21. 11. 2018

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2018

19 min. branja

Novo mesto, 22. november 2018 – Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2018 dosegla prodajo v višini 971,9 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 120,8 milijona EUR čistega dobička oziroma 10 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine in družbe Krka v obdobju januar–september 2018 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja

V skupini Krka so v prvih devetih mesecih leta 2018 prodali za 971,9 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 43,7 milijona EUR oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je bila največja devetmesečna prodaja v Krkini zgodovini. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 903,4 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka. Rast prodaje je bila dosežena pri vseh skupinah izdelkov in storitev in na večini trgov. Družba Krka je v omenjenem obdobju prodala za 916 milijonov EUR izdelkov.

Prodaja skupine Krka po regijah

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 287,6 milijona EUR in 29,6-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na enako lansko obdobje so v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 16,2 milijona EUR). V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 189,3 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju. Pri prodaji, izraženi v rubljih, so dosegli 16-odstotno rast, količinsko pa so prodajo povečali za 18 %. Ruski federaciji je s povečano prodajo glede na enako lansko obdobje sledila tudi večina ostalih vzhodnoevropskih in srednjeazijskih trgov.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila z 239,6 milijona EUR in 24,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Glede na enako lansko obdobje so dosegli 6-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, prodajno rast pa so dosegli na vseh trgih v regiji razen v Latviji.

Sledila je regija Zahodna Evropa z 211 milijoni EUR prodaje in 21,7-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja zmanjšala za 3 %. Največ so prodali v Nemčiji, sledile pa so skandinavske države, Španija, Francija in Italija. Prodajo izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb, ki predstavlja 70 % prodaje v tej regiji, so povečali za 6 %.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 132,3 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 13,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga v regiji sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, rast pa je bila največja v Srbiji in Bolgariji.

V Sloveniji so dosegli 68,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 7,1-odstotni delež v skupni prodaji. Rast je bila 3-odstotna. Krka je z 8,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 32,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 9-odstotno rast ter 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Največji delež so prispevala zdravila na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Skupina Krka je prodala za 804,3 milijona EUR zdravil na recept oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, kar predstavlja 82,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Jugovzhodna Evropa (za 15 %), Čezmorska tržišča (za 12 %), Vzhodna Evropa (za 7 %) in Srednja Evropa (za 6 %).

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja povečala na Poljskem (za 6 %) in v Ruski federaciji (za 3 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala v Skandinaviji (za 33 %), Ukrajini (za 21 %), Italiji (za 20 %), na Češkem (za 14 %), Hrvaškem (za 9 %), v Španiji (za 8 %), na Slovaškem (za 7 %) in v Romuniji (za 6 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje največja v Bolgariji (za 42 %), Srbiji (za 38 %), Uzbekistanu (za 31 %), Bosni in Hercegovini (za 22 %) ter Makedoniji (za 10 %). Med manjšimi trgi po prodaji Krkinih zdravil na recept je bila največja rast dosežena na Finskem (za 75 %), v Mongoliji (za 38 %), Tadžikistanu (za 33 %), Belorusiji (za 28 %), Kirgizistanu (za 24 %), Gruziji (za 23 %), Armeniji (za 23 %), Avstriji (za 22 %) in Črni gori (za 22 %).

Na zahodnoevropskih trgih še naprej krepijo položaj prek svojih odvisnih družb, katerih prodaja znatno raste, najbolj na Finskem in v Belgiji, kjer se je več kot podvojila, pa tudi v Italiji (za 34 %), na Švedskem (za 30 %), v Avstriji (za 23 %) in na Portugalskem (za 10 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept se po prodaji uvrščajo skupine zdravil s perindoprilom (Prenessa*, Co-Prenessa*, Amlessa*, Co-Amlessa*), valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*, Co-Vamloset*, Valarox*), losartanom (Lorista*, Lorista H*, Tenloris*), atorvastatinom (Atoris, Atordapin*), pantoprazolom (Nolpaza*), rosuvastatinom (Roswera*, Rosudapin*), esomeprazolom (Emanera*), enalaprilom (Enap, Enap H*, Elernap*), klopidogrelom (Zyllt*) in tramadolom (Doreta*, Tadol*).

