15. 11. 2017

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2017

25 min. branja

Novo mesto, 16. november 2017 – Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2017 dosegla prodajo v višini 928,3 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 110,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 37 % več kot v enakem lanskem obdobju. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 887,4 milijona EUR in ustvarila 106,3 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2017 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
V skupini Krka so v obdobju januar–september 2017 prodali za 928,3 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 75,9 milijona EUR oziroma 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je bila največja devetmesečna prodaja v Krkini zgodovini. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 861,6 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka. Družba Krka je v omenjenem obdobju prodala za 887,4 milijona EUR izdelkov.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 271,4 milijona EUR in 29,2-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje  so  v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 41,4 milijona EUR) in največjo relativno rast prodaje (za 18 %). Ključno je bilo uspešno poslovanje v Ruski federaciji, ki je najpomembnejši trg, sledila pa je tudi večina ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije. V Ruski federaciji so prodali za 186,1 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine ter pribaltske države Litva, Latvija in Estonija, je bila z 226 milijoni EUR in 24,4-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Glede na enako obdobje lanskega leta so dosegli 8-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, prodajno rast pa so dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Slovaškem, kjer je prodaja ostala na ravni primerljivega lanskega obdobja.

Sledila je regija Zahodna Evropa z 217,7 milijona EUR prodaje in 23,5-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 3 %. Največ so prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Prodajo izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb, ki predstavlja skoraj dve tretjini prodaje v tej regiji, so povečali za 3 %. Prav tako za 3 % se je povečala tudi prodaja prek nepovezanih podjetij.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 116,3 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju, predstavlja pa 12,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilni trg v regiji je Krkin ključni trg Romunija, k prodajni rasti pa so največ prispevale še Hrvaška, Srbija, Makedonija in Bolgarija.

V Sloveniji so dosegli 66,7 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 7,2-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 4-odstotna. Krka je z 9-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 30,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Največji delež so prispevala zdravila na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 768,2 milijona EUR zdravil na recept, desetino več kot v enakem lanskem obdobju, kar predstavlja 82,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v regijah Vzhodna Evropa (za 18 %), Čezmorska tržišča (za 10 %), Srednja Evropa (za 9 %) in Zahodna Evropa (za 6 %).

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja glede na enako lansko obdobje povečala v Ruski federaciji (za 20 %), na Poljskem (za 5 %) in v Nemčiji (za 1 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept povečala na Češkem (za 43 %), v Ukrajini (za 17 %), v Franciji (za 17 %), na Madžarskem (za 8 %) in v Sloveniji (za 2 %).

Na srednje velikih trgih se je prodaja najbolj povečala v Združenem kraljestvu (za 56 %), Srbiji (za 37 %), Kazahstanu (za 14 %), Italiji (za 12 %), Bolgariji (za 12 %), na Hrvaškem (za 11 %), v Makedoniji (za 9 %) in na Portugalskem (za  7 %). Na manjših trgih  po prodaji Krkinih zdravil  na recept  pa se  je najbolj povečala v Tadžikistanu (za 57 %), Črni gori (za 53 %), na Finskem (za 39 %), v Azerbajdžanu (za 36 %), Armeniji (za 31 %), Latviji (za 22 %) in na Irskem (za 22 %). Dvoštevilčna rast prodaje je bila tudi v Albaniji in Gruziji.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Atoris (atorvastatin), Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Emanera (esomeprazol), Roswera (rosuvastatin), Enap (enalapril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Zyllt (klopidogrel) in Amlessa (perindopril in amlodipin), vključno s kombinacijo z diuretikom. Na posameznih trgih se ta zdravila pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za desetino, so ustvarili 82,9 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 4-odstotnem padcu prodali za 48,4 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 27,2 milijona EUR, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,7 milijona EUR (0,2-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 149,2 milijona EUR je bil za polovico večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 129,2 milijona EUR in je bil 46 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 19,2 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 14,9 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 110,1 milijona EUR je bil 37 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v obdobju januar–september 2017 je znašal 11,9 % (delež družbe Krka 12 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) 16,1 % (delež družbe Krka 16,2 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 24,7 % (delež družbe Krka 23 %).

