17. 11. 2022

Rezultati poslovanja v obdobju januar–september 2022

3 min. branja

V skupini Krka smo v obdobju januar–september 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 242,2 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 301,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 26 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na redni seji 16. novembra 2022.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Hkrati smo zabeležili do sedaj največji čisti dobiček v tem obdobju. Razmere na vzhodu Evrope ostajajo nepredvidljive in od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja, so pa doseženi rezultati spodbudni. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 v skupini Krka presegli načrtovano prodajo in čisti dobiček ter prodali za 1 milijardo 674 milijonov EUR izdelkov in storitev in ustvarili čisti dobiček v vrednosti okoli 360 milijonov EUR. Delež EBITDA v prodaji bo presegel 25 %. Nadzorni svet smo seznanili tudi z načrtom poslovanja skupine Krka za prihodnje leto, po katerem načrtujemo prodajo v vrednosti 1 milijarde 755 milijonov EUR in čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR. Uprava in nadzorni svet sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka in ključne strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij, s čimer je jasno začrtana pot Krkinega trajnostnega razvoja.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 1–9/2022 1–9/2021 Indeks 1–9/2022 1–9/2021 Indeks
Prihodki od prodaje 1.242.203 1.176.552 106 1.208.697 1.047.144 115
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.236.531 1.173.292 105 1.028.274 917.894 112
Bruto dobiček 681.132 664.702 102 702.430 585.979 120
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 314.192 352.690 89 361.710 290.815 124
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 233.784 271.269 86 300.082 227.211 132
Dobiček pred davkom (EBT) 356.189 280.107 127 423.026 241.413 175
Čisti dobiček 301.668 240.100 126 355.638 209.523 170
Efektivna davčna stopnja 15,3 % 14,3 %   15,9 % 13,2 %  
Stroški razvijanja 119.481 113.043 106 119.106 110.373 108
Naložbe 74.924 45.320 165 53.124 34.814 153

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarili 1 milijardo 242,2 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 1 milijardo 236,5 milijona EUR. Gre za največjo prodajo v prvih devetih mesecih leta v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 65,7 milijona EUR oziroma 6 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju.

Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 3 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

      Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,14.0
Vzhodna Evropa,33.5
Srednja Evropa,22.7
Zahodna Evropa,19.6
Čezmorska tržišča,4.0
    

Povezane vsebine