18. 3. 2020

Krka je objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2019

13 min. branja

Novo mesto, 19. marec 2020 – Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2019, katere je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1.493,4 milijona EUR, kar je 12 % več kot v letu 2018, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 244,3 milijona EUR in je bil glede na leto 2018 večji za 70,3 milijona EUR oziroma za 40 % ter je prav tako dosegel najvišjo vrednost doslej. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da je strategija skupine Krka z vertikalno integriranim poslovnim modelom ter z bogato ponudbo varnih, učinkovitih in kakovostnih ter dobavljivih izdelkov dobro zastavljena. Letno poročilo za leto 2019 bo objavljeno v četrtek, 16. aprila 2020.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Pomembnejši podatki o poslovanju

Kazalniki poslovanja

Kazalniki poslovanja

Vsi pomembnejši podatki o poslovanju in kazalniki poslovanja, navedeni v gornjih tabelah, so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 izboljšali tako pri skupini Krka kot pri družbi Krka.

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2019 ustvarili za 1 milijardo 493,4 milijona EUR prodaje (prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev znašajo 1 milijardo 489,1 milijona EUR, razliko pa predstavljajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje).

Na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev smo v skupini Krka v letu 2019 prodali za 1 milijardo 489,1 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 162,3 milijona EUR oziroma 12 % več kot v letu 2018. Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Povečali smo prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka po regijah

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka po regijah

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s prodajo  v vrednosti 481,2 milijona EUR in  17-odstotno rastjo glede na leto 2018. V Ruski federaciji smo prodali za  310,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v letu 2018. Prodaja v Ruski federaciji že več let raste z nadpovprečno dinamiko. V Ukrajini smo v letu 2019 z 42-odstotno rastjo, ki je bistveno presegla rast trga dosegli prodajo v vrednosti 79,8 milijona EUR.  V Uzbekistanu smo prodali za 22,5 milijona EUR izdelkov, kar je 18 % več kot v letu 2018. Ta rezultat nas uvršča med najpomembnejše ponudnike zdravil na uzbekistanskem trgu, predvsem zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Dvomestno vrednostno rast prodaje smo dosegli še v Turkmenistanu (za 30 %), Kirgizistanu (za 24 %), Belorusiji (za 21 %), Tadžikistanu (za 21 %), Armeniji (za 13 %) in Moldaviji (za 13 %).

S prodajo v vrednosti 339,6 milijona EUR je sledila regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. Glede na leto 2018 smo dosegli 7-odstotno rast. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, smo prodali za 159,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast. Med tujimi ponudniki generičnih zdravil smo dosegli največjo rast in se uvrstili na četrto mesto. Na Madžarskem, ki je prav tako ključni trg, je prodaja dosegla 51,6 milijona EUR, zabeležili pa smo 9-odstotno rast prodaje. S tem smo se uvrstili na drugo mesto med pretežno tujimi ponudniki generičnih zdravil. Na Češkem, ki prav tako spada med ključne trge, je prodaja nekoliko zaostala za prodajo v letu 2018 in je dosegla 46,4 milijona EUR. Prodajno rast smo dosegli še v Litvi (za 23 %), Estoniji (za 18 %), na Slovaškem (za 8 %) in v Latviji (za 5 %).

prodaji največja regija v skupini Krka

Zahodna Evropa je bila s 336,1 milijona EUR tretja po velikosti prodaje v skupini Krka, glede na leto prej pa smo dosegli 17-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, skandinavskih državah, Španiji in Italiji. Ključno je bilo nadaljevanje rasti prodaje prek odvisnih družb, s katerimi smo ustvarili 76 % prodaje v regiji, prodaja prek nepovezanih podjetij pa je bila na ravni leta 2018. V Nemčiji, ki ostaja Krkin najpomembnejši zahodnoevropski trg, smo prodali za 85,4 milijona EUR izdelkov in prodajo glede na leto 2018 povečali za 18 %. V skandinavskih državah, ki so drugi največji trg v regiji, smo prodali za 54,0 milijonov EUR izdelkov in dosegli 67-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje smo dosegli še na Finskem (za 68 %), v državah Beneluksa (za 27 %), na Portugalskem (za 11 %) in
v Italiji (za 10 %).

Na trgih regije Jugovzhodna Evropa smo prodali za 191,3 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot leto prej. V Romuniji, največjem in Krkinem ključnem trgu v regiji, smo prodali za 56,4 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot v letu 2018. Na Hrvaškem, ki je prav tako Krkin ključni trg, smo prodali za 35,5 milijona EUR izdelkov. S 6-odstotno prodajno rastjo smo se utrdili na četrtem mestu med vsemi proizvajalci generičnih zdravil in na drugem mestu med proizvajalci zdravil za veterinarsko uporabo. Rast smo beležili na vseh trgih v regiji razen v Albaniji.