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, je za skupino Krka znašala 10,1 % (za družbo Krka 9,8 %), donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 7,7 % (za družbo Krka 7,8 %).

Obvladovanje finančnih tveganj
V prvih devetih mesecih leta 2017 je bilo gibanje ruskega rublja, ki predstavlja ključno valutno izpostavljenost skupine Krka, nestanovitno. Ključni so bili trije dejavniki, in sicer gibanje valutnega para EUR in USD, gibanje cene nafte ter makroekonomske razmere v Ruski federaciji.

Krka je del valutne izpostavljenosti v ruskih rubljih zavarovala z navadnimi terminskimi pogodbami. Za obvladovanje valutne izpostavljenosti v ostalih valutah ne uporabljajo izvedenih finančnih inštrumentov, temveč jih zmanjšujejo izključno z naravnimi metodami.

V tem obdobju je skupni neto finančni izid ob upoštevanju neto tečajnih razlik vseh valut v višini –14,3 milijona EUR, prihodkov in odhodkov iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov v višini –4,6 milijona EUR, prihodkov in odhodkov iz obresti ter ostalih finančnih prihodkov in odhodkov v višini –1 milijona EUR znašal –20 milijonov EUR.

Ključno kreditno tveganje skupine Krka izhaja iz terjatev do kupcev. V centraliziran proces kreditne kontrole na ravni skupine so vključeni vsi kupci, ki jim Krka na leto proda za več kot 100.000 EUR izdelkov in storitev. Takih kupcev je bilo ob koncu tretjega četrtletja 2017 več kot 400 in so predstavljali več kot 95 % terjatev do kupcev.

V prvih devetih mesecih leta 2017 niso zaznali negativnih gibanj pri terjatvah do kupcev. Terjatve so razpršene med veliko število kupcev in prodajnih trgov. Večina terjatev je odprtih do kupcev, s katerimi ima Krka dolgoletne poslovne izkušnje. Pri zavarovalnici je zavarovana več kot polovica terjatev do kupcev, manjši del pa je zavarovan z bančnimi inštrumenti za zavarovanje plačil.

Razvoj in raziskave
V prvih devetih mesecih leta 2017 so registrirali 14 novih izdelkov v 25 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 99 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 385 registracij.

Na Krkinem ključnem terapevtskem področju zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja so registrirali novo fiksno kombinacijo Olmita (olmesartan in amlodipin) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Fiksna kombinacija preko dveh različnih mehanizmov delovanja zniža zvišan krvni tlak, zaradi česar se lahko pričakuje večji učinek kot pri zdravljenju s posamezno učinkovino. Zaradi komplementarnega delovanja se lahko zmanjša možnost pojava nekaterih neželenih učinkov, s tem pa se izboljša prenašanje zdravila.

Med zdravili za zdravljenje erektilne disfunkcije so po decentraliziranih postopkih registrirali novi peroralni zdravili Viavardis (vardenafil) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih in Tadilecto (tadalafil) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih.

Po evropskih decentraliziranih postopkih so registrirali nov analgetik Oxycodon/Naloxon Krka (oksikodon in nalokson) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Vsebuje kombinacijo opioida oksikodona in naloksona, ki se vežeta na opioidne receptorje. Zdravilo lajša zmerne do hude bolečine in se uporablja, kadar je potrebno varno zdravljenje z opioidi.

Po decentraliziranem postopku so registrirali novo jakost zdravila Dulsevia/Duloxalta (duloksetin) v obliki gastrorezistentnih kapsul po 90 mg. Zdravilo iz skupine kombiniranih zaviralcev prevzema serotonina in noradrenalina se uporablja za zdravljenje depresije, generalizirane anksiozne motnje in nevropatske bolečine pri sladkorni bolezni. Nova jakost omogoča jemanje samo ene kapsule na dan, kadar so za zdravljenje potrebni večji odmerki. S tem se bolnikom olajša zdravljenje.

