17. 3. 2021

Krka je objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2020

16 min. branja

Novo mesto, 18. marec 2021 – Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2020, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1.534,9 milijona EUR, kar je 3 % več kot v letu 2019, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 288,9 milijona EUR in je bil glede na leto 2019 večji za 44,6 milijona EUR oziroma za 18 %, kar je prav tako največ doslej. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja. Letno poročilo za 2020 bo objavljeno v četrtek, 15. aprila 2021.

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 2020 2019 Indeks 2020/19 2020 2019 Indeks 2020/19
Prihodki od prodaje 1.534.941 1.493.409 103 1.447.112 1.390.248 104
–od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.529.959 1.489.080 103 1.222.011 1.195.677 102
Bruto dobiček 911.325 847.361 108 823.007 792.879 104
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 502.432 385.437 130 424.028 345.929 123
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 390.744 274.195 143 338.882 263.852 128
Dobiček pred davkom (EBT) 338.992 284.368 119 297.831 283.511 105
Čisti dobiček 288.949 244.272 118 258.474 249.411 104
Stroški razvijanja 153.447 152.421 101 150.727 155.495 97
Naložbe 76.613 112.568 68 61.311 90.481 68

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  2020 2019 2020 2019
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 59,4 % 56,7 % 56,9 % 57,0 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 32,7 % 25,8 % 29,3 % 24,9 %
EBIT v prihodkih od prodaje 25,5 % 18,4 % 23,4 % 19,0 %
EBT v prihodkih od prodaje 22,1 % 19,0 % 20,6 % 20,4 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 18,8 % 16,4 % 17,9 % 17,9 %
Donosnost kapitala (ROE) 16,9 % 15,2 % 15,0 % 15,5 %
Donosnost sredstev (ROA) 13,1 % 11,7 % 11,9 % 12,3 %
Obveznosti/kapital 0,276 0,310 0,232 0,280
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 10,0 % 10,2 % 10,4 % 11,2 %

* Podatki v zgornjih tabelah za leto 2020 so nerevidirani. Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka so boljši kot leto prej in najboljši v zadnjih petih letih.

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2020 ustvarili 1 milijardo 534,9 milijona EUR prodaje (prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev znašajo 1 milijardo 530 milijonov EUR, razliko pa predstavljajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje). Na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev smo ustvarili 40,9 milijona EUR oziroma 3 % več kot v letu 2019. Količinska rast prodaje je bila 7-odstotna.

Rast prodaje je bila dosežena v prodajnih regijah Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa, Zahodna Evropa in Srednja Evropa. Povečali smo prodajo zdravil na recept in veterinarskih izdelkov.

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka po regijah

v tisoč EUR 2020 2019 Indeks 2020/19
Slovenija 85.138 92.375 92
Jugovzhodna Evropa 199.406 191.320 104
Vzhodna Evropa 517.231 481.155 107
Srednja Evropa 341.463 339.574 101
Zahodna Evropa 341.057 336.098 101
Čezmorska tržišča 45.664 48.558 94
Skupaj 1.529.959 1.489.080 103

V skupini Krka je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa s 517,2 milijona EUR in 7-odstotno rastjo glede na leto 2019. V Ruski federaciji smo prodali za 326,9 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v letu 2019. Rast, izražena v rubljih, je 17-odstotna. V Ukrajini smo prodali za 86 milijonov EUR izdelkov in dosegli 8-odstotno rast. V Uzbekistanu smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar predstavlja 18-odstotno rast glede na leto 2019. Rast smo beležili tudi na vseh ostalih trgih v regiji razen v Mongoliji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. S prodajo v vrednosti 341,5 milijona EUR smo glede na leto 2019 dosegli 1-odstotno rast. Izraženo v lokalnih valutah je rast večja. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 163 milijonov EUR izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Rast, izražena v zlotih, je znašala 5 %. Prodajo smo povečali tudi v Latviji in Estoniji.