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 5 %, so ustvarili 87,4 milijona EUR (9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 4-odstotni rasti prodali za 50,4 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 28,3 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,5 milijona EUR (0,1-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja

Vsi kazalniki poslovanja skupine in družbe Krka so se v prvih devetih mesecih letošnjega leta glede na enako lansko obdobje izboljšali.

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 163,8 milijona EUR je bil 10 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 143 milijonov EUR in je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 22,2 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 15,5 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 120,8 milijona EUR je bil 10 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvih devetih mesecih je znašal 12,4 % (delež družbe Krka 13,1 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) 16,9 % (delež družbe Krka 16,8 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 25,4 % (delež družbe Krka 23,6 %). EBITDA skupine Krka se je glede na enako lansko obdobje povečal za 17,5 milijona EUR.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, je za skupino Krka znašala 10,8 % (za družbo Krka 10,6 %), donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 8,4 % (za družbo Krka 8,7 %).

Razvoj in raziskave

V prvih devetih mesecih leta 2018 so registrirali 16 novih izdelkov v 36 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 103 izdelke na različnih trgih na novo pridobili 606 registracij.

Z novimi izdelki so dopolnili Krkino ključno terapevtsko področje zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Po decentraliziranem evropskem postopku so v evropskih državah registrirali zdravilo Eliskardia (prasugrel) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih, ki zavira sprijemanje krvnih ploščic in nastanek trombov. Odmerja se enkrat na dan.

Končali so registracijski postopek za zdravilo Apleria/Enplerasa (eplerenon) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih, ki se v kombinaciji z drugimi zdravili uporablja za zdravljenje srčnega popuščanja. Učinkovina spada med novejše zaviralce aldosterona, tveganje za pojav neželenih učinkov pa je pri njej manjše kot pri njenem predhodniku spironolaktonu.

Po decentraliziranem evropskem postopku so registrirali zdravilo Roxiper/Triemma (perindopril, indapamid in rosuvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih. Zaviralec encima angiotenzinske konvertaze (ACE) perindopril in diuretik indapamid uravnavata zvišan krvni tlak, statin rosuvastatin pa uravnava zvišan holesterol. Novo zdravilo s tremi učinkovinami v eni tableti omogoča učinkovito in varno sočasno zdravljenje obeh indikacij.

Zdravilu Dalnessa/Amlessa/Tonarssa/Amlessini (perindopril in amlodipin) v obliki tablet so dodali novi jakosti, ki se predpisujeta za začetno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. Po decentraliziranih postopkih so ju registrirali v zahodnoevropskih državah.

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo za Co-Vamloset (valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Fiksna kombinacija omogoča uravnavanje krvnega tlaka pri bolnikih z zahtevnejšimi oblikami visokega krvnega tlaka.

Povečali so ponudbo zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja. Po decentraliziranih evropskih postopkih so registrirali zdravilo Parnido (paliperidon) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Spada med atipične antipsihotike in se odmerja le enkrat na dan. Pri proizvodnji so uvedli novo tehnologijo OROS, ki temelji na osmotskem sproščanju učinkovine iz tablet, izdelanih z lasersko tehnologijo.

Po decentraliziranem evropskem postopku so registrirali antidepresiv Lamegom/Agomaval (agomelatin) v obliki filmsko obloženih tablet po 25 mg, ki se odmerja enkrat na dan. Ima edinstven mehanizem delovanja in predstavlja dodatno možnost zdravljenja, ko ostali antidepresivi niso učinkoviti. Zaradi uspavalnega učinka je izbirno zdravilo, kadar depresijo spremlja nespečnost.