Po decentraliziranem evropskem postopku so registrirali Meaxin (imatinib) v novi farmacevtski obliki disperzibilnih tablet v dveh jakostih za zdravljenje raka. Uporablja se za zdravljenje kronične mieloične levkemije, akutne limfoblastne levkemije, mielodisplastičnih/mieloproliferativnih bolezni, hipereozinofilnega sindroma in kronične eozinofilne levkemije ter protuberantnega dermatofibrosarkomoma. Disperzibilne tablete se razpustijo v manjši količini vode ali jabolčnega soka, kar omogoča lažje jemanje.

Po decentraliziranem postopku so na evropskih trgih uvedli novo formulacijo Deksametazona v obliki tablet po 0,5 mg. Zdravilo je kortikosteroid, ki deluje protivnetno, protibolečinsko in protialergijsko, ter učinkuje na delovanje imunskega sistema. Uporablja se za simptomatsko zdravljenje revmatskih, sistemskih vezivnotkivnih, alergijskih in kožnih bolezni ter bolezni oči, prebavil, dihal, krvi, ledvic, nekaterih oblik raka in zavrnitvenih reakcij po presaditvi organov.

Na Madžarskem so po nacionalnem postopku registrirali novo jakost zdravila Kventiax/Quentiax (kvetiapin), in sicer 400 mg. Gre za antipsihotik s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zdravljenje različnih psihiatričnih bolezni (shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresije). Zdravilo v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, ki je sedaj na voljo v štirih jakostih, se jemlje enkrat na dan, kar omogoča enostavnejše zdravljenje.

Na evropskih trgih so svojo ponudbo povečali z novimi registracijami zdravil iz Krkine ključne skupine zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Po decentraliziranih postopkih so registrirali fiksno kombinacijo Teldipin/Telassmo (telmisartan in amlodipin) v obliki tablet v štirih jakostih, s katero so poleg originatorja prvi vstopili na poljski trg, fiksno kombinacijo Rameam (ramipril in amlodipin) v obliki trdih kapsul v štirih jakostih, Vasitimb (ezetimib in simvastatin) v obliki tablet v treh jakostih ter monoizdelka Bixebra (ivabradin) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih in Bloxazoc (metoprolol sukcinat) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v štirih jakostih. Širili so tržne možnosti za Olimestro (olmesartan) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih in fiksno kombinacijo Co-Olimestra (olmesartan in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih.

Z decentraliziranim evropskim postopkom so širili trge za antibiotik Klaritromicin Krka (klaritromicin) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Po evropskem centraliziranem postopku so registrirali kombinacijo emtricitabina in dizoproksiltenofovirata v obliki filmsko obloženih tablet po 200 mg/245 mg za zdravljenje okužb s HIV.

Registrirali so štiri nove izdelka brez recepta. Magnezij Krka 300 v obliki zrnc za pripravo napitka vsebuje magnezij v obliki citrata in vitamin B2, ki prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju živčevja, magnezij v obliki magnezijevega citrata pa prispeva tudi k delovanju mišic. Prehransko dopolnilo, ki je pripravljeno brez konzervansov, umetnih barvil, arom in sladil, je registrirano v Sloveniji in na trgih Vzhodne Evrope. V 12 evropskih državah so prvič registrirali Flebaven/Flebazol/Fladios (diosmin) v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg in v obliki tablet po 1000 mg. Namenjen je za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja pri odraslih ter za simptomatsko zdravljenje pri poslabšanju s hemoroidi povezanih težav pri odraslih. Z novimi registracijami so razširili tržne možnosti za Septolete total/Septabene (benzidaminijev hidroklorid in cetilpiridinijev klorid) v obliki pastil. Izdelek deluje protivnetno, protibolečinsko in antiseptično, uporablja pa se za zdravljenje vnetja in bolečin v ustih in žrelu. Po decentraliziranih postopkih so ga registrirali na Češkem, Irskem in v Nemčiji ter zanj pridobili status izdelka brez recepta. Po decentraliziranem evropskem postopku so v 15 državah prvič registrirali tudi nova izdelka Septabene v obliki pastil z okusom limone in medu ter v obliki pastil z okusom limone in bezga. Oba dopolnjujeta bogato ponudbo izdelkov za prehlad in gripo.

