20. 7. 2023

Rezultati poslovanja v prvem polletju leta 2023

2 min. branja

Skupina Krka je v prvem polletju leta 2023 ustvarila prihodke od prodaje v višini 920,4 milijona EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju, največji polletni dobiček iz poslovanja v višini 236,2 milijona EUR in 170,1 milijona EUR čistega dobička, ki presega polovico načrtovanega za celo leto 2023. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »V skupini Krka smo v letošnjem prvem polletju poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Hkrati smo zabeležili do sedaj največji polletni dobiček iz poslovanja, ki se je kljub inflacijskim pritiskom povečal za 70 %. Čisti dobiček presega polovico načrtovanega za celo leto 2023, vendar je 28 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, ko smo imeli velike prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik. Predvidevamo, da se bo razlika med letošnjim in lanskim neto finančnim izidom, ki je ob polletju zelo velika, do konca leta zmanjšala. Rezultati prvega polletja so spodbudni, zato predvidevamo, da bomo dosegli načrtovane cilje za leto 2023, in sicer tako prodajo v višini 1 milijarde 755 milijonov EUR kot čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov EUR.«

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka

v tisoč EUR1–6/20231–6/2022Indeks
Prihodki od prodaje920.430857.443107
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev916.471853.440107
Bruto dobiček543.732433.687125
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)288.559192.373150
Dobiček iz poslovanja (EBIT)236.233139.250170
Dobiček pred davkom (EBT)206.856277.05975
Čisti dobiček170.128236.15172
Efektivna davčna stopnja17,8 %14,8 % 
Stroški razvijanja85.65481.020106
Naložbe45.66349.47992

Kazalniki poslovanja skupine Krka

 1–6/20231–6/2022
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje59,1 %50,6 %
EBITDA v prihodkih od prodaje31,4 %22,4 %
EBIT v prihodkih od prodaje25,7 %16,2 %
EBT v prihodkih od prodaje22,5 %32,3 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje18,5 %27,5 %
Donosnost kapitala (ROE)15,4 %22,6 %
Donosnost sredstev (ROA)12,5 %17,6 %
Obveznosti/kapital0,2210,251
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,3 %9,4 %

Prodaja

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,13.9
Vzhodna Evropa,32.8
Srednja Evropa,23.2
Zahodna Evropa,19.8
Čezmorska tržišča,4.1
    

Povezane vsebine