Po decentraliziranem evropskem postopku so v treh evropskih državah registrirali doksilamin (doksilaminijev sukcinat) v obliki filmsko obloženih tablet. Uporablja se za kratkotrajno zdravljenje občasne nespečnosti pri odraslih, saj skrajša čas uspavanja ter izboljša dolžino in kakovost spanca.

Po decentraliziranem evropskem postopku so registrirali novo jakost uveljavljenega zdravila alprazolam, in sicer tablete po 2 mg. Zdravilo se uporablja proti tesnobi in depresiji.

Povečali so ponudbo zdravil za zdravljenje raka. Po centraliziranem postopku so registrirali Pemetrexed Krka (pemetreksed) v obliki praška za koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje v dveh jakostih. Gre za izbirno zdravilo za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim karcinomom.

Pridobili so registracijo za gefitinib v obliki filmsko obloženih tablet. Zdravilo je namenjeno zdravljenju lokalno napredovalega ali metastatskega raka pljuč, saj zavira rast in širjenje rakavih celic ter tako izboljša simptome pljučnega raka in kakovost življenja ter podaljša preživetje.

Ponudbi svojih onkoloških zdravil so dodali Everofin (everolimus) v obliki tablet v treh jakostih, ki zmanjša oskrbo tumorja s krvjo ter tako upočasni rast in širjenje rakastih celic. Uporablja se za zdravljenje raka dojke in ledvic. Je izbirno zdravilo pri določenih vrstah nevroendokrinih tumorjev.

Na področju zdravljenja virusnih okužb so registrirali entekavir v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa B in je glede na smernice eno izmed izbirnih zdravil za zdravljenje te bolezni.

Po decentraliziranem postopku so uveljavljeno zdravilo tramadol registrirali v obliki peroralnih kapljic. Tramadol spada med opioidna zdravila in se uporablja za lajšanje srednje hudih in hudih bolečin. Nova farmacevtska oblika je primerna tudi za lajšanje bolečin pri otrocih.

Dopolnili so ponudbo veterinarskih izdelkov za ljubiteljske živali. Kot prvi generik so registrirali selamektin v obliki raztopine za kožni nanos po 60 mg/ml za mačke in majhne pse v treh različnih polnitvah in v obliki raztopine za kožni nanos po 120 mg/ml za pse v petih različnih polnitvah.

Vlaganja in naložbe

V prvih devetih mesecih leta 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 66 milijonov EUR, od tega 52 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v Novem mestu, ki so ga zgradili v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano poleti 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki bodo namenjeni razvoju. Dobava in vgradnja farmacevtske opreme že potekata, montaža in zagon pa bosta predvidoma končana do konca leta 2018. Prostori za potrebe Razvoja analitike bodo pripravljeni do konca leta 2018, vgradnja opreme pa se bo nadaljevala še v prvi polovici leta 2019.

Na isti lokaciji so oktobra 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Do konca marca 2019 bo objekt pod streho in postavljena bo regalna konstrukcija, končna povezava s skladiščem surovin in tehtalnicami pa je predvidena do konca leta 2019. Naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

Na tej lokaciji je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem so proizvodnjo zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trgov in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 10 milijonov EUR. Ko bo opremljanje obrata končano, bo v njem lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona EUR vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja pa je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona EUR. Proizvodnja na novi opremi bo stekla konec leta 2018 oziroma v začetku leta 2019.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo, ki bo povezana z obstoječo in bo predvidoma vseljiva sredi leta 2019.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja, za katero so porabili 22 milijonov EUR. Vsa tehnološka in proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Septembra so začeli graditi čistilno napravo za odpadne vode. Naložba je ocenjena na 2,6 milijona EUR. Poteka tudi 1,8 milijona EUR vredna naložba v povečanje laboratorijskih zmogljivosti. V Krki-Rus proizvedejo dve tretjini Krkinih izdelkov za ruski trg, zato imajo v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem so lani končali naložbo v proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Potekata urejanje prostorov in vgradnja tehnološke opreme za proizvodnjo veterinarskih izdelkov. Naložba je ocenjena na 2 milijona EUR.

