo iz skupine kombiniranih zaviralcev prevzema serotonina in noradrenalina se uporablja za zdravljenje depresije, generalizirane anksiozne motnje ter nevropatske bolečine pri sladkorni bolezni. Nova jakost omogoča odmerjanje zdravila z eno kapsulo, kadar so za zdravljenje potrebni večji odmerki. S tem se bolnikom olajša zdravljenje.

Na Madžarskem so po nacionalnem postopku registrirali novo jakost zdravila Kventiax/Quentiax (kvetiapin), in sicer 400 mg. Gre za antipsihotik s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zdravljenje različnih psihiatričnih bolezni (shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresije). Zdravilo v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, ki je sedaj na voljo v štirih jakostih, se jemlje enkrat na dan, kar omogoča enostavnejše zdravljenje.

Na evropskih trgih povečali svojo ponudbo z novimi registracijami zdravil iz Krkine ključne skupine zdravil za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Po decentraliziranih postopkih so registrirali fiksno kombinacijo ramiprila in amlodipina v obliki trdih kapsul v štirih jakostih in Bloxazoc (metoprolol sukcinat) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v štirih jakostih ter širili tržne možnosti za Olimestro (olmesartan) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih in fiksno kombinacijo Co-Olimestra (olmesartan in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih.

Po evropskem centraliziranem postopku so registrirali kombinacijo emtricitabina in dizoproksiltenofovirata za zdravljenje HIV v obliki filmsko obloženih tablet po 200 mg/245 mg.

Registrirali so dva nova izdelka brez recepta. Magnezij Krka 300 v obliki granulata za pripravo napitka vsebuje magnezij v obliki citrata in vitamin B2, ki prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju živčnega sistema, magnezij v obliki magnezijevega citrata pa prispeva tudi k delovanju mišic. Prehransko dopolnilo, ki je pripravljeno brez konzervansov, umetnih barvil, arom in sladil, je uvedeno v Sloveniji in na trgih Vzhodne Evrope. V 12 evropskih državah so prvič registrirali Flebaven/Flebazol/Fladios (diosmin) v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg in v obliki tablet po 100 mg, ki je namenjen za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja pri odraslih ter za simptomatsko zdravljenje pri poslabšanju s hemoroidi povezanih težav pri odraslih.

Registrirali so tudi dva nova veterinarska izdelka. V 22 evropskih državah so registrirali Dehinel/Anthelmin (pirantelijev embonat in prazikvantel) v obliki filmsko obloženih tablet za zdravljenje mešanih invazij z želodčno-črevesnimi zajedavci pri mačkah. Z njim v Krki zaokrožujejo svojo paleto sodobnih izdelkov za odpravljanje zajedavcev pri ljubiteljskih živalih. V Kazahstanu pa so z registracijo izdelka Toltarox (toltrazuril) v obliki peroralne raztopine dopolnili ponudbo izdelkov za zdravljenje rejnih živali. Namenjen je za zdravljenje črevesnih okužb s kokcidijami pri različnih vrstah perutnine in se dodaja v pitno vodo.

Vlaganja in naložbe
V prvem polletju leta 2017 so v skupini Krka za naložbe namenili 52,6 milijona EUR, od tega 44,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in 8,3 milijona EUR v odvisnih družbah. Za celotno leto 2017 so v skupini Krka predvideli naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR, kar je manj od načrtovane vrednosti ter manj kot v lanskem letu. Ocenjena vrednost je posledica ugodnih cen, ki so jih dosegli pri izvajalcih del in dobaviteljih opreme. V tem znesku niso zajeti morebitni prevzemi.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu poteka ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih – Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). Ocenjena je na 54 milijonov EUR. Laboratoriji v objektu s površino 18.000 m2 bodo pripravljeni za uporabo letos jeseni, prostori za farmacevtski razvoj pa do sredine 2018.

Na isti lokaciji bodo povečali tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo ter zmogljivosti povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov EUR.

Največja naložba v Krkini zgodovini, vredna več kot 200 milijonov EUR, je sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Proizvodnjo so zagnali leta 2015. Delo po več kot dveh letih poteka utečeno, proizvodnja se povečuje. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo v vrednosti 23 milijonov EUR.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet (majhnih kroglic z zdravilno učinkovino, ki se uporabljajo za polnjenje kapsul ali pa se stiskajo v tablete) v Obratu trdnih oblik, ki bo končana letos jeseni.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V drugi fazi naložbe s predračunsko vrednostjo 30 milijonov EUR bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje in zgradili čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus proizvedejo več kot 60 % izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa so preuredili proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo že potekata. Naložba je vredna 34 milijonov EUR.

V Termah Krka poteka več manjših naložb v vseh poslovnih enotah. Njihova skupna vrednost je ocenjena na nekaj manj kot 3 milijone EUR.

Aktivnosti v zvezi s prevzemom podjetja na Kitajskem se nadaljujejo, tako kot je družba delničarjem napovedala na skupščini. Zaključek prevzemnega projekta pričakujejo do konca poletja.

Zaposleni
Konec prvega polletja je bilo v skupini Krka 10.842 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini dela 54 % vseh zaposlenih v skupini Krka. 56 % vseh zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Prek agencij je bilo v Krki konec junija zaposlenih 1.346 ljudi, kar je 132 več kot konec leta 2016.

V skupini Krka z različnimi dejavnostmi spodbujajo iniciativnost in inovativnost, sodelovanje in timsko delo ter pripadnost in zavzetost sodelavcev. Že desetletja podeljujejo priznanja sodelavcem, ki so v družbah v skupini Krka zaposleni 10, 20, 30, 35 in 40 let. Letos je priznanja prejelo 781 sodelavk in sodelavcev, ki so pomagali graditi temelje skupine Krka in so simbol pripadnosti Krki.

Vsako leto izberejo tudi najboljše sodelavce in vodje. S tem krepijo pripadnost zaposlenih in pozitivno vzdušje. Letos je bilo na ravni organizacijskih enot izbranih 50 najboljših sodelavcev in 18 najboljših vodij, na ravni skupine Krka pa so izbrali 10 najboljših sodelavcev in 5 najboljših vodij.

Zaposleni s svojimi predlogi pomembno prispevajo k izboljšanju delovnih procesov in zmanjšanju stroškov, zato so tudi letos v Krki podelili nagrade za množično inventivno dejavnost. V prvem polletju 2017 je 280 predlagateljev dalo 336 koristnih predlogov.

Organizirali so tudi Krkin družinski dan, ki se ga je udeležilo preko 2200 zaposlenih, njihovih družinskih partnerjev in otrok.

Delnica in delničarji
V prvem polletju leta 2017 je tečaj Krkine delnice pridobil 4 % vrednosti in je konec junija znašal 55 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,8 milijarde EUR.

V tem obdobju so mednarodni vlagatelji svoj lastniški delež povečali, medtem ko so domače fizične osebe, investicijske družbe, skladi in druge domače pravne osebe svoje deleže nekoliko zmanjšali. Konec junija 2017 je imela Krka 52.906 delničarjev.

V prvem polletju leta 2017 je Krka pridobila 65.966 lastnih delnic v skupni vrednosti 3.503.040 EUR. 30. 6. 2017 je imela Krka 559.096 lastnih delnic, kar predstavlja 1,705 % osnovnega kapitala.