Registrirali so tudi dva nova veterinarska izdelka. V 22 evropskih državah so registrirali Dehinel/Anthelmin (pirantelijev embonat in prazikvantel) v obliki filmsko obloženih tablet za zdravljenje mešanih invazij z želodčno- črevesnimi zajedavci pri mačkah. Z njim zaokrožujejo svojo ponudbo sodobnih izdelkov za odpravljanje zajedavcev pri ljubiteljskih živalih. V Kazahstanu pa so z registracijo izdelka Toltarox (toltrazuril) v obliki peroralne raztopine dopolnili ponudbo izdelkov za zdravljenje rejnih živali. Namenjen je za zdravljenje črevesnih okužb s kokcidijami pri različnih vrstah perutnine in se dodaja v pitno vodo.

Vlaganja in naložbe
V prvih devetih mesecih leta 2017 so v skupini Krka za naložbe namenili 75,2 milijona EUR, od tega 62 milijonov EUR v obvladujoči družbi in 13,2 milijona EUR v odvisnih družbah. Za celotno leto 2017 so predvideli naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR, kar je manj od načrtovane vrednosti in manj kot v lanskem letu. Ocenjena vrednost je posledica ugodnih cen, ki so jih dosegli pri izvajalcih del in dobaviteljih opreme.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu poteka ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih – Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). Naložba je ocenjena je na 54 milijonov EUR. V objektu s površino 18.000 m2 so že začeli nameščati laboratorijsko in ostalo tehnološko opremo.

Na isti lokaciji bodo zgradili tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo s 25.000 novimi paletnimi mesti, s katerimi bo Krka pridobila nove površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Naložba je ocenjena na 30 milijonov EUR.

Največja naložba v Krkini zgodovini, vredna več kot 200 milijonov EUR, je sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Proizvodnjo so zagnali leta 2015. Delo po več kot dveh letih poteka utečeno, proizvodnja se povečuje. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo v vrednosti 23 milijonov EUR.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V drugi fazi s predračunsko vrednostjo 30 milijonov EUR bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje in zgradili čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus proizvedejo več kot 60 % izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa so preuredili proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako so pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo že potekata. Pridobili so tudi certifikat GMP (dobra proizvodna praksa) in proizvodno dovoljenje ter s tem izpolnili pogoj za začetek proizvodnje onkoloških zdravil za prodajo na zahtevne svetovne trge. Naložba je vredna 34 milijonov EUR.

V vseh poslovnih enotah Term Krka poteka  več manjših naložb. Njihova skupna vrednost je ocenjena na nekaj manj kot 3 milijone EUR.

Zaposleni
Konec septembra je bilo v skupini Krka 10.733 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo 53 % vseh zaposlenih. 56 % vseh zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuiran prihod novih zaposlenih. Trenutno imajo 41 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije, štipendije pa podeljujejo tudi izjemnim študentom z drugih, za Krko zanimivih področij. Podelili  so  16 novih štipendij.  Ob Krkini podpori  ob  delu študira  143 zaposlenih,  od  tega jih  je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 48. Do konca septembra je študij končalo 19 zaposlenih.

S Krkinimi nagradami mlade že 47 let usmerjajo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej je Krkine nagrade prejelo že 2691 mladih raziskovalcev. Letos so podelili 32 nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela, od tega 15 doktorjem znanosti, 28 nagrad pa so podelili dijakom.

Delnica in delničarji
V prvih devetih mesecih leta 2017 je tečaj Krkine delnice zrasel za 4 % in je konec septembra znašal 55,20 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,8 milijarde EUR.

V lastniških deležih, ki jih imajo posamezne skupine delničarjev, ni prišlo do večjih sprememb. Konec septembra je imela Krka 52.456 delničarjev.