Regija Zahodna Evropa je bila s 341,1 milijona EUR tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto 2019 smo dosegli 1-odstotno vrednostno rast. Količinska rast je bila 7-odstotna. Največ smo prodali v Nemčiji, in sicer za 90,9 milijona EUR. Sledile so skandinavske države, Francija, Španija in Italija. Največje prodajne rasti smo zabeležili v državah Beneluksa (29 %), Franciji (22 %), Avstriji (19 %), Italiji (10 %), na Portugalskem (7 %) in v Nemčiji (6 %).

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 199,4 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v letu 2019. Vodilna trga sta bila Romunija z 58,1 milijona EUR in Hrvaška s 35,3 milijona EUR prodaje. Največjo prodajno rast smo beležili na manjših regijskih trgih (Albanija, Črna gora, Kosovo), med večjimi trgi pa v Severni Makedoniji, Bolgariji in Srbiji.

V regiji Slovenija smo dosegli 85,1 milijona EUR prodaje in s tem 8-odstotni padec prodaje. Največ, 55,4 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, pri katerih je bila rast prodaje 5-odstotna. Zdraviliško-turistične storitve so prinesle 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019. Padec prodaje je posledica ukrepov, ki so bili sprejeti, da bi zajezili širjenje covida-19.

V regiji Čezmorska tržišča, ki predstavlja 3-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 45,7 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % manj kot v letu 2019. Na večini trgov regije smo dosegli rast prodaje, padec pa je bil predvsem posledica manjše prodaje v Iran.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

v tisoč EUR 2020 2019 Indeks 2020/19
Izdelki za humano uporabo 1.424.292 1.380.512 103
– zdravila na recept 1.300.640 1.247.250 104
– izdelki brez recepta 123.652 133.262 93
Veterinarski izdelki 75.913 69.094 110
Zdraviliško-turistične storitve 29.754 39.474 75
Skupaj 1.529.959 1.489.080 103

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 300,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 4 % več kot v letu 2019. Prodajo smo povečali v vseh regijah razen v regiji Čezmorska tržišča, in sicer v Vzhodni Evropi za 11 %, Jugovzhodni Evropi za 5 %, Sloveniji za 2 %, Zahodni Evropi za 1 % in Srednji Evropi za 1 %. Med desetimi največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, Ruski federaciji in Nemčiji, med ostalimi pa v Franciji, državah Beneluksa in Belorusiji.

Ključne terapevtske skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2020 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

Med deset vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in tramadolom (Doreta, Tadol). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2019 zmanjšala za 7 %, smo ustvarili 123,7 milijona EUR (8,1-odstotni delež v skupni prodaji). Na prodajo sta negativno vplivala pandemija covida-19 in manjši obisk kupcev v lekarnah. Zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo, je bilo tudi manj prehladnih obolenj, zaradi česar se je zmanjšalo povpraševanje po izdelkih za prehlad in kašelj, ki so naša najpomembnejša skupina izdelkov brez recepta. Po prodaji vodilne blagovne znamke Krkinih izdelkov brez recepta so Septolete, Herbion, Nalgesin in Bilobil.

Veterinarskih izdelkov smo ob 10-odstotni rasti prodali za 75,9 milijona EUR (5-odstotni delež v skupni prodaji). Vodilni izdelek je bila kombinacija milbemicina in prazikvantela (Milprazon). Sledili so izdelki s fipronilom (Fypryst, Fypryst Combo), florfenikolom (Floron) in enrofloksacinom (Enroxil) ter pirantelom in prazikvantelom (Dehinel, Dehinel Plus).

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019 (1,9-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

V letu 2020 smo registrirali 20 novih izdelkov, in sicer 16 zdravil na recept, 2 izdelka brez recepta in 2 veterinarska izdelka. Zaključili smo več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi smo pridobili dovoljenja za promet za nove izdelke, uveljavljene izdelke pa smo registrirali na novih trgih.

