18. 11. 2021

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2021

15 min. branja

Novo mesto, 17. november 2022 – Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 176,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 240,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 14 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. V tem obdobju smo pridobili dovoljenje za trženje 11 novih izdelkov. Na novembrski seji smo nadzornemu svetu predstavili posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026, iz katere izhaja tudi načrt poslovanja za leto 2022. Glavni poudarki so nadaljnje zagotavljanje rasti prodaje, doseganje nadpovprečne stopnje rasti prodaje glede na dinamiko trgov ter uvrščanje med vodilna generična farmacevtska podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah. Krepili in optimizirali bomo vertikalno integrirani poslovni model, ki se je pokazal kot učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost, saj z njim zagotavljamo visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti naših izdelkov. Rast bomo skušali zagotoviti tudi z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in s ciljno usmerjenimi prevzemi, katerih cilj je povečevanje prodaje z dodatnimi trgi in izdelki. Nadgrajevali bomo trajnostno kulturo skupine Krka, trajnostne vidike vključevali v korporativno upravljanje in poslovne odločitve ter ohranjali ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v katerem poslujemo.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 1–9/2021 1–9/2020 Indeks 1–9/2021 1–9/2020 Indeks
Prihodki od prodaje 1.176.552 1.160.179 101 1.047.144 1.112.896 94
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.173.292 1.156.565 101 917.894 933.725 98
Bruto dobiček 664.702 701.558 95 585.979 638.107 92
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 352.690 384.555 92 290.815 343.873 85
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 271.269 300.755 90 227.211 281.201 81
Dobiček pred davkom (EBT) 280.107 250.241 112 241.413 232.957 104
Čisti dobiček 240.100 210.145 114 209.523 197.268 106
Stroški razvijanja 113.043 112.067 101 110.373 110.986 99
Naložbe 45.320 53.831 84 34.814 39.895 87

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  1–9/2021 1–9/2020 1–9/2021 1–9/2020
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 56,5 % 60,5 % 56,0 % 57,3 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 30,0 % 33,1 % 27,8 % 30,9 %
EBIT v prihodkih od prodaje 23,1 % 25,9 % 21,7 % 25,3 %
EBT v prihodkih od prodaje 23,8 % 21,6 % 23,1 % 20,9 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 20,4 % 18,1 % 20,0 % 17,7 %
Donosnost kapitala (ROE) 17,8 % 16,7 % 15,4 % 15,6 %
Donosnost sredstev (ROA) 14,0 % 12,9 % 12,5 % 12,3 %
Obveznosti/kapital 0,267 0,289 0,224 0,255
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,6 % 9,7 % 10,5 % 10,0 %

Ustvarili smo 352,7 milijona EUR EBITDA oziroma 30-odstotno EBITDA maržo. Dobička iz poslovanja smo imeli 271,3 milijona EUR, kar je 10 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 240,1 milijona EUR in je bil 14 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2021 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 176,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 173,3 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov, razen v regiji Zahodna Evropa. Količinsko smo prodajo povečali za 3 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–9/20211–9/2020Indeks
Slovenija68.80564.554107
Jugovzhodna Evropa164.166151.813108
Vzhodna Evropa397.749377.183105
Srednja Evropa271.858262.003104
Zahodna Evropa228.956263.03087
Čezmorska tržišča41.75837.982110
Skupaj1.173.2921.156.565101

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 397,7 milijona EUR in 33,9-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 5 %. V Ruski federaciji smo prodali za 240 milijonov EUR izdelkov, kar je na ravni primerljivega lanskega obdobja, hkrati pa smo dosegli 14-odstotno rast prodaje v lokalni valuti. V Ukrajini smo prodali za 69,7 milijona EUR izdelkov, kar je 17 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo razen na dveh manjših trgih dosegli tudi na vseh ostalih trgih v regiji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 271,9 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,2 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 126,2 milijona EUR izdelkov oziroma 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, rast prodaje v zlotih pa je bila 5-odstotna. Rast smo dosegli tudi na ostalih trgih v regiji, razen v Estoniji.

