27. 7. 2016

Poslovanje Krke v prvem polletju 2016

4 min. branja

Skupina Krka je v prvem polletju 2016 dosegla prodajo v višini 603,8 milijona EUR, kar je 4 milijone EUR oziroma 1 % več kot v prvi polovici lanskega leta, in ustvarila 70,1 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 539,7 milijona EUR in ustvarila 56,2 milijona EUR čistega dobička.

Količinsko smo v prvem polletju 2016 proizvedli in prodali 12 % več izdelkov kot v primerljivem lanskem obdobju. Čisti dobiček skupine Krka v višini 70,1 milijona EUR je bil 38 % manjši kot v primerljivem lanskem obdobju, čisti dobiček družbe Krka v višini 56,2 milijona EUR pa 48 % manjši od primerljivega lanskega dobička. Na znižanje so vplivala nadaljnja zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in razvrednotenja nekaterih valut. Zaradi velikega nihanja tečaja rublja smo rusko valuto večino prvega polletja ščitili, kar nam je povzročilo dodatne stroške. Na rezultat sta vplivala tudi razvrednotenje drugih valut, predvsem poljskega zlota, ukrajinske grivne in britanskega funta, in krepitev ameriškega dolarja.

Največja relativna in absolutna rast prodaje v Jugovzhodni Evropi
Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 562,6 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Na domačem trgu smo ob 6-odstotni rasti prodaje dosegli 41,2 milijona EUR oziroma 6,8-odstotni delež v skupni prodaji. Največja relativna in absolutna rast prodaje, 27 % oziroma 16,3 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa in je znašala 76,8 milijona EUR, kar je 12,7 % prodaje skupine Krka. Največja prodajna regija skupine Krka je bila s 175,5 milijona EUR in 29,1-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja v tej regiji zmanjšala za 6 %. V Ruski federaciji, Krkinem največjem posamičnem trgu, so prodali za 123,1 milijona EUR izdelkov, kar je v evrih 8 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Manjša vrednost prodaje, izražena v evrih, je bila posledica manj ugodnega povprečnega tečaja lokalne valute v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Prodajo, izraženo v ruskih rubljih, so povečali za 11 %, količinsko prodajo pa za 4 %.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 150,4 milijona EUR (8-odstotno zmanjšanje) in 24,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Količinsko smo sicer prodali 14 % več izdelkov kot v primerljivem lanskem obdobju, vendar je bila vrednost prodaje zaradi padanja cen manjša. V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine 23,4-odstotni delež, smo prodali za 141,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno vrednostno in 6-odstotno količinsko rast. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 18,5 milijona EUR izdelkov (25-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine.

Skupina Krka je prodala za 499,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 2 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje vrednostno zmanjšala za 1 %, količinsko pa povečala za 4 %, smo ustvarili 50,3 milijona EUR (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov smo ob 44-odstotni rasti prodali za 37,3 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 6,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 15,4 milijona EUR, kar je desetino več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,6-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,3 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Pridobili 170 novih registracij
V prvem polletju 2016 smo registrirali tri nove izdelke, na različnih trgih pa na novo pridobili 170 registracij. Za naložbe smo namenili 61,8 milijona EUR, od tega 30 milijonov EUR v obvladujoči družbi in 31,8 milijona EUR v odvisnih družbah. V skupini Krka je bilo konec junija 10.821 zaposlenih, kar je 257 oziroma 2,4 % več kot na začetku leta. Zunaj Slovenije je zaposlenih 54 % krkašev. Najmanj univerzitetno izobrazbo pa ima 56 % zaposlenih.

Več informacij v sporočilu za javnost.