7. 7. 2021

27. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2021

8 min. branja

Otočec, 8. julij 2021 – V Hotelu Šport na Otočcu danes poteka 27. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2020 in nekatere preliminarne podatke o njenem poslovanju v prvem polletju 2021. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2021 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 28. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

V skupini Krka smo ustvarili 808,6 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 806,5 milijona EUR. Gre za največjo polletno prodajo v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 4,8 milijona EUR oziroma 1 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju. Na lansko prodajo je vplivala predvsem velika prodaja v prvem četrtletju, ki je bila specifična zaradi zelo povečanega povpraševanja po Krkinih izdelkih med prvim valom pandemije covida-19. V drugem četrtletju 2021 smo prodali za 412,8 milijona EUR, kar je 21 % več od prodaje v drugem četrtletju lanskega leta.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 764,8 milijona EUR izdelkov, kar predstavlja 95 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka. Količinsko smo prodali 8,2 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 2 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Pomembni podatki o poslovanju

v milijonih EUR1–6/20211–6/2020Indeks
Prihodki od prodaje808,6803,8101
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev806,5801,8101
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)254,7272,993
Dobiček iz poslovanja (EBIT)200,1216,792
Čisti dobiček177,4160,3111
Kazalniki   
EBITDA v prihodkih od prodaje31,5 %34,0 % 
EBIT v prihodkih od prodaje24,7 %27,0 % 
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje21,9 %19,9 % 

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 200,1 milijona EUR je 8 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znaša 254,7 milijona EUR.

Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 177,4 milijona EUR je 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Gre za največji polletni čisti dobiček v Krkini zgodovini.

Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2021 znaša 21,9 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 24,7 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 31,5 %.

Prodaja

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

v milijonih EUR1–6/20211–6/2020Indeks
Slovenija41,838,3109
Jugovzhodna Evropa112,3103,5108
Vzhodna Evropa276,5271,7102
Srednja Evropa188,9182,7103
Zahodna Evropa159,6181,688
Čezmorska tržišča27,524,0114
Skupaj806,5801,8101

S 34,3-odstotnim deležem je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa, v kateri smo prodali za 276,5 milijona EUR, kar je 4,8 milijona EUR oziroma 2 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 168,2 milijona EUR izdelkov, kar je 7 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja, izražena v ruskih rubljih, je bila 10 % večja kot v enakem lanskem obdobju, saj je bil povprečni tečaj rublja v prvem letošnjem polletju za 15 % nižji kot v enakem lanskem obdobju. Na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije smo zabeležili rast.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 23,4-odstotni delež. V tej regiji smo prodali za 188,9 milijona EUR izdelkov, kar je 6,2 milijona EUR oziroma 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, smo prodali za 87,6 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja v poljskih zlotih je bila večja za 5 %.

27. skupščina delničarjev prodaja regije

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 159,6 milijona EUR, kar predstavlja 19,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo 12 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Na zmanjšanje prodaje je vplivala predvsem odsotnost nekaterih javnih razpisov, ki so se iztekli. Povečali pa smo prodajo v Združenem kraljestvu, Franciji, na Irskem in v Avstriji. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji, smo prodali za 43,3 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % manj kot v enakem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 112,3 milijona EUR izdelkov, kar je 13,9 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 8,7 milijona EUR izdelkov oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Bolgariji, Romuniji, Severni Makedoniji in Srbiji.

Na domačem trgu smo ob 9-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 41,8 milijona EUR. Prodaja izdelkov v višini 28,4 milijona EUR je ostala na ravni enakega lanskega obdobja, prodaja zdraviliško-turističnih storitev v višini 13,3 milijona EUR pa je bila za 33 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 5,2-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 27,5 milijona EUR izdelkov (14-odstotna rast), kar je 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

PRODAJA PO SKUPINAH IZDELKOV IN STORITEV

v milijonih EUR1–6/20211–6/2020Indeks
Izdelki za humano uporabo748,2753,299
– zdravila na recept689,1691,7100
– izdelki brez recepta59,161,596
Veterinarski izdelki45,038,7116
Zdraviliško-turistične storitve13,310,0133
Skupaj806,5801,8101

Prodali smo za 689,1 milijona EUR zdravil na recept, kar je na ravni enakega lanskega obdobja. Zdravila na recept predstavljajo 85,4 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 4 %, smo ustvarili 59,1 milijona EUR (7,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 16-odstotni rasti prodali za 45 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,6-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 13,3 milijona EUR (1,7-odstotni delež v skupni prodaji) in je bila za 33 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

27. skupščina delničarjev prodaja izdelki

Novi izdelki

V Krki razvijamo, registriramo in dajemo na trge številne nove izdelke. V prvem polletju 2021 smo registrirali 6 novih izdelkov, od tega 5 zdravil na recept in 1 veterinarski izdelek.

Med zdravili na recept smo registrirali antidiabetično kombinacijo vildagliptin in metformin, dve novi onkološki zdravili abirateron in sunitinib, analgetik tapentadol in antibiotik amoksicilin v novi farmacevtski obliki disperzibilnih tablet. Med veterinarskimi izdelki pa smo registrirali antibiotično kombinacijo amoksicilin in klavulanska kislina.

Vlaganja in naložbe

Po ocenah smo v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili dobrih 28 milijonov EUR, od tega dobrih 22 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

Zaposleni

Konec junija 2021 je bilo v skupini Krka zaposlenih 11.607 delavcev. 46 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.524 delavcev.

Delnica

Konec junija 2021 je imela Krka 47.129 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2021 znašal 103,50 EUR, kar je dobrih 13 % več kot konec leta 2020, ko je znašal 91,40 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2021 odkupila 72.548 lastnih delnic. Konec junija 2021 je imela 1.614.322 lastnih delnic, kar predstavlja 4,923 % vseh delnic.

Plan poslovanja za leto 2021

Za leto 2021 načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR, čisti dobiček okoli 265 milijonov EUR, naložbe v višini 114 milijonov EUR, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne dividendne politike, da se zanje izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka in da se pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Poslovni rezultati bodo tudi v letu 2021 odvisni od širjenja covida-19 in z njim povezanih ukrepov posameznih držav, globalnega okrevanja po koncu pandemije in gibanja tečajev za Krko ključnih valut. O doseganju ciljev poslovanja v letu 2021 bomo javnost obvestili 18. novembra 2021, ko bomo objavili tudi Krkino posodobljeno strategijo za obdobje 2022–2026.