A_1___9_2021_drzave

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 229 milijoni EUR in 19,5-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 13 % manjša. Zmanjšanje je predvsem posledica manjšega števila lansiranj novih izdelkov, manjše porabe zdravil zaradi covida-19, zlasti v severnih državah zahodne Evrope pa tudi večjih cenovnih pritiskov. Povečali smo prodajo v Združenem kraljestvu, Franciji, na Irskem, v Avstriji in državah Beneluksa. Največ smo prodali v Nemčiji in Franciji.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 14-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 164,2 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Bolgariji, Romuniji, Severni Makedoniji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 68,8 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,9-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino, 42,4 milijona EUR, smo ob 1-odstotni rasti dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 26,4 milijona EUR in je bila 18 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 41,8 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–9/20211–9/2020Indeks
Izdelki za humano uporabo1.082.3441.078.414100
– zdravila na recept987.685990.864100
– izdelki brez recepta94.65987.550108
Veterinarski izdelki64.57955.819116
Zdraviliško-turistične storitve26.36922.332118
Skupaj1.173.2921.156.565101

Glavnino prodaje, 84,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka, predstavljajo zdravila na recept. Prodali smo za 987,7 milijona EUR zdravil na recept, kar je na ravni enakega lanskega obdobja. V regiji Čezmorska tržišča je bila prodaja večja za 12 %, v regiji Jugovzhodna Evropa za 10 %, v regijah Srednja Evropa in Vzhodna Evropa za 4 %, v regiji Slovenija pa za 1 %.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in tramadolom (Doreta, Tadol). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

A_1_9_2021_SKUPINE

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 94,7 milijona EUR (8,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 16-odstotni rasti prodali za 64,6 milijona EUR (5,5-odstotni delež v skupni prodaji). Terme Krka so prodale za 26,4 milijona EUR storitev, kar je 18 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

V letu 2021 nameravamo pridobiti registracije za 16 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali višjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo ponudbo izdelkov dopolnili z 11 novimi izdelki. Med zdravili na recept smo registrirali antitrombotik Aboxoma/Abidalo (apiksaban), zdravilo s perindoprilom argininom Prenessa/Prenessa neo/Prenessa as/Neoprenessa/Arprenessa/Perineva, zdravili za bolezni srca in žilja atorvastatin in rosuvastatin v obliki tablet na Kitajskem, antidiabetično kombinacijo Vimetso/Vildakombi (vildagliptin, metformin), onkološki zdravili Abiraterone Krka (abirateron) in Sunitinib Krka (sunitinib), analgetik Apeneta/Adoben (tapentadol) in antibiotik Hiconcil (amoksicilin) v novi farmacevtski obliki. Med veterinarskimi izdelki smo registrirali antibiotično kombinacijo Cladaxxa/Twinox (amoksicilin, klavulanska kislina) in novo formulacijo fiksne kombinacije Milprazon/Amcofen/Mektix/Milgusto (milbemicin, prazikvantel) za pse.

Za vse skupine izdelkov smo po različnih registracijskih postopkih v različnih državah pridobili 790 novih registracij. Stroški razvijanja so znašali 113 milijonov EUR, kar predstavlja 9,6 % prihodkov od prodaje in 1-odstotno povečanje glede na enako lansko obdobje.

Vlaganja in naložbe

V prvih devetih mesecih leta 2021 smo v skupini Krka za naložbe namenili 45,3 milijona EUR, kar je manj kot v enakem lanskem obdobju. Naložbe so bile namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih zmogljivosti ter zmogljivosti za potrebe razvoja in zagotavljanja kakovosti. Vlagali smo tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po povečanju zmogljivosti dodajamo novo tehnološko opremo. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v prvih devetih mesecih letošnjega leta smo zanjo porabili 7,9 milijona EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V Krškem načrtujemo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija je pripravljena, potekajo pa postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR. Z njo sledimo Krkini strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.

V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.

Tudi v razvojno-kontrolnih centrih poteka več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2021 bomo zanjo namenili 9 milijonov EUR.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec septembra 11.470 zaposlenih, od tega v tujini 5271, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.410 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec septembra smo imeli 106 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 184 zaposlenih, od tega 49 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2021 znašal 111,5 EUR, kar je 22 % več kot konec leta 2020. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,7 milijarde EUR.

Konec septembra je imela Krka 46.960 delničarjev. Od začetka leta se je delež slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter lastnih delnic povečal, medtem ko se je delež mednarodnih vlagateljev zmanjšal za 0,8 odstotne točke.

V prvih devetih mesecih leta 2021 je Krka pridobila 99.995 lastnih delnic. 30. 9. 2021 je imela v lasti 1.641.769 lastnih delnic, kar predstavlja 5,006 % osnovnega kapitala.