V prvih devetih mesecih 2017 je Krka pridobila 143.431 lastnih delnic v skupni vrednosti 7.890.688 EUR.

30. 9. 2017 je imela Krka 636.471 lastnih delnic, kar predstavlja 1,941 % osnovnega kapitala. 

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2017
Prodaja izdelkov in storitev na letni ravni bo predvidoma dosegla okoli 1 milijardo 240 milijonov EUR in bo s tem presegla letni načrt v višini 1 milijarde 220 milijonov EUR. Načrtovana prodaja bo okoli 6 % večja kot v letu 2016.

Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 93-odstoten. Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa, Ruska federacija pa bo ostala največji posamični trg. Sledila bo regija Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največjih posamični trg Poljska. Tretja največja regija po prodaji bo Zahodna Evropa, kjer je Krkin tretji največji posamični trg Nemčija. Sledile bodo regije Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Čisti dobiček v letu 2017 bo predvidoma znašal okoli 140 milijonov EUR in bo večji od dobička v letu 2016, ki je znašal 108,5 milijona EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti v letošnjem letu bodo predvidoma namenili dobrih 120 milijonov EUR, kar je manj kot lani, ko je bila vrednost naložb 132 milijonov EUR.

Konec leta 2017 bo imela skupina Krka predvidoma okoli 11.000 zaposlenih, od tega 53 % v tujini.

Načrti skupine Krka za leto 2018
V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 300 milijonov EUR in dobiček v višini 153 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo sredstva v vrednosti 135 milijonov EUR. Za leto 2018 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, in sicer skupaj za 2 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 11.200.

Načrt poslovanja za leto 2018 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022. Temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki jih ima uprava družbe na voljo. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Če bodo pogoji poslovanja v letu 2018 pomembneje odstopali od pričakovanih, lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

Ustanovitev joint venture družbe na Kitajskem
Na Kitajskem je v zadnjih letih prišlo do pomembnih sprememb, ki spodbujajo uporabo sodobnih farmacevtskih izdelkov, hkrati pa svojo zakonodajo, ki regulira farmacevtski trg, zaostrujejo z uvajanjem standardov, ki jih določata zakonodaji Evropske unije in ZDA. To pomeni, da na trg lahko pridejo samo izdelki, ki ustrezajo najvišjim standardom učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Za Krko je to priložnost, da s svojimi izdelki, ki ustrezajo najvišjim standardom, vstopi tudi na ta velik trg.

V Krki so že nekaj časa iskali možnosti za pogodbeno in kapitalsko sodelovanje s kitajskimi farmacevtskimi podjetji, da bi Krkine izdelke lahko lansirali tudi na kitajskem trgu.

Delali so na več alternativnih projektih. V poletnih mesecih so pripravili vse za prevzem manjšega, pretežno razvojnega podjetja, vendar se za ta prevzem na koncu niso odločili.

Namesto tega so s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical ustanovili t. i. joint venture družbo, v kateri ima Krka 60-odstotni, partner pa 40-odstotni delež. Pogodbo o ustanovitvi družbe Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical in njen statut sta partnerja podpisala včeraj, 15. novembra 2017. Družbo bo vodil tričlanski odbor direktorjev, v katerem bo imela Krka dva predstavnika, eden bo predsedoval odboru. Takoj po podpisu pogodbe so se pri kitajskih oblasteh začele aktivnosti za odobritev družbe in njeno registracijo. Vplačilo prve tranše vpisanega kapitala načrtujejo za januar 2018.

Družba se bo na začetku fokusirala na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem. Kitajski partner ima na tem področju že nekaj zmogljivosti in kadrov, ki bodo del nove družbe. Pridobitev dovoljenj za trženje izdelkov je pogoj za prodajo izdelkov na kitajskem trgu.

Začetni osnovni kapital družbe bo 30 milijonov EUR in bo namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti za sterilne oblike izdelkov. Proizvodnjo končnih izdelkov v trdnih oblikah (tablete in kapsule) bo družbi preko dolgoročnega pogodbenega sodelovanja zagotavljal partner, ki že ima takšne zmogljivosti. Kot so javnost že obvestili, prve večje prodajne rezultate Krkinih izdelkov na Kitajskem pričakujejo v približno treh letih. Družba bo nekatere izdelke proizvajala tudi za Evropo in druge Krkine trge.

