6. 7. 2023

Sprejeti sklepi 29. skupščine delničarjev

3 min. branja

Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 29. redna skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2022. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2022. Seznanili so se s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto ter jo odobrili. Potrdili so spremembo plačil za člane nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili mag. Luka Cerarja. Upravi družbe so podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic za naslednjih 36 mesecev.

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2022 v višini 408.163.130,14 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (6,60 EUR bruto na delnico) 204.377.712,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička 101.892.709,07 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 101.892.709,07 EUR.

Potrjena dividenda v višini 6,60 EUR bruto na delnico je 17,2 % višja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 19. 7. 2023.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in jima podelili razrešnico.

Seznanili so se s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2022 in ga potrdili. Prav tako so se seznanili s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto in jo odobrili. Potrdili so tudi predlagane spremembe plačil članom nadzornega sveta.

Skupščina se je seznanila z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana nadzornega sveta. Za novega člana, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 7. 7. 2023, izvolili mag. Luka Cerarja.

Skupščina delničarjev je upravi družbe za naslednjih 36 mesecev podelila pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe. Skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.

POVEZANE VSEBINE