7. 7. 2022

28. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2022

9 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je v četrtek, 7. julija 2022, potekala 28. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2021 in oceno nekaterih podatkov o poslovanju v letošnjem prvem polletju. Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2022 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 20. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

V skupini Krka smo ustvarili 857,4 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 853,4 milijona EUR. Gre za največjo polletno prodajo v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 48,9 milijona EUR oziroma 6 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 804 milijone EUR izdelkov, kar predstavlja 94 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka. Količinsko smo prodali 8,6 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Pomembnejši ocenjeni podatki o poslovanju skupine Krka

v milijonih EUROcena
1
6/2022
Prilagojeno
1
6/2022
16/2021Indeks
ocena
1-6 22/1-6 21
Indeks
prilagojeno
1-6 22/1-6 21
Prihodki od prodaje857,4 808,6106 
–  od tega iz pogodb s kupci izdelkov in storitev853,4 806,5106 
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)192,4270,1255,075106
Dobiček iz poslovanja (EBIT)139,2217,0200,569108
Čisti dobiček236,2 177,4133 
Kazalniki     
EBITDA v prihodkih od prodaje22,4 %31,5 %31,5 %  
EBIT v prihodkih od prodaje16,2 %25,3 %24,8 %  
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje27,5 % 21,9 %  

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 139,2 milijona EUR je za 31 % manjši kot v enakem lanskem obdobju. Kot smo javnost že obveščali, smo v naših družbah v Ruski federaciji povečali zaloge surovin, materiala, polizdelkov in izdelkov, potrebnih za dolgoročno nemoteno oskrbo ruskega trga s Krkinimi farmacevtskimi izdelki. Nabava poteka v rubljih. Zaloge so kurantne, potrebne in se bodo v naslednjih mesecih spremenile v končne izdelke in posledično v prodajo.

Zaradi izrazite krepitve tečaja rublja so se vrednosti teh zalog, preračunane v EUR, še povečale, kar je vplivalo na izkaz poslovnega izida skupine Krka ter začasno znižalo EBITDA in EBIT skupine Krka. Zaradi korektnosti prikaza rezultatov smo poleg računovodskih vrednosti v zgornji tabeli prikazali tudi prilagojene vrednosti. Pri prilagojenih EBITDA in EBIT so izločeni nerealizirani vmesni dobički v zalogah znotraj skupine Krka v višini 77,7 milijona EUR, ki so posledica krepitve rublja. Ocenjeni prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka znaša 217 milijonov EUR in je 8 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Ocena neto finančnega izida skupine Krka znaša 138 milijonov EUR, pri čemer so neto pozitivne tečajne razlike iz naslova tečaja ruskega rublja ocenjene v vrednosti 123 milijonov EUR (od tega je 116 milijonov EUR ocenjenih nerealiziranih tečajnih razlik).

Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 236,2 milijona EUR je 33 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Ocenjena prodaja

OCENJENA PRODAJA SKUPINE KRKA PO REGIJAH

v milijonih EUROcena 1–6/20221–6/2021Indeks
Slovenija49,441,8118
Jugovzhodna Evropa119,3112,3106
Vzhodna Evropa287,7276,5104
Srednja Evropa196,1188,9104
Zahodna Evropa168,5159,6106
Čezmorska tržišča32,527,5118
Skupaj853,4806,5106

S 33,7-odstotnim deležem je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa, v kateri smo prodali za 287,7 milijona EUR izdelkov, kar je 11,2 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 172,7 milijona EUR izdelkov, kar je 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 45,8 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % manj kot v lanskem prvem polletju. Poslovanje v Ukrajini in Ruski federaciji poteka na način, ki od nas zahteva nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega polletja spodbudni. Rast prodaje smo zabeležili na vseh ostalih trgih na območju vzhodne Evrope in srednje Azije razen v Kirgizistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 23-odstotni delež. V tej regiji smo prodali za 196,1 milijona EUR izdelkov, kar je 7,2 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, drugem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 88,8 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja v poljskih zlotih je bila 3 % večja. Na Češkem smo prodali za 30 milijonov EUR izdelkov in dosegli 16-odstotno rast. Rast prodaje smo dosegli tudi na vseh treh baltskih trgih.

prodaja_regije-w825

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 168,5 milijona EUR, kar predstavlja 19,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 8,9 milijona EUR oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in tretjem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 47,2 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli tudi na veliki večini ostalih trgov v regiji, največjo v državah Beneluksa (za 29 %), Skandinaviji (za 17 %) in na Portugalskem (za 16 %).

