6. 7. 2016

22. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

7 min. branja

Otočec, 7. julij 2016 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 22. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Delničarji so se na njej seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto višini 2,65 EUR na delnico, kar je 6 % več kot lani. Izvolili so tudi novega člana NS, predstavnika delničarjev. To je dr. Boris Žnidarič, ki mu mandat začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v uvodu predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2015 ter nekatere že znane podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju leta 2016.

Predstavitev poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2016

Prodaja skupine Krka po regijah
V skupini Krka so v prvi polovici leta 2016 prodali za 603,8 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 4 milijone EUR oziroma 1 % več kot v prvi polovici lanskega leta. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 562,6 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Količinsko so v prvem polletju 2016 proizvedli in prodali za 12 % več izdelkov kot v enakem obdobju lani.

Največja relativna in absolutna rast, 27 % oziroma 16,3 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer so prodali za 76,8 milijona EUR, kar je 12,7 % celotne prodaje skupine Krka. Na domačem trgu so ob 6-odstotni rasti prodaje dosegli 41,2 milijona EUR oziroma 6,8-odstotni delež v skupni prodaji. V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 18,5 milijona EUR izdelkov (25-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine. Največja prodajna regija skupine Krka je bila s 175,5 milijona EUR in 29,1-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. V tej regiji se je prodaja glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 6 %. Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s prodajo v višini 150,4 milijona EUR (8-odstotno zmanjšanje) in 24,9-odstotnim deležem v prodaji skupine. V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine 23,4-odstotni delež, so prodali za 141,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 499,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 82,7 % prodaje. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 1 %, so ustvarili 50,3 milijona EUR prodaje (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov so ob 44-odstotni rasti prodali za 37,3 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 6,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 15,4 milijona EUR, kar je 10 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,6-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,3 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Naložbe
Za letos skupina Krka načrtuje naložbe v višini 162 milijonov EUR. Vlagajo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti. Trenutno poteka več investicijskih projektov.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so novembra 2015 uradno odprli obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, vreden 200 milijonov EUR. Zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim v Krki obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Ob zagonu februarja 2015 je bil obrat približno tretjinsko tehnološko opremljen. Do konca prihodnjega leta bodo postopno dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je Razvojno-kontrolni center (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt bo stal v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela so stekla junija 2015, do konca letošnjega leta pa bo objekt končan do te mere, da bodo v začetku leta 2017 lahko začeli montirati opremo. Gradnja novega, 54 milijonov EUR vrednega objekta s površino 18.000 m² bo končana v letu 2017.

V odvisnih družbah je najpomembnejša naložba Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, leta 2015 pa so začeli vgrajevati dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem bodo zmogljivost tovarne Krka-Rus 2 povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki bo 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Z vgradnjo preostale logistične opreme bodo dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. Vrednost celotne dodatne opreme, ki bo vgrajena do konca letošnjega leta, je ocenjena na 30 milijonov EUR.

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo skladiščno-distribucijski del, da bodo pridobili nove laboratorijske in proizvodne zmogljivosti za trdne oblike zdravil. Prenova laboratorijev in skladišč je končana, v proizvodnem delu pa intenzivno potekajo instalacijska dela in vgrajevanje glavne proizvodne opreme. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 31 milijonov EUR.

Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec junija 10.821 zaposlenih, kar je 257 oziroma 2,4 % več kot na začetku leta. Zunaj Slovenije je zaposlenih 54 % vseh krkašev. Najmanj univerzitetno izobrazbo ima 56 % zaposlenih.

Delnica
Konec junija 2016 je imela Krka 57.420 delničarjev, kar je 2,3 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2016 znašal 57,15 EUR, kar je 12 % manj kot konec leta 2015, ko je bil 65,20 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2016 odkupila 39.803 lastnih delnic. Konec junija 2016 je imela 366.080 lastnih delnic, kar predstavlja 1,116 % vrednosti osnovnega kapitala.

Sprejeti sklepi skupščine
Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (2,65 EUR bruto na delnico) 85.932.525,20 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička 50.487.948,14 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 50.487.948,15 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer glede na stanje vpisov v delniško knjigo, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, na dan 12. julija 2016.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in jima podelili razrešnico.

Skupščina se je seznanila, da je Mateju Pircu na dan skupščine zaradi odstopa prenehal mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto. Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, so delničarji izvolili dr. Borisa Žnidariča. Njegov mandat se je začel z dnem izvolitve in traja do vključno 19. avgusta 2020.

Delničarji so potrdili na skupščini predlagane spremembe statuta, ki začnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.

Za revizorja za poslovno leto 2016 so delničarji imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in v sistemu elektronskega obveščanja na Poljskem ESPI.