16. 11. 2016

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2016

15 min. branja

Novo mesto, 17. november 2016 – Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2016 dosegla prodajo v višini 852,4 milijona EUR (1-odstotno zmanjšanje) in ustvarila 80,3 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 782,5 milijona EUR in ustvarila 72,4 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2016 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja
Prodaja skupine Krka v obdobju januar–september 2016 je znašala 852,4 milijona EUR. Količinska rast prodaje skupine Krka v višini 11 % je občutno presegla strateški cilj.

Na doseženo prodajo izraženo v evrih je vplivalo izrazito zniževanje cen zdravil na večini trgov, kot posledica administrativnih zniževanj cen in kot rezultat konkurenčnega nastopa proizvajalcev zdravil, ter razvrednotenje nekaterih valut, predvsem v Vzhodni Evropi. Če bi povprečne cene Krkinih izdelkov in tečaji za Krko ključnih valut v letošnjih devetih mesecih ostali na ravni lanskih v enakem obdobju, bi prodaja skupine Krka znašala 952,1 milijona EUR, kar pomeni 10,3-odstotno rast oziroma povečanje prodaje za 99,7 milijona EUR. Izraženo v evrih po tekočih cenah pa se je prodaja skupine Krka glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 1 %.

Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 788,5 milijona EUR in predstavlja 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja absolutna rast, za 16,1 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer je prodaja znašala 111,5 milijona EUR, kar je 13,1 % prodaje skupine Krka. Rast prodaje so dosegli na vseh trgih v regiji, razen v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. K 17-odstotni vrednostni rasti v regiji je v absolutnem znesku največ prispevala Romunija. Količinska rast v regiji je bila 12-odstotna.

V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 24,5-odstotni delež, so prodali za 209,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 1-odstotno vrednostno in 5-odstotno količinsko rast. K rasti je v absolutnem znesku največ prispevala Poljska. Rast prodaje so dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Madžarskem in v Litvi.

Največja prodajna regija skupine Krka je bila z 230 milijoni EUR in 27-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja v tej regiji vrednostno zmanjšala za 5 %, količinsko pa je porasla za 9 %. V Ruski federaciji, Krkinem največjem posamičnem trgu, so prodali za 154,3 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Na prodajni rezultat, izražen v evrih, je vplival nižji tečaj lokalne valute, saj se je prodaja v ruskih rubljih povečala za 6 %.

Druga po vrednosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 211 milijoni EUR in 24,8-odstotnim deležem v prodaji skupine. Količinsko so sicer prodali 16 % več izdelkov kot v primerljivem lanskem obdobju, vendar je bila vrednost prodaje zaradi padca cen zdravil 11 % manjša.

Na domačem trgu so dosegli 63,9 milijona EUR prodaje oziroma 7,5-odstotni delež v skupni prodaji. Z 9,3-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji. Rast prihodkov od prodaje je bila 8 odstotna, od tega rast prihodkov od prodaje izdelkov 6 odstotna, količinska rast prodaje izdelkov  9 odstotna, rast prodaje zdraviliško turističnih storitev pa 9 odstotna.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 26,9 milijona EUR izdelkov (20-odstotna vrednostna in 2-odstotna količinska rast prodaje), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine. Glavnino prodaje so dosegli z zdravili na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 699,1 milijona EUR zdravil na recept (82-odstotni delež v skupni prodaji), kar je 4 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Količinsko se je prodaja zdravil na recept povečala za 11 %. Prodaja se je povečala v regijah Jugovzhodna Evropa (za 20 %), Čezmorska tržišča (za 21 %) in Slovenija (za 4 %). V regiji Srednja Evropa je ostala na ravni enakega lanskega obdobja, zmanjšala pa se je v regijah Vzhodna Evropa in Zahodna Evropa.

Na največjih Krkinih trgih zdravil na recept se je prodaja povečala na Poljskem (za 1 %). Zaradi manj ugodnega povprečnega tečaja ruskega rublja se je zmanjšala v Ruski federaciji, zaradi velikih cenovnih erozij pa v Nemčiji. Na obeh trgih se je zmanjšala za 8 %. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala v Romuniji (za 50 %), Ukrajini (za 14 %) in na Slovaškem (za 13 %).

Med srednje velikimi trgi je bila največja rast prodaje zdravil na recept dosežena v Srbiji (za 60 %), Makedoniji (za 11 %) in na Hrvaškem (za 9 %), med manjšimi trgi pa v Kirgizistanu (za 62 %), Avstriji (za 38 %), na Irskem (za 21 %), v Mongoliji (za 19 %) in Armeniji (za 17 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Atoris (atorvastatin), Lorista* (losartan), Nolpaza* (pantoprazol), Prenessa* (perindopril), Valsacor (valsartan), Enap (enalapril), Emanera* (esomeprazol), Roswera* (rosuvastatin), Zyllt* (klopidogrel) in Karbis* (kandesartan). Na posameznih trgih se lahko pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje vrednostno povečala za 1 %, količinsko pa za 3 %, so ustvarili 75,5 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 29-odstotni rasti prodali za 50,4 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,9-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 25,2 milijona EUR, kar je 9 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 2,2 milijona EUR (0,3-odstotni delež).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 99,7 milijona EUR je 37 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju.