V Sloveniji smo prodali za 92,4 milijona EUR izdelkov in storitev, od tega 39,5 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 3-odstotna.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 48,6 milijona EUR izdelkov in ohranili 12-odstotno rast. Največ so prispevali posamezni trgi Srednjega vzhoda ter Daljnega vzhoda in Afrike, med katerimi izpostavljamo Iran in Vietnam.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Skupina Krka je v letu 2019 prodala za 1 milijardo 247,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v letu 2018.

Po prodaji najpomembnejša terapevtska skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2019 zdravila za bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki smo jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih petih letih, je v letu 2019 predstavljala 33 % prodaje skupine Krka, kar je 4 odstotne točke več kot leta 2018.Skupina Krka je v letu 2019

Med novimi izdelki so bili glede na rast prodaje v absolutnem smislu najpomembnejši Darunasta (darunavir), Valtricom (valsartan, amlodipin, hidroklorotiazid) in Parnido (paliperidon), ki smo jih začeli tržiti v letu 2018, ter Ezesimin (simvastatin, ezetimib), ki smo ga ponudili v letu 2019. Med izdelki, katerih prodaja se je najbolj povečala, so bili tudi izdelki blagovne znamke Septolete total (benzidamin, cetilpiridinijev klorid), ki smo jih začeli tržiti leta 2015. Tega leta smo ponudili tudi Dulsevio (duloksetin) in Bravadin (ivabradin), ki se skupaj s Septoletami total uvrščata med Krkine najbolje prodajane nove izdelke v letu 2019.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom, perindoprilom, losartanom, atorvastatinom, pantoprazolom, rosuvastatinom, esomeprazolom, enalaprilom, klopidogrelom in kandersartanom. Vključena so tudi kombinirana zdravila, ki vsebujejo te učinkovine.

V letu 2019 smo prodali za 133,3 milijona EUR izdelkov brez recepta, kar je 8 % več kot v letu 2018 in predstavlja 8,9-odstotni delež v skupni prodaji. K rasti prodaje so največ prispevale Ukrajina, Ruska federacija in Uzbekistan. Po prodaji vodilne blagovne znamke Krkinih izdelkov brez recepta so bile Septolete, Herbion, Nalgesin in Bilobil.

Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 69,1 milijona EUR, kar je za 9 % več kot v letu 2018 in je predstavlja 4,6‑odstotni delež v skupni prodaji. K rasti prodaje so največ prispevale Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Nemčija. Izdelki za ljubiteljske živali, kot je kombinacija milbemicin oksima in prazikvantela (Milprazon), so bili v letu 2019 po prodaji na vodilnem mestu med Krkinimi veterinarskimi izdelki. Sledili so izdelki s fipronilom (Fypryst, Fypryst Combo), florfenikolom (Floron) in enrofloksacinom (Enroxil) ter izdelki s pirantelijevim embonatom in prazikvantelom (Dehinel, Dehinel Plus).

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je v letu 2019 povečala za 5 % in je znašala 39,5 milijona EUR (2,7-odstotni delež v skupni prodaji).

Izdelki se na posameznih trgih lahko pojavljajo pod različnimi izdelčnimi blagovnimi znamkami ali pod korporativno blagovno znamko.

Razvoj in raziskave

V letu 2019 smo vložili 9 patentnih prijav za tehnološke rešitve, ki smo jih razvili in za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2018 smo vložili 5 mednarodnih patentnih prijav. Podeljenih nam je bilo 8 patentov v različnih državah. Krka ima več kot 200 veljavnih patentov.

V Sloveniji smo vložili 62 prijav Krkinih blagovnih znamk. Vložili smo tudi 38 mednarodnih in 18 nacionalnih prijav blagovnih znamk. V različnih državah imamo prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.

Registrirali smo 20 novih izdelkov (13 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke)
v 43 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Med zdravili na recept smo registrirali:

 • kombinirano zdravilo Rosamera/Roxampex (perindopril, amlodipin, rosuvastatin),
 • Nebileta/Nebivolol Krka (nebivolol),
 • Dasatilen/Dasatinib Krka (dasatinib),
 • Atazanavir Krka (atazanavir),
 • Tadusto/Twinpros/Dutamyz (dutasterid, tamsulozin),
 • Sidarso/Silbesan (silodozin),
 • Cinacabet (cinakalcet),
 • Paracetamol Krka 1000,
 • Pitavastatin Krka (pitavastatin),
 • Maysiglu/Sitagavia (sitagliptin),
 • novo jakost zdravila Camlor/Kandoset/Camdero (kandesartan, amlodipin),
 • raztopino za injiciranje ali infundiranje Metamizol Krka (metamizol) in
 • novo formulacijo raztopine za injiciranje Dexeto/Deksametazon Krka (deksametazon).