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 119,3 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 7 milijonov EUR izdelkov oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo zabeležili na vseh trgih v regiji, največjo absolutno rast pa na Hrvaškem, v Romuniji in Srbiji.

Na domačem trgu smo ob 18-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 49,4 milijona EUR. Prodaja izdelkov v višini 30 milijonov EUR je bila 6 % večja kot v enakem lanskem obdobju, prodaja zdraviliško-turističnih storitev v višini 19,4 milijona EUR pa je bila za 46 % večja. Prodaja na slovenskem trgu ima v prodaji skupine Krka 5,8-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 32,5 milijona EUR izdelkov (18-odstotna rast), kar je 3,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

OCENJENA PRODAJA SKUPINE KRKA PO SKUPINAH IZDELKOV IN STORITEV

v milijonih EUROcena 1–6/20221–6/2021Indeks
Izdelki za humano uporabo786,8748,2105
– zdravila na recept709,2689,1103
– izdelki brez recepta77,659,1131
Veterinarski izdelki47,245,0105
Zdraviliško-turistične storitve19,413,3146
Skupaj853,4806,5106

Prodali smo za 709,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,1 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 31 %, smo ustvarili 77,6 milijona EUR (9,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 5-odstotni rasti prodali za 47,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,5-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 19,4 milijona EUR (2,3-odstotni delež v skupni prodaji) in je bila 46 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

prodaja_izdelki-w825

Novi izdelki

V Krki razvijamo, registriramo in dajemo na trge številne izdelke. Tudi v prvem polletju 2022 smo svojo ponudbo dopolnili s štirimi novimi izdelki.

Med zdravili na recept smo registrirali antitrombotik Dabiksom (dabigatraneteksilat) in novo kombinirano zdravilo za zdravljenje bolezni srca in žilja Neoamlessini/Amlessa/AmlessaNEO/ Aramlessa/Tonarssa NEO/Dalnessaneo/ Dalnessa AS/Aperneva (argininijev perindoprilat, amlodipin). Na Kitajskem smo registrirali izdelek iz skupine zdravil za bolezni srca in žilja z učinkovino valsartan.

Magnezijem Krka 400 v obliki zrnc za pripravo napitka smo dopolnili ponudbo svojih izdelkov brez recepta.

Vlaganja in naložbe

Po ocenah smo v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili dobrih 49 milijonov EUR, od tega 35 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

Zaposleni

Konec junija 2022 je bilo v skupini Krka zaposlenih 11.618 delavcev, kar je 107 oziroma 1 % več kot konec leta 2021. 46 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. Dobrih 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.576 delavcev.

Delnica

Konec junija 2022 je imela Krka 47.142 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2022 znašal 94,20 EUR, kar je 20 % manj kot konec leta 2021, ko je znašal 118 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2022 odkupila 21.689 lastnih delnic. Konec junija 2022 je imela 1.705.597 lastnih delnic, kar predstavlja 5,201 % vseh delnic.

Plan poslovanja za leto 2022

Za leto 2022 v skupini Krka načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 610 milijonov EUR, čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR, naložbe v višini 130 milijonov EUR, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, ter izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

V skupini Krka izvajamo aktivnosti celovite nadgradnje sistema trajnostnega upravljanja (ESG).

Glede na vzpodbudno oceno poslovanja v prvem polletju 2022 predvidevamo, da bomo načrtovane vrednosti dosegli. Bodo pa poslovni rezultati v nadaljevanju leta 2022 lahko odvisni od novih okoliščin, kot so morebitno ponovno širjenje covida-19 in z njim povezani ukrepi posameznih držav, rasti cen surovin, razmer na vzhodu Evrope ter gibanja tečajev za Krko ključnih valut. O doseganju ciljev poslovanja v letu 2022 bomo javnost obvestili 17. novembra 2022.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne dividendne politike, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka in da se pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.