Dobiček pred davkom je znašal 88,5 milijona EUR in je 43 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 8,2 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 9,3 %.

Čisti dobiček skupine Krka v višini 80,3 milijona EUR je 40 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček družbe Krka v višini 72,4 milijona EUR pa je od primerljivega lanskega dobička manjši za 46 %.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v obdobju januar–september 2016 je znašal 9,4 % (delež družbe Krka 9,3 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 11,7 % (delež družbe Krka 9,6 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 21,0 % (delež družbe Krka 17,5 %).

Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 7,6 % (za družbo Krka 6,8 %), donosnost sredstev (ROA) pa 5,9 % (za družbo Krka 5,5 %).

Razvoj in raziskave
V obdobju januar–september 2016 so registrirali osem novih izdelkov, na različnih trgih pa so na novo pridobili 291 registracij in s tem povečali prodajne možnosti za izdelke iz različnih indikacijskih skupin.

Po evropskem decentraliziranem postopku so prvi registrirali novo fiksno kombinacijo Ravalsyo/Valarox/Valsaros/ Ravalsya (valsartan in rosuvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih. Zdravilo je edinstvena kombinacija dveh uveljavljenih učinkovin, in sicer valsartana, ki znižuje zvišan krvni tlak, in rosuvastatina, ki znižuje zvišan holesterol. Zdravilo, ki je prva tovrstna kombinacija, omogoča doseganje optimalnih koncentracij obeh učinkovin z jemanjem manjšega števila tablet, s tem pa učinkovito in celostno obvladovanje bolezni srca in žilja.

Po decentraliziranih postopkih so v 11 evropskih državah registrirali Bixebro/Bravadin (ivabradin) v obliki filmsko obloženih tablet po 5 mg in 7,5 mg. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem in angino pektoris dodatek ivabradina k standardnemu zdravljenju optimizira zdravljenje, zmanjša potrebo po nadaljnjih hospitalizacijah in tveganje za srčno-žilne zaplete ter s tem izboljša kakovost njihovega življenja.

V Ruski federaciji so registrirali Loristo (losartan) v obliki filmsko obloženih tablet po 150 mg. Nova jakost zdravila omogoča nov način odmerjanja pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja. Za doseganje največjega dnevnega odmerka bolnik jemlje samo eno tableto na dan, kar olajša zdravljenje.

Po decentraliziranem postopku so v 14 evropskih državah registrirali Moloxin (moksifloksacin) v obliki raztopine za infundiranje (400 mg/250 ml). Moloxin je izdelek s širokim protimikrobnim delovanjem, ki se uporablja za zdravljenje pljučnice ter okužb kože in tkiv. Skupaj z Moloxinom v obliki tablet dopolnjuje Krkino protimikrobno paleto.

Po evropskem decentraliziranem postopku so registrirali Dexamethason Krka (deksametazon) v obliki tablet po 4 mg, 8 mg, 20 mg in 40 mg, pri čemer so kot prvi registrirali največji jakosti zdravila. Kortikosteroid deksametazon ima širok spekter delovanja. Velika ponudba jakosti omogoča nov pristop k zdravljenju, saj je z manjšim številom odmerkov doseženo optimalno odmerjanje zdravila pri zdravljenju posameznih bolezenskih stanj. Velike odmerke se uporablja predvsem pri zdravljenju onkoloških bolnikov.

V skupini nesteroidnih antirevmatikov in protivnetnih zdravil so po evropskem decentraliziranem postopku registrirali novo zdravilo Roticox/Etoxib/Etoriax/Itoroxx (etorikoksib) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih. Namenjeno je zdravljenju simptomov degenerativnega in vnetnega revmatizma in kratkotrajnemu zdravljenju zmerne bolečine po zobozdravstvenih kirurških posegih.

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo za izdelek brez recepta Flebaven v obliki filmsko obloženih tablet, ki vsebujejo 500 mg prečiščene flavonoidne frakcije. Ta ustreza 450 mg diosmina in 50 mg flavonoidov, izraženih kot hesperidin. Uporablja se za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja, limfedema in akutnega hemoroidalnega sindroma.

Po evropskem decentraliziranem postopku so v 19 evropskih državah registrirali nov izdelek Doxatib (doksiciklin) v obliki praška za uporabo v pitni vodi. Dopolnjuje ponudbo protimikrobnih izdelkov za rejne živali in se kot zdravilo izbire uporablja za zdravljenje dihalnih okužb pri prašičih in piščancih. Registrirali so ga tudi v velikem pakiranju po 5 kg, ki je primerno za uporabo na velikih farmah.

Vlaganja in naložbe
V prvih devetih mesecih letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 88,5 milijona EUR, od tega 45,9 milijona EUR v obvladujoči družbi in 42,6 milijona EUR v odvisnih družbah.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so novembra 2015 odprli obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, vreden 200 milijonov EUR. Zagotavlja nove zmogljivosti za izvajanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim v Krki obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Do konca leta 2017 bodo postopno dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Krkina ključna naložba za potrebe razvoja in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je razvojno-kontrolni center (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega RKC so se začela junija 2015. Objekt je zgrajen in v celoti zaprt. Prav tako je zgrajen povezovalni objekt med RKC 3 in RKC 4. Gradnja objekta s skupno površino 18.000 m² bo končana v letu 2017.

V zaključni fazi je 8 milijonov EUR vredna naložba v povečanje proizvodnje pršil v Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov. Proizvodne linije bodo za obratovanje pripravljene do konca leta.

Poteka tudi 11 milijonov EUR vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik (OTO). Za proizvodnjo bodo pripravljene do konca junija 2017.

Z novo naložbo za Hidrogeniranje 2 v Krškem bodo zagotovili zmogljivosti za izvajanje tehnologij, ki zahtevajo hidrogeniranje, povečali pa bodo tudi lastne zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

V odvisnih družbah je najpomembnejša naložba Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili tovarno in logistični center, lani pa so začeli vgrajevati dodatno tehnološko in logistično opremo, s katero bodo dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost dodatne opreme, ki bo vgrajena do konca leta 2016, je 30 milijonov EUR.

Zaradi širitve proizvodnega programa v distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem preurejajo skladiščno-distribucijski del, da bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike zdravil. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 34 milijonov EUR.

Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec septembra 10.886 zaposlenih, kar je 322 oziroma 3 % več kot na začetku leta. Zunaj Slovenije je zaposlenih 55 % krkašev. Najmanj univerzitetno izobrazbo ima dobrih 56 % zaposlenih.

Delnica in delničarji
Krka je imela konec septembra 2016 56.465 delničarjev, kar je 4 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2016 znašal 61,90 EUR, kar je 5 % manj kot konec leta 2015, ko je znašal 65,20 EUR.

Krka je v obdobju januar–september 2016 pridobila 82.196 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.963.670 EUR. 30. 9. 2016 je imela 408.473 lastnih delnic, kar predstavlja 1,246 % osnovnega kapitala družbe.

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2016
Prodaja izdelkov in storitev bo na letni ravni predvidoma enaka kot v letu 2015. Na predvideni prodajni rezultat ključno vplivata izrazito zniževanje cen zdravil na večini trgov in razvrednotenje nekaterih vzhodnoevropskih valut, predvsem ruskega rublja, ter posledično manjša prodaja, izražena v evrih. Negativne vplive skušajo v čim večji meri ublažiti s količinsko rastjo prodaje na vseh trgih in z intenzivnim marketinško-prodajnim delovanjem. Količinska rast prodaje skupine Krka bo znašala 10 %.

Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa. Ruska federacija bo ostala največji posamični trg. Delež prodaje na tujih trgih bo predvidoma 93-odstoten. Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo zdravila na recept z več kot 82-odstotnim deležem v prodaji.

Dobiček v letu 2016 bo predvidoma za dobro tretjino manjši kot v letu 2015. Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti, ki so bile vključene v načrt za leto 2016, bodo v letošnjem letu predvidoma namenili 136 milijonov EUR.

Skupina Krka bo imela konec leta 2016 predvidoma 11.100 zaposlenih, od tega 55 % v tujini.

Načrt poslovanja skupine Krka za leto 2017
V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1,220 milijarde EUR, dobiček pa bo predvidoma nekoliko večji od ocenjenega v letošnjem letu. V letu 2017 bodo še intenzivneje tržili izdelke, posvetili dodatno pozornost obvladovanju vseh vrst stroškov v enotah v Sloveniji in v tujini ter si tako prizadevali za doseganje čim boljše ekonomičnosti in profitabilnosti.

Nadzorni svet je na včerajšnji seji izrazil pričakovanja po izboljšanju kazalnikov poslovanja in bo posebno pozornost namenil nadzoru uresničevanja začrtanih poslovnih ciljev.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo sredstva v vrednosti dobrih 174 milijonov EUR. Za leto 2017 načrtujejo povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za 3 %, skupno število vseh zaposlenih pa naj bi preseglo 11.400.

Uprava ob tem poudarja zavezanost strateški usmeritvi povečevanja dividend tudi v letu 2017.

Poleg organske rasti bodo v letu 2017 intenzivirali aktivnosti na področju prevzemov podjetij in skupnih naložb.