5. 7. 2017

23. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2017

9 min. branja

Otočec, 6. julij 2017 – Danes se je sestal nadzorni svet družbe Krka, ki ga je uprava družbe obvestila o ocenah poslovanja v prvem polletju 2017 in o prevzemnem projektu na Kitajskem. Nadzorni svet bo dokončne rezultate za prvo polletje 2017 obravnaval na seji, ki bo 26. julija 2017, objavljeni pa bodo dan za tem.

V Hotelu Šport na Otočcu se je ob 13. uri začela tudi 23. skupščina delničarjev družbe Krka, na kateri je predsednik uprave predstavil vse informacije, s katerimi je na današnji seji seznanil člane nadzornega sveta.

Prodaja skupine Krka po regijah
V skupini Krka so v prvi polovici leta 2017 prodali za 655 milijonov EUR izdelkov in storitev, kar je 51,2 milijona EUR oziroma 8,5 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 612,1 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka.

Najuspešnejša prodajna regija skupine Krka je bila z 214 milijoni EUR in 32,7-odstotnim deležem v skupni prodaji regija Vzhodna Evropa. V njej so prodajo glede na enako lansko obdobje povečali za 38,4 milijona EUR oziroma 22 % in s tem dosegli največjo absolutno in relativno rast prodaje med vsemi Krkinimi regijami. Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 154,4 milijona EUR (9-odstotna rast) in 23,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,9-odstotni delež, so prodali za 143,2 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 79,8 milijona EUR, kar predstavlja 12,2 % prodaje skupine Krka, in dosegli 4-odstotno rast. Na slovenskem trgu so ob 4-odstotni rasti dosegli 43 milijonov EUR, kar je 6,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 20,7 milijona EUR izdelkov (12-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 548,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 48,8 milijona EUR oziroma 10 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,7 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 8 %, so ustvarili 54,2 milijona EUR (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov so ob 6-odstotnem padcu prodali za 35 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,3-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 16,5 milijona EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR.

Ocenjeni rezultati poslovanja
Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 122,4 milijona EUR je 30 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 176,9 milijona EUR pa je 20 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Ocenjeni dobiček pred davkom skupine Krka znaša 109,2 milijona EUR in je 35 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Čisti dobiček skupine Krka v višini 91,7 milijona EUR je 31 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2017 je znašal 14,0 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 18,7 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 27,0 %.

Novi izdelki in tehnologije
V Krki razvijajo, registrirajo in na trge lansirajo številne nove izdelke. Skupaj imajo v različnih razvojnih fazah prek 170 novih izdelkov. Pri njihovem razvoju gledajo daleč v prihodnost. Že danes imajo v razvoju več kot 30 projektov, ki jih bodo lansirali po letu 2025 oziroma 2030.

Dopolnili bodo nabor zdravil s področij sladkorne bolezni in onkologije. Z novimi izdelki bodo uvajali tudi nove napredne tehnologije in dostavne sisteme.

Z dvojnimi ali trojnimi fiksnimi kombinacijami učinkovin, večplastnimi tabletami, peletami in orodisperzibilnimi tabletami bodo na področju bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja še naprej sledili potrebam bolnikov.

Na področju podobnih bioloških zdravil delajo zlasti na segmentu zdravil za avtoimune bolezni in diabetes. Sodelujejo z zunanjimi partnerji na področju razvoja, dokazovanja klinične učinkovitosti, registracij, proizvodnje in trženja. Krkina konkurenčna prednost so znanje in izkušnje za izvedbo kliničnih študij, kar daje prednost pri registraciji izdelkov. V zadnjem letu so oblikovali skupino strokovnjakov biotehnologov, kemikov, farmacevtov in drugih strok ter organizirali posebno organizacijsko enoto Biotehnologija.

Za potencialni vstop vrednotijo še dve novi terapevtski skupini, in sicer hormone in zdravila za astmo.

Izdelki brez recepta ostajajo pomembna dopolnilna ponudba izdelkov za humano uporabo. Nova tehnologija pastil (Septolete total) jim omogoča razvoj izdelkov s farmacevtsko-kemijskimi in herbalnimi učinkovinami.

Izmed veterinarskih izdelkov je vse več takšnih za zdravljenje ljubiteljskih živali, katerih prodaja narašča.

