11. 7. 2024

Sprejeti sklepi 30. skupščine delničarjev

2 min. branja

Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 30. redna skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (7,50 EUR bruto na delnico) 230.933.392,50 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička 75.503.276,75 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 75.503.276,75 EUR.

Potrjena dividenda v višini 7,50 EUR bruto na delnico je 13,6 % večja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in jima podelili razrešnico.

Seznanili so se s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023 in ga potrdili.

Za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, izvolili Mojco Osolnik Videmšek. Seznanili so se, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.

POVEZANE VSEBINE