10. 5. 2017

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2017

14 min. branja

Novo mesto, 11. maj 2017 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2017 dosegla prodajo v višini 321 milijonov EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 42,7 milijona EUR čistega dobička oziroma 6 % več kot v primerljivem obdobju. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 312,2 milijona EUR in ustvarila 45,3 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–marec 2017 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
V skupini Krka so v prvih treh mesecih letošnjega leta prodali za 321 milijonov EUR izdelkov in storitev, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju. Količinsko so prodajo povečali za 2 %. Družba Krka je v omenjenem obdobju prodala za 312,2 milijona EUR izdelkov. Na trgih zunaj Slovenije je bilo ustvarjenih 93 % prodaje skupine Krka oziroma 96 % prodaje družbe Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa s 101,8 milijona EUR in 31,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje so v tej regiji dosegli največjo absolutno (za 21,7 milijona EUR) in relativno rast prodaje (za 27 %). Odločilna je bila rast na Krkinem največjem posamičnem in hkrati ključnem trgu – Ruski federaciji. S pozitivno prodajno dinamiko je sledila tudi večina od preostalih dvanajstih regijskih trgov, med njimi tudi Krkin drugi ključni trg v tej regiji – Ukrajina. V Ruski federaciji so prodali za 73,8 milijona EUR izdelkov, kar je 31 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Druga po vrednosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 76,9 milijona EUR in 24-odstotnim deležem v prodaji skupine. Dosegli so 5-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Vodilni trg je Poljska, rast prodaje pa so dosegli na Češkem ter na vseh treh pribaltskih trgih – Litvi, Latviji in Estoniji.

Sledila je regija Zahodna Evropa z 71,7 milijona EUR prodaje in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine. Dosegli so 2-odstotno količinsko rast, vrednostno pa so za desetino zaostali za prodajo v primerljivem lanskem obdobju. Največ so prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Prodaja zdravil prek nepovezanih podjetij se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšala in predstavlja dobro tretjino skupne prodaje v regiji. Preostali dve tretjini prodaje so ustvarili z izdelki pod lastno blagovno znamko, ki jih prodajajo prek lastnih odvisnih družb.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 38,7 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 12-odstotni delež v prodaji skupine. K rasti so vrednostno največ prispevale Srbija, Hrvaška, Makedonija in Bolgarija. Zaradi napovedanih sprememb cen v marcu in posledične nakupne previdnosti distributerjev so manjšo prodajo zabeležili v Romuniji.

Na domačem trgu so dosegli 21,1 milijona EUR prodaje oziroma 6,6-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 5-odstotna. Z 9,2-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 10,9 milijona EUR izdelkov (10-odstotna rast), kar je 3,4-odstotni delež v prodaji skupine. Glavnino prodaje so dosegli z zdravili na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 264,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,3-odstotni delež v prodaji skupine. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 26 %), Srednja Evropa (za 6 %), Jugovzhodna Evropa (za 2 %), Slovenija (za 2 %) in Čezmorska tržišča (za 7 %), v regiji Zahodna Evropa pa je bila za 2 % manjša.

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja povečala v Ruski federaciji (za 30 %) in Nemčiji (za 1 %). Na Poljskem je ostala na ravni enakega lanskega obdobja. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept povečala na Češkem, kjer se je več kot podvojila, v Franciji (za 25 %), Ukrajini (za 20 %), Italiji (za 4 %) in Sloveniji (za 2 %).

Na srednje velikih trgih je bila rast prodaje največja v Srbiji (za 62 %), Bolgariji (za 16 %), Makedoniji (za 15 %), Uzbekistanu (za 14 %) in na Hrvaškem (za 12 %). Na manjših trgih je bila rast prodaje Krkinih zdravil na recept največja v Mongoliji (za 66 %), Moldaviji (za 63 %), Azerbajdžanu (za 44 %), Armeniji (za 39 %) in na Irskem (za 27 %). Dvoštevilčno rast so dosegli tudi v Albaniji, Avstriji, Latviji in Gruziji.