Končana je 5,5 milijona EUR vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so uredili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo potekala v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Proizvodnja se je začela februarja.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb, za katere bodo v letu 2018 namenili več kot 3 milijone EUR.

Z dolgoletnim kitajskim partnerjem, družbo Menovo, so ustanovili novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov EUR in je namenjen financiranju razvoja in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih je njena prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo nato tam tudi proizvajali. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v treh letih.

Zaposleni

Konec septembra je bilo v skupini Krka 11.226 redno zaposlenih, kar je 394 oziroma 4 % več kot konec leta 2017. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo dobrih 51 % vseh zaposlenih. Več kot 54 % vseh zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.414 zaposlenih, kar je 2 % več kot konec leta 2017.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuiran prihod novih ljudi. Krkino štipendijo ima 50 študentov, samo letos so podelili 18 novih štipendij. Podeljujejo jih predvsem študentom s področja farmacije in kemije, pa tudi izjemnim študentom z drugih, za Krko zanimivih področij. Ob Krkini podpori ob delu študira 156 zaposlenih, od tega jih je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 67. Do konca septembra je študij končalo 17 zaposlenih.

S Krkinimi nagradami mlade že 48 let usmerjajo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej jih je prejelo že 2751 mladih raziskovalcev. Letos so podelili 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo in 25 Krkinih nagrad 30 študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, 66 srednješolcem pa so na septembrski slovesnosti podelili Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog.

Delnica in delničarji

V prvih devetih mesecih leta 2018 je tečaj Krkine delnice padel za 4 % in je konec septembra znašal 55,00 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,8 milijarde EUR.

V tem obdobju se je nekoliko povečal delež lastnih delnic ter delež pravnih oseb in skladov. Delež slovenskih fizičnih oseb je ostal nespremenjen, delež mednarodnih vlagateljev pa se je nekoliko zmanjšal.

V obdobju januar–september 2018 je Krka pridobila 127.757 lastnih delnic v skupni vrednosti 7.375.281 EUR. 30. 9. 2018 je imela Krka 819.474 lastnih delnic, kar predstavlja 2,499 % osnovnega kapitala.

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2018

Prodaja izdelkov in storitev na letni ravni bo predvidoma dosegla dobro 1 milijardo 300 milijonov EUR in bo nekoliko večja od načrtovane.

Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 93-odstoten. Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa, Ruska federacija pa bo ostala največji posamični trg. Sledila bo regija Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največjih posamični trg Poljska. Tretja največja regija po prodaji bo Zahodna Evropa, kjer je Krkin tretji največji posamični trg Nemčija. Sledile bodo regije Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept z 82-odstotnim deležem v prodaji.

Čisti dobiček v letu 2018 bo predvidoma nekoliko presegel načrtovani dobiček v vrednosti 153 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo letos predvidoma namenili 97 milijonov EUR, kar je zaradi tehničnih in komercialnih optimizacij manj od načrtovanega, bodo pa vse načrtovane naložbe realizirane.

Konec leta 2018 bo imela skupina Krka predvidoma več kot 11.600 redno zaposlenih, od tega 51 % v tujini.

Vsi kazalci poslovanja bodo v letu 2018 predvidoma presegli dosežene v letu 2017.

Načrti skupine Krka za leto 2019

V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR in dobiček v višini 172 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo sredstva v vrednosti dobrih 124 milijonov EUR. Za leto 2019 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 12.100. Predvidena rast bo deloma tudi posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka.

Uprava tudi za leto 2019 poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Načrt poslovanja za leto 2019 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki jih ima uprava družbe na voljo. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Če bodo pogoji poslovanja v letu 2019 pomembneje odstopali od pričakovanih, lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.