Ningbo Menovo Pharmaceutical je Krkin dolgoletni partner na področju proizvodnje učinkovin. Krka je v njegovi družbi Anhui Menovo Pharmaceutical in Zhejiang Menovo Pharmaceutical, ki proizvajata farmacevtske učinkovine, kapitalsko vstopila leta 2008, vendar z manjšinskima deležema. Ustanovljena družba, ki bo usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov, je torej nadgradnja dolgoletnega uspešnega sodelovanja s tem partnerjem na področju nabave.

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022
Nadzorni svet je potrdil strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2018–2022. V novem petletnem strateškem obdobju je predvidena povprečna letna količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 %.

S premišljenimi vlaganji in povečanjem pogodbene proizvodnje bo skupina Krka zmanjšala vrednost investicij, ki bodo v naslednjem petletnem obdobju v poprečju znašale 136 milijonov EUR na leto. Poleg organske rasti želi rast Krka zagotoviti tudi s prevzemi poslovno zanimivih in razpoložljivih tarč ter z dolgoročnimi poslovnimi povezavami, vključno s skupnimi vlaganji. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in vstop na nove trge.

Poleg ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bo Krka v skupni prodaji ohranjala čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov. Na izbranih trgih bodo izdelke še naprej lansirali med prvimi generiki. Krepili bodo farmacevtsko-kemijsko dejavnost in ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept, predvsem zdravilih za bolezni srca in žilja, zdravilih za bolezni osrednjega živčevja in zdravilih za bolezni prebavil in presnove, pa tudi na perspektivnih področjih, kot so protibolečinska in onkološka zdravila, antidiabetiki, protivirusna zdravila in antibiotiki, hkrati pa bodo vstopali na nova področja. Na ključnih terapevtskih področjih bodo uvajali tudi inovativne generične izdelke, kot so fiksne kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti, farmacevtske oblike in nove dostavne sisteme. Vstopali bodo na področje podobnih bioloških zdravil, predvsem na področje zdravil za zdravljenje avtoimunskih bolezni in sladkorne bolezni. Zaradi obsega in kompleksnosti tega področja je uprava že organizirala samostojno organizacijsko enoto. Krepili bodo tudi izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem izdelkov za ljubiteljske živali. Delež izdatkov za raziskave in razvoj bo v tem obdobju znašal do 10 % prihodkov od prodaje.

Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo bo Krka v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti pravočasno zagotavljala za ciljno prodajno rast zadostne količine proizvedenih izdelkov, ki bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov, in se ves čas približevala doseganju maksimalne dolgoročne dobičkonosnosti prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), v prodaji bo v povprečju znašal od 21 % do 25 %, pričakovana donosnost kapitala (ROE) pa od 9 % do 12 %.

Krka bo usmerjena predvsem na evropske trge, kitajski trg in srednjeazijske trge, pri čemer bo v vseh prodajnih regijah stremela k čim boljši izkoriščenosti prodajnega potenciala. Krepila bo strokovno in stroškovno sinergijo v okviru skupine Krka ter kar najbolj izkoriščala konkurenčne prednosti poslovnih okolij Krkinih družb v tujini.

V naslednjem petletnem obdobju se bo precej osredotočila na kitajski trg, kjer so velike priložnosti zaradi povečevanja porabe sodobnih generičnih zdravil in regulatornih sprememb. V začetku leta 2018 bo začela na Kitajskem delovati joint venture družba v Krkini večinski lasti, katere namen bo registracija Krkinih izdelkov na kitajskem trgu, kasneje pa tudi proizvodnja in prodaja izdelkov. Izdelki bodo deloma proizvedeni v lastnih zmogljivostih kitajske družbe, deloma pa pri pogodbenih partnerjih.

Politika dividend bo stabilna. Pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme. Za dividende bo izplačanih najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.