Med deset vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Atoris (atorvastatin), Prenessa (perindopril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Nolpaza (pantoprazol), Emanera (esomeprazol), Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Roswera (rosuvastatin), Enap (enalapril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Zyllt (klopidogrel) in Amlessa (perindopril in amlodipin), vključno s kombinacijo z diuretikom. Na posameznih trgih se lahko pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 13 %, so ustvarili 30,9 milijona EUR (9,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 19-odstotnem padcu prodali za 17,6 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,5-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 7,6 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 0,6 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 41 milijonov EUR je 19 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 46,2 milijona EUR in je nekoliko manjši kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 3,5 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 7,6 %.

Čisti dobiček skupine Krka v višini 42,7 milijona EUR je 6 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v obdobju januar–marec 2017 je znašal 13,3 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 12,8 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 21,7 %. Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka, preračunana na celoletno raven, je znašala 11,6 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 8,9 %.

Obvladovanje valutnih tveganj
Gibanje valut je bilo za Krko v prvem četrtletju ugodno. Iz valutnih izpostavljenosti so ustvarili pozitivne neto tečajne razlike.

Izpostavljenost v ruskih rubljih predstavlja daleč najvišjo valutno izpostavljenost skupine Krka. V prvem četrtletju so ohranili politiko delnega zavarovanja tveganja ruskega rublja, s čimer zmanjšujejo volatilnost neto finančnega izida skupine v primeru spremembe vrednosti rublja.

Zaradi krepitve rublja so ustvarili pozitivne tečajne razlike, obenem pa tudi finančne odhodke iz naslova terminskih pogodb. Upoštevajoč oboje je bil rezultat izpostavljenosti ruskemu rublju v prvem četrtletju pozitiven.

Tveganja ostalih valut v prvem četrtletju niso zavarovali z izvedenimi finančnimi inštrumenti.

Razvoj in raziskave
V prvem četrtletju leta 2017 so registrirali 5 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju lanskega leta. Za 46 izdelkov so na različnih trgih na novo pridobili 157 registracij.

Po decentraliziranih evropskih postopkih so registrirali nov analgetik Oxycodon/Naloxon Krka (oksikodon in nalokson) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Vsebuje kombinacijo opioida oksikodona in naloksona, ki se vežeta na opioidne receptorje. Zdravilo lajša zmerne do hude bolečine.

Na evropskih trgih so širili tržne možnosti z novimi registracijami zdravil iz Krkine ključne skupine zdravil za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Po decentraliziranih postopkih so registrirali fiksno kombinacijo ramiprila in amlodipina v obliki trdih kapsul v štirih jakostih in Bloxazoc (metoprolol sukcinat) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v štirih jakostih.

Med zdravili za zdravljenje erektilne disfunkcije so po decentraliziranih postopkih registrirali nova izdelka Viavardis (vardenafil) in Tadilecto (tadalafil). Viavardis v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih (5 mg, 10 mg in 20 mg) in Tadilecto v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih (2,5 mg, 5 mg, 10 mg in 20 mg) sta peroralni zdravili za izboljšanje erektilne funkcije pri moških. Vardenafil je učinkovito in varno zdravilo za bolnike, ki so opredeljeni kot zahtevni za zdravljenje, npr. sladkorne bolnike, bolnike s srčno-žilnimi boleznimi ter bolnike po radikalni prostatektomiji. Tadalafil se razen pri sladkornih bolnikih in bolnikih s srčno-žilnimi boleznimi v manjših odmerkih lahko uporablja tudi za zdravljenje benigne hiperplazije prostate. Oba izdelka sta vertikalno integrirana, kar pomeni, da v Krki obvladujejo procese za pripravo in vrednotenje vhodnih materialov in končnega izdelka. Vardenafil, tadalafil in sildenafil v različnih farmacevtskih oblikah in jakostih sestavljajo široko Krkino paleto zdravil za zdravljenje erektilne disfunkcije.

Na področju veterinarskih izdelkov so po evropskem decentraliziranem postopku v 22 evropskih državah registrirali nov izdelek Dehinel/Anthelmin (pirantelijev embonat in prazikvantel) v obliki filmsko obloženih tablet. Vsebuje fiksno kombinacijo učinkovin za zdravljenje mešanih invazij z želodčno-črevesnimi zajedavci pri mačkah. Z njim v Krki zaokrožujejo svojo paleto sodobnih izdelkov za odpravljanje zajedavcev pri ljubiteljskih živalih.