Vložili smo 8 patentnih prijav za nove tehnološke rešitve, ki smo jih razvili in za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2019 smo vložili 6 mednarodnih in 1 regionalno patentno prijavo. V različnih državah nam je bilo podeljenih 8 patentov. Skupaj je v veljavi več kot 200 Krkinih patentov.

V Sloveniji smo vložili 55 prijav blagovnih znamk. Vložili smo tudi 41 mednarodnih in 51 nacionalnih prijav blagovnih znamk. Skupaj imamo v različnih državah prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.

Registrirali smo zdravila na recept z novimi učinkovinami:

 • Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z različnimi boleznimi srca in žilja;
 • Ticabril/Atixarso (tikagrelor) v obliki filmsko obloženih tablet za bolnike z zahtevnimi boleznimi srca in žilja, ki zmanjšuje tveganje za srčno-žilne dogodke, kot sta srčni infarkt in možganska kap;
 • Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih za zdravljenje bolnikov
  z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, v kombinaciji z dodatnim zdravilom pa tudi za zdravljenje raka trebušne slinavke;
 • Lenalidomide Krka (lenalidomid) v obliki trdih kapsul za zdravljenje različnih oblik krvnega raka kot samostojna terapija ali v kombinaciji z drugimi zdravili;
 • Anastrozole Krka (anastrozol) v obliki filmsko obloženih tablet za zdravljenje različnih vrst raka dojk;
 • Efigalo/Fingod (fingolimod) v obliki trdih kapsul za zdravljenje multiple skleroze;
 • Lacosabil/Lydraso (lakozamid) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih za zdravljenje epilepsije;
 • Hidroksiklorokinijev sulfat Krka (hidroksiklorokin) v obliki filmsko obloženih tablet.

Registrirali smo tudi nove kombinacije zdravila za srce in žilje Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v petih jakostih in zdravila za sladkorno bolezen Maymetsi (sitagliptin, metformin) v obliki filmsko obloženih tablet.

Pomemben dosežek v letu 2020 je bila prva registracija Krkinega zdravila na Kitajskem. Antiepileptik pregabalin v obliki trdih kapsul v dveh jakostih smo registrirali z enakima indikacijama kot originator, to je za zdravljenje postherpetične nevralgije in fibromialgije.

Registrirali smo nove farmacevtske oblike uveljavljenih učinkovin Dekenor/Dexfenia/Dexketia (deksketoprofen) v obliki filmsko obloženih tablet za simptomatsko zdravljenje blagih do zmernih bolečin in Algominal (metamizol) v novi farmacevtski obliki filmsko obloženih tablet za lajšanje močne bolečine.

Z dokazi o varni uporabi smo ponovno registrirali Doreto SR (tramadol, paracetamol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem za zdravljenje zmerne do hude bolečine.

Registrirali smo prenovljena zdravila z na novo pridobljenimi certifikati ustreznosti z monografijo evropske farmakopeje (CEP) za učinkovini rabeprazol za zdravljenje želodčnih težav in rosuvastatin za zdravljenje bolezni srca in žilja.

Nova izdelka brez recepta:

 • Razvili smo novo formulacijo izdelka B-complex (tiamin, riboflavin, piridoksin, cianokobalamin, kalcijev pantotenat, nikotinamid) v obliki filmsko obloženih tablet, ki je edini registrirani izdelek s tako kombinacijo vitaminov B in je namenjen za preprečevanje in zdravljenje hipovitaminoze B in avitaminoze B pri povečani porabi in moteni absorpciji ter hujših oblikah pomanjkanja vitaminov B.
 • Flebaven 1000 v novi farmacevtski obliki je namenjen za zdravljenje znakov kroničnega venskega popuščanja in za simptomatsko zdravljenje pri poslabšanju s hemoroidi povezanih težav pri odraslih. Registrirali smo ga v Ruski federaciji.