Naložbe
Za letos skupina Krka predvideva naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR, kar je manj od načrtovane vrednosti in manj kot v lanskem letu. Ocenjena vrednost je manjša od načrtovane zaradi doseženih ugodnih cen pri izvajalcih del in dobaviteljih opreme. Naložbe sicer potekajo v vsebinskem smislu v skladu z načrti.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu potekajo dela v Razvojno-kontrolnem centru 4 (RKC 4), ključni naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih, z ocenjeno vrednostjo 54 milijonov EUR. V objektu s površino 18.000 m2 so že začeli nameščati laboratorijsko in tehnološko opreme.

Na isti lokaciji bodo povečali večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo ter s tem zmogljivosti povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov EUR.

Največja naložba v Krkini zgodovini je sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki so ga zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Z dodatno opremo v vrednosti 23 milijonov EUR bodo zagotovili končno opremljenost obrata in proizvodnjo v načrtovanem obsegu 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto.

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V drugi fazi naložbe, s predračunsko vrednostjo 30 milijonov EUR, bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje 2,5 milijarde tablet in kapsul letno in zgradili čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus sta proizvedeni dve tretjini izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka status domačega proizvajalca, kar je še posebej pomembno pri nastopih na javnih razpisih v tej državi.

Zaradi širitve proizvodnega programa so preuredili proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem in tako pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. V obratu že proizvajajo validacijske serije izdelkov. Naložba je ocenjena na 34 milijonov EUR.

Krka z naložbami v sodobno razvojno in proizvodno infrastrukturo vsako leto povečuje število proizvedenih izdelkov. Tudi v prihodnje se bo trudila, da bo v obstoječih obratih proizvajala večje količine ter s tem dosegala stabilno rastočo dobičkonosnost. Ob tem bo povečevala sodelovanje na tem področju tudi s pogodbenimi partnerji.  

Zaposleni
Konec junija je bilo v skupini Krka 10.842 zaposlenih. 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.188 zaposlenih, kar je 1 % več kot na začetku leta.

Delnica
Konec junija 2017 je imela Krka 52.906 delničarjev, kar je 2,5 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2017 znašal 55,00 EUR, kar je 4 % več kot konec leta 2016, ko je bil 52,90 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2017 odkupila 65.966 lastnih delnic. Konec junija 2017 je imela 559.096 lastnih delnic, kar predstavlja 1,705 % vrednosti osnovnega kapitala.

Prevzemni projekt na Kitajskem
Na Kitajskem je v zadnjih dveh letih prišlo do pomembnih sprememb v smeri večje reguliranosti farmacevtskega trga in hkrati spodbujanja proizvodnje in prodaje zdravil, kar je priložnost za Krko in njen širok portfelj izdelkov.

V preteklosti so v Krki proučili več prevzemnih priložnosti, kar je v skladu z njihovo razvojno strategijo. Konec lanskega leta so identificirali tarčo, v kateri bi lahko pridobili najmanj 51 % lastniški delež.

Gre za manjšo družbo, ki se ukvarja s farmacevtskim razvojem, ima veliko znanja z regulatornega področja in razpolaga z manjšimi kapacitetami za proizvodnjo tablet, suspenzij in injekcij. Njena trenutna letna prodaja znaša manj kot 10 milijonov evrov. Pomembno pa je tisto, kar jim tarča kot razvojna osnova za vstop na kitajski trg lahko prinese v nekaj letih.

Prevzem jim bo zagotovil registracijo ter kasnejšo proizvodnjo in prodajo njihovih izdelkov na kitajskem trgu z visokim potencialom prodaje, in sicer od leta 2020 dalje. Družba bo predstavljala jedro njihovih aktivnosti na tem velikem trgu, ki ji bodo preko pogodbenih in kapitalskih povezav dodajali proizvodne in prodajne kapacitete.

Po podpisanem pismu o nameri so v maju izvedli tehnološki skrbni pregled, v juniju pa s pomočjo zunanjih svetovalcev še finančni in pravni skrbni pregled, ki je v zaključni fazi.

V juliju sledijo zaključna pogajanja. Kolikor bodo ta uspešna, bo transakcija zaključena do konca poletja. Če pogajanja ne bodo uspešna, bodo aktivnosti usmerili na druge tarče.

Več o sprejetih sklepih skupščine.