Ocena poslovanja skupine Krka v letu 2021

Prodaja izdelkov in storitev je v skladu z načrtovano in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 535 milijonov EUR. Povprečna letna rast prodaje v petletnem obdobju bo 5,5-odstotna. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo 94-odstoten.

Krkina regija z največjo prodajo bo Vzhodna Evropa, Ruska federacija pa bo ostala največji posamični trg. Sledile bodo regije Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največji posamični trg Poljska, Zahodna Evropa, v kateri je tretji največji posamični trg Nemčija, ter Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji.

Čisti dobiček bo od načrtovanega predvidoma večji za okoli 35 milijonov EUR in bo znašal okoli 300 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bomo predvidoma namenili 73 milijonov EUR, kar bo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, manj od načrtovanega. Kljub temu izvajamo vse naložbe, ki so bile predvidene v načrtu poslovanja.

Konec leta 2021 bo imela skupina Krka predvidoma 11.800 redno zaposlenih, od tega dobrih 46 % v tujini.

Načrt poslovanja skupine Krka v letu 2022

Načrt poslovanja skupine Krka v letu 2022 je usklajen s posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026, ki jo je na novembrski seji sprejela uprava družbe Krka in jo predstavila nadzornemu svetu.

Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma dosegla 1 milijardo 610 milijonov EUR, kar je 5-odstotna rast glede na ocenjeno prodajo v letu 2021. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo zdravila na recept s 84-odstotnim deležem v prodaji.

Načrtujemo čisti dobiček v vrednosti okoli 300 milijonov EUR. Povprečna letna rast čistega dobička v petletnem obdobju bo znašala 14,5 %.

Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 2 %.

Načrtovane naložbe v vrednosti 130 milijonov EUR bodo namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Načrt poslovanja za leto 2022 temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. V primeru večjih sprememb v poslovnem okolju skupine, na primer cenovnih erozij, rasti cen surovin, nadaljnje depreciacije nekaterih valut in manjšega povpraševanja po farmacevtskih izdelkih, lahko dejanski izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

Ključni strateški cilji do leta 2026

  • Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto. Pri tem dosegati nadpovprečne stopnje rasti prodaje glede na dinamiko trgov ter ostati ali se uvrstiti med vodilna generična farmacevtska podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah.
  • Krepiti in optimizirati vertikalno integrirani poslovni model, ki se je pokazal kot učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost. Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov.
  • Ohraniti usmerjenost v dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do marketinga in prodaje, vključno z vsemi drugimi funkcijami skupine Krka, in dosegati povprečno maržo EBITDA vsaj v višini 25 %.
  • Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji zagotavljati čim večji delež novih izdelkov in vertikalno integriranih izdelkov. Kot inovativno generično podjetje vstopati v nove terapevtske skupine in specialnosti ter razvijati kompleksne izdelke, vključno s podobnimi biološkimi izdelki.
  • Ob organski rasti zagotoviti tudi rast z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in s ciljno usmerjenimi prevzemi. Njihov primarni cilj je povečevati prodajo z dodatnimi trgi in izdelki.
  • Za razvoj in raziskave namenjati 10 % prihodkov od prodaje, za naložbe pa okvirno znesek obračunane amortizacije, v povprečju 110 milijonov EUR letno.
  • Voditi stabilno dividendno politiko in pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu upoštevati tudi finančne potrebe skupine za naložbe in prevzeme, za dividende pa izplačati najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.
  • Nadgrajevati trajnostno kulturo skupine Krka, trajnostne vidike vključevati v korporativno upravljanje in poslovne odločitve ter ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v katerem poslujemo. Že v letu 2022 zagotoviti razkrivanje trajnostnih tem po standardih GRI, v letu 2023 pa pridobiti rating ESG.
  • Izkoriščati potenciale digitalizacije v vseh fazah poslovanja.
  • Ostati samostojni.

Imenovanje članice uprave – delavske direktorice za naslednji šestletni mandat

Nadzorni svet je na predlog sveta delavcev družbe Krka za članico uprave – delavsko direktorico za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 imenoval Mileno Kastelic, ki to funkcijo opravlja že v tekočem mandatu. S tem je za omenjeno 6-letno mandatno obdobje imenovana celotna uprava družbe v dosedanji sestavi, in sicer predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, člani uprave Aleš Rotar, David Bratož in Vinko Zupančič ter članica uprave – delavska direktorica Milena Kastelic.