7. 7. 2021

Sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev

1 min. branja

Otočec, 8. julij 2021 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 27. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR porabi za naslednje namene:

  • za dividende (5,00 EUR bruto na delnico)                       155.895.630,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička                                                  90.812.100,50 EUR,
  • za prenos v naslednje leto                                                    90.812.100,50 EUR.

Potrjena dividenda v višini 5,00 EUR bruto na delnico je 17,6 % višja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in jima podelili razrešnico.

Potrdili so predlagane spremembe statuta družbe in plačil članom nadzornega sveta.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.