Med izdelki brez recepta smo registrirali:

 • Vitamin D3 Krka (holekalciferol),
 • Herbion bršljan pastile (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) in
 • KontrDiar (nifuroksazid).

Med veterinarskimi izdelki smo registriralii:

 • Awazom (amoksicilin),
 • Milprazon Chewable/Milpragold/Aderexa/Amcofen Sabor/Milprazon Plus/Mektix/ Milgusto Chewable (milbemicin, prazikvantel) za mačke in
 • Prinocate/Imocxocate (imidakloprid, moksidektin) za pse in za mačke.

Vlaganja in naložbe

Vrednost naložb v skupini Krka v letu 2019 je bila 112,6 milijona EUR, od tega 90,5 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Pri vseh projektih upoštevamo okoljske standarde ter posredne in neposredne vplive na okolje. Tudi izbrana oprema ustreza najboljši razpoložljivi tehnologiji s področja varstva okolja in energetske učinkovitosti, hkrati pa zagotavlja varno in učinkovito delovanje. Med največjimi naložbami v letu 2019 so bile izgradnja 55,6 milijona vrednega Razvojno-kontrolnega centra 4, gradnja 36 milijonov EUR vrednega večnamenskega skladišča, opremljanje dodatnih sedmih pakirnih linij v obratu Notol 2 v vrednosti 18 milijonov EUR in povečevanje proizvodnih in laboratorijskih zmogljivosti v tovarni Krka-Rus v Ruski federaciji.

Zaposleni

Konec leta 2019 je bilo v skupini Krka 11.696 zaposlenih, od tega 5699 (slabih 49 % vseh zaposlenih) v tujini. Najmanj univerzitetno izobrazbo jih je imelo 52 %, 198 je bilo doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.770 zaposlenih, kar je 288 več kot konec leta 2018.

Delnica in delničarji

V letu 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za skoraj 27 % in je ob koncu leta znašal 73,20 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,4 milijarde EUR.

Na koncu leta 2019 je imela Krka 48.631 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,5 %, mednarodni vlagatelji pa 23 %, je bila stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2019 je Krka pridobila 340.805 lastnih delnic. 31. 12. 2019 je imela 1.234.252 lastnih delnic, kar predstavlja 3,764 % osnovnega kapitala.

V letu 2020 je Krka pridobila še 64.220 lastnih delnic. Tako ima sedaj 1.298.472 lastnih delnic oziroma 3,960 % osnovnega kapitala.

Vpliv virusa SARS-CoV-2 (koronavirusa) na poslovanje

Že ob pojavu koronavirusa smo pozorno spremljali epidemiološko situacijo in razvoj dogodkov tako na Kitajskem kot tudi drugod po svetu. Še pred njegovo razširitvijo smo v začetku leta 2020 poskrbeli za dovolj velike dobave surovin, s čimer smo omogočili, da so naši procesi v čim večji meri potekali nemoteno. Na nastalo situacijo smo se pripravili tudi s sanitarnimi, zdravstvenimi in organizacijskimi preventivnimi ukrepi, s katerimi smo zagotovili primerne pogoje za zmanjšanje možnosti okužbe zaposlenih in čim bolj nemoteno poslovanje.

Po razglasitvi epidemije na nacionalni ravni in ostalih ukrepih vlade, je uprava družbe sprejela še dodatne ukrepe za zajezitev širitve okužbe s koronavirusom, z izrecnim namenom dodatne zaščite zdravja vseh zaposlenih in posledično zagotavljanja neprekinjenega poslovanja, kar je za proizvajalca zdravil kot je Krka poglavitni cilj, saj le na ta način lahko zagotavljamo, da v boju proti koronavirusu ne bo prekinitev v oskrbovalni verigi in ne pomanjkanja prepotrebnih zdravil na svetovnih trgih. Na dolžnost izvajanja različnih ukrepov za nemoteno poslovanje proizvodnih zmogljivosti je v svoji izjavi pozvalo tudi evropsko generično združenje Medicines for Europe, katerega člani smo.

Uprava družbe pozorno spremlja razvoj dogodkov v državah, v katerih deluje skupina Krka. Krkin vertikalno integrirani poslovni model z razvojem, kontrolo kakovosti, dobro organizirano oskrbovalno verigo, številnimi lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, trženjsko-prodajnimi aktivnostmi in podpornimi dejavnostmi pokriva širok spekter procesov in dejavnosti na globalni ravni. Razvoj dogodkov v zvezi s širitvijo okužbe, njenimi posledicami in s tem povezanimi ukrepi držav je hiter in nepredvidljiv. V skupini Krka v tem trenutku ne beležimo negativnih posledic vpliva koronavirusa na poslovanje.

Več informacij:
Nerevidirani računovodski izkazi skupine in družbe Krka za leto 2019