6. 7. 2017

23. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

2 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je včeraj, 6. Julija 2017, potekala 23. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Delničarji so se na njej seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto višini 2,75 EUR na delnico, kar je 4 % več kot v lanskem letu.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in jima podelili razrešnico.

Skupščina delničarjev je upravi družbe za 36 mesecev podelila pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic.

Za revizorja za poslovno leto 2017 so delničarji imenovali revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bila s funkcije članice nadzornega sveta družbe z dnem 6. 7. 2017 odpoklicana mag. Anja Strojin Štampar. Za novega člana nadzornega sveta je bil izvoljen Hans-Helmut Fabry za mandatno obdobje petih let, ki se prične s 7. 7. 2017. Delničarji so se seznanili, da je Simoni Razvornik Škofič z dnem skupščine zaradi odstopa prenehal mandat članice nadzornega sveta družbe. Na podlagi dodatnega volilnega predloga je bil za člana nadzornega sveta izvoljen Borut Jamnik za mandatno obdobje 5 let, ki se prične s 7. 7. 2017.

Sprejeti sklepi 23. skupščine so objavljeni v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe www.krka.si.