4. 7. 2018

24. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2018

7 min. branja

Otočec, 5. julij 2018 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 24. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 2,90 EUR bruto na delnico, kar je 5,5 % več kot lani. Na skupščini je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil tudi nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju leta 2018. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2018 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 25. julija, Krka pa jih bo javnosti predstavila dan kasneje.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (2,90 EUR bruto na delnico): 92.798.071,50 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 38.216.233,49 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 38.216.233,49 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podelili razrešnico.

Za revizorja za poslovno leto 2018 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.

Predstavitev poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2018

Ocenjena prodaja skupine Krka po regijah

V skupini Krka so v prvi polovici leta 2018 prodali za 680,5 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 25,4 milijona EUR oziroma 4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 636,1 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka. Količinsko so prodali več kot 7 milijard enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodajo so povečali v vseh regijah. Z 32,1-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka je bila največja prodajna regija Vzhodna Evropa. V njej so dosegli prodajo v višini 218,4 milijona EUR, kar je 4,4 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 153,2 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju, vrednost prodaje, izraženo v lokalni valuti, pa so povečali za 12 %. Na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije so zabeležili rast.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s prodajo v višini 161,5 milijona EUR, kar predstavlja 23,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali so za 7,1 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, so prodali za 74,7 milijona EUR izdelkov oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,5-odstotni delež, so prodali za 146 milijonov EUR izdelkov, kar je 2,8 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v skandinavskih državah, Italiji in Španiji ter državah Beneluksa.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 88,4 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali so za 8,6 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji.

Na domačem trgu so ob 3-odstotni rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona EUR. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 6,5-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 21,8 milijona EUR izdelkov (6-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Ocenjena prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Prodajo so povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Skupina Krka je prodala za 568,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 20,1 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,5 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 8 %, so ustvarili 58,5 milijona EUR prodaje (8,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 1-odstotni rast prodali za 35,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 17,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR.

Ocenjeni rezultati poslovanja

Vsi ocenjeni kazalniki poslovanja v prvem polletju 2018 so boljši glede na prvo polletje 2017. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 135,2 milijona EUR je bil 9 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 190,2 milijona EUR pa je bil od primerljivega lanskega 7 % večji.

Ocenjeni dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 120,6 milijona EUR in je bil 9 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 101,4 milijona EUR je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2018 je znašal 14,9 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 19,9 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 28,0 %.

Novi izdelki

V Krki razvijajo, registrirajo in na trge lansirajo številne nove izdelke. V prvem polletju 2018 so registrirali 8 novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 84 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 400 registracij.

Vlaganja in naložbe

Po ocenah so v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 43 milijonov EUR, od tega dobrih 34 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

Zaposleni

Konec junija 2018 je bilo v skupini Krka 11.212 zaposlenih, kar je 4 % več kot na začetku leta. Dobrih 51 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 54 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.364 zaposlenih.

Delnica

Konec junija 2018 je imela Krka 51.020 delničarjev, kar je 1,7 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2018 znašal 57,80 EUR, kar je 0,5 % več kot konec leta 2017, ko je znašal 57,50 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2018 odkupila 102.396 lastnih delnic. Konec junija 2018 je imela 794.113 lastnih delnic, kar predstavlja 2,42 % vrednosti osnovnega kapitala.