21. 11. 2018

Poslovanje Krke v obdobju od januarja do septembra 2018

4 min. branja

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2018 dosegla prodajo v višini 971,9 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 120,8 milijona EUR čistega dobička oziroma 10 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 903,4 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 287,6 milijona EUR in 29,6-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na enako lansko obdobje smo v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 16,2 milijona EUR). Regija Srednja Evropa je bila z