Vlaganja in naložbe
V prvih treh mesecih letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 21,4 milijona EUR, od tega 18 milijonov EUR v obvladujoči družbi in 3,4 milijona EUR v odvisnih družbah.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu poteka ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih – Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). Njegova vrednost je ocenjena na 54 milijonov EUR. Objekt s površino 18.000 m2, v katerem so že začeli z nameščanjem laboratorijske in tehnološke opreme, bo pripravljen za uporabo do konca leta.

Na isti lokaciji bodo povečali tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo in zmogljivosti povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov EUR.

Največja naložba v Krkini zgodovini, vredna preko 200 milijonov EUR, je sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki so ga zagnali leta 2015. Delo po več kot dveh letih poteka utečeno, proizvodnja se povečuje. Do konca marca 2017 so zagotovili približno dvotretjinsko tehnološko opremljenost Notola 2. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Tako bodo zagotovili končno opremljenost obrata in proizvodnjo v načrtovanem obsegu 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Ocenjena vrednost dodatne opremljenosti Notola 2 je 23 milijonov EUR.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik. Gre za majhne kroglice z zdravilno učinkovino, ki se uporabljajo za polnjenje kapsul ali pa se stiskajo v tablete. Proizvodne zmogljivosti bodo pripravljene sredi leta.

V Bršljinu bodo povečali obrat za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Prostore bodo uredili v novozgrajenem drugem nadstropju objekta za proizvodnjo praškastih in tekočih izdelkov. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,6 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, v letih 2015 in 2016 pa so vgradili dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti. Z vgradnjo preostale logistične opreme so dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. V drugi fazi naložbe, s predračunsko vrednostjo 30 milijonov EUR, bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje in zgradili še čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus sta proizvedeni dve tretjini izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo načrtujejo sredi leta. Naložba je ocenjena na 34 milijonov EUR.

V Termah Krka v Strunjanu poteka zamenjava sistema za ogrevanje, ki bo v skladu z zakonodajo in cilji Krajinskega parka Strunjan zmanjšala negativne vplive na okolje in zagotovila nižjo ceno toplotne energije, ter priprave na obnovo hotela Laguna. V Šmarjeških Toplicah urejajo sistem odvajanja odpadnih vod in sanirajo energetski sistem. Preuredili bodo prostore v centru medicinske rehabilitacije v Dolenjskih Toplicah in hotelske sobe v Hotelu Šport na Otočcu. Skupna vrednost naložb v Termah Krka je ocenjena na nekaj manj kot 3 milijone EUR.

Zaposleni
Konec marca je bilo v skupini Krka 10.821 zaposlenih. 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Dodatno je bilo prek agencij konec marca še 1277 zaposlenih.

Krka je odgovorna tudi do družbe in do okolja. Tudi letos so v aprilu organizirali teden humanosti in prostovoljstva. Sodelovalo je 1200 zaposlenih, 100 se jih je akcije udeležilo prvič. Zbrali so 3,6 tone oblačil, knjig, igrač, hrane in raznih potrebščin. 275 krkašev je darovalo 123 litrov krvi, 45 jih je kri darovalo prvič. Družili so se s starejšimi občani v 35 domovih ter z varovanci 8 delovnih centrov in šol za učence s posebnimi potrebami. Zanje so organizirali različne delavnice, igre in predstavitve. Na Karitasu in Rdečem križu so pripravili 910 prehrambnih paketov, pomagali so pri razvrščanju oblačil in čiščenju domov. Zbrali so tudi 500 kg hrane za male živali, pomagali v zavetiščih za živali in v ljubljanskem živalskem vrtu. V Krki so gostili 2300 gostov, ki so prišli na dan odprtih vrat.

Delnica in delničarji
Konec marca 2017 je imela Krka 53.371 delničarjev, kar je za 1,6 % manj kot konec leta 2016. Število delničarjev se je zmanjšalo predvsem na račun slovenskih fizičnih oseb, zmanjšal se je tudi njihov delež v lastniški strukturi. Ob tem pa se je v prvem četrtletju 2017 nekoliko povečal delež mednarodnih vlagateljev.

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2017 znašal 52,15 EUR, kar je 1,4 % manj kot konec leta 2016, ko je znašal 52,90 EUR.

V prvem četrtletju leta 2017 je Krka pridobila 37.744 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.986.571 EUR. 31. 3. 2017 je imela Krka 530.874 lastnih delnic, kar predstavlja 1,619 % osnovnega kapitala družbe.