3. 7. 2019

25. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2019

6 min. branja

Otočec, 4. julij 2019 – V Hotelu Šport na Otočcu danes poteka 25. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2018 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2019. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 31. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje. V nadaljevanju bodo delničarji odločali o predlaganih sklepih, o končnih sklepih pa vas bomo obvestili v posebnem sporočilu.

Predstavitev poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2019

Ocenjena prodaja skupine Krka po regijah

V skupini Krka smo ustvarili 761,8 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 759,7 milijona EUR. Skupna prodaja je bila za 82,3 milijona EUR oziroma 12 % večja kot v primerljivem lanskem obdobju.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 714,7 milijona EUR izdelkov, kar predstavlja 94 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka. Količinsko smo prodali 7,4 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodajo smo povečali v vseh regijah. S 33,1-odstotnim deležem je bila prva po velikosti prodaje regija Vzhodna Evropa. V njej smo prodali za 251,5 milijona EUR, kar je 33,1 milijona EUR oziroma 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 166,8 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije smo zabeležili dvoštevilčno rast.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s prodajo v višini 170,6 milijona EUR, kar predstavlja  22,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 25,3 milijona EUR izdelkov oziroma 17 % več kot  v enakem lanskem obdobju. Največjo rast smo dosegli v skandinavskih državah, Španiji, Združenem kraljestvu in na Portugalskem. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji, smo prodali za 40,6 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 22,3-odstotni delež, smo prodali za 169,6 milijona EUR izdelkov, kar je 8,1 milijona EUR oziroma 5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, smo prodali za 79,5 milijona EUR izdelkov oziroma 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 98,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 10,1 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast smo dosegli v Bolgariji, Srbiji in Romuniji.

Na domačem trgu smo ob 4-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 45,0 milijonov EUR. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 5,9-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24,6 milijona EUR izdelkov (13-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Ocenjena prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Prodajo smo povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Prodali smo za 643,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 75,7 milijona EUR oziroma 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 84,7 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 6 %, smo ustvarili 62,2 milijona EUR prodaje (8,2-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 2-odstotni rasti prodali za 36,0 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 4,7-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 18,4 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Ocenjeni rezultati poslovanja

Vsi ocenjeni izidi poslovanja v prvem polletju 2019 so boljši, kot so bili v prvem polletju 2018.

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 154,9 milijona EUR je 14 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 210,3 milijona EUR pa je od primerljivega lanskega 10 % večji.

Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 139,9 milijona EUR je bil 37 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2019 je znašal 18,4 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 20,3 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 27,6 %.

Novi izdelki

V Krki razvijamo, registriramo in na trge lansiramo številne nove izdelke. V prvem polletju 2019 smo registrirali 6 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Vlaganja in naložbe

Po ocenah smo v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 49 milijonov EUR, od tega 39 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

Zaposleni

Konec junija 2019 je bilo v skupini Krka 11.523 zaposlenih, kar je 133 oziroma 1 % več kot na začetku leta. Polovica jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 53 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.590 zaposlenih.

Delnica

Konec junija 2019 je imela Krka 49.562 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2019 znašal 62,80 EUR, kar je 8,7 % več kot konec leta 2018, ko je znašal 57,80 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2019 odkupila 131.620 lastnih delnic. Konec junija 2019 je imela 1.025.067 lastnih delnic, kar predstavlja 3,126 % vseh delnic.

Plan poslovanja 2019

Za celo leto 2019 načrtujemo: prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR, čisti dobiček v višini 172 milijonov EUR, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov EUR in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Uprava na poslovno leto 2019 gleda optimistično. Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne, kot so na naših glavnih trgih danes, predvidevamo, da bosta prodaja, predvsem pa dobiček, višja od planiranih, potrjenih 21. 11. 2018.