Nova veterinarska izdelka:

 • Kot prvi generik smo registrirali fiksno kombinacijo FlorFlu/Flovuxin (florfenikol, fluniksin) v obliki raztopine za injiciranje v dveh polnitvah. Kombinacija učinkovin z eno aplikacijo doseže protimikrobni, protibolečinski in protivnetni učinek in je namenjena zdravljenju okužb dihal pri govedu.
 • Registrirali smo zdravilo Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin) v obliki raztopine za injiciranje v jakosti 25 mg/ml v treh polnitvah. Tulatromicin je sodobno protimikrobno zdravilo za zdravljenje bakterijskih okužb dihal pri prašičih.

Vlaganja in naložbe

Vrednost naložb v skupini Krka v letu 2020 je bila 76,6 milijona EUR, od tega 61,3 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na investicijsko dejavnost, predvsem gradbeno, je bilo naložb manj, kot je bilo predvideno, kar pa ne bo vplivalo na realizacijo strateških usmeritev na tem področju.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu smo zgradili večnamensko skladišče in tako pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem smo povečali fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. V letu 2020 smo zgradili in opremili prostor, ki omogoča dvosmerno povezavo med večnamenskim skladiščem, skladiščem surovin in tehtalnicami. Za celotno naložbo smo namenili 34,6 milijona EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih potreb po širitvi zmogljivosti nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v letu 2020 smo zanjo namenili 17 milijonov EUR.

V Krškem smo zgradili novo skladišče surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Naložba je vredna 8,2 milijona EUR. Na isti lokaciji bomo zgradili tudi nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

V proizvodnem obratu v Ljutomeru smo z nakupom visokozmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet, v skladiščnem delu obrata pa smo v skladu s standardi dobre skladiščne prakse ter varnosti in zdravja pri delu preuredili priročno skladišče. Za naložbi smo namenili 5,7 milijona EUR.

Potekale so tudi manjše naložbe v Notolu, Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil in obratu Beta. Skupna vrednost posodabljanja sistemov in naprav je v letu 2020 znašala 5,1 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo več kot 80 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2020 smo zanjo porabili 5 milijonov EUR.

V okviru skupnega podjetja Ningbo Krka Menovo na Kitajskem smo v letu 2020 nadaljevali nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti za najete proizvodne prostore. V njih proizvajamo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja letos pa tudi prvi izdelek za kitajski trg.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2020 zaposlenih 11.677 ljudi, od tega v tujini 5418, kar je dobrih 46 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 206 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka zaposlenih 12.631 ljudi.

V Sloveniji se je število zaposlenih povečalo za 262 oziroma za 4 %. Skupaj z nadomeščanji zaradi odhodov in upokojitev smo v Sloveniji v letu 2020 na novo zaposlili 453 ljudi.

Delnica in delničarji

V letu 2020 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 25 % in je ob koncu leta znašal 91,40 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3 milijarde EUR.

Ob koncu leta je imela Krka 47.369 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,2 %, mednarodni vlagatelji pa 23,2 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2020 je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila slabih 26 milijonov EUR, za izplačilo dividend pa 133 milijonov EUR. Družba je pridobila 307.522 lastnih delnic in je imela 31. 12. 2020 skupaj 1.541.774 lastnih delnic, kar predstavlja 4,701 % osnovnega kapitala.

V letu 2021 je Krka pridobila še 30.443 lastnih delnic. Trenutno ima 1.572.217 lastnih delnic (4,794 % vseh delnic).

Imenovanje Jožeta Colariča za predsednika uprave in generalnega direktorja

Nadzorni svet je na seji 27. januarja 2021 sedanjega predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča imenoval tudi za naslednji šestletni mandat, ki se začne 1. januarja 2022, in ga zadolžil, da najkasneje do novembra 2021 pripravi predlog za imenovanje ostalih članov uprave. Sedanjim članom poteče šestletni mandat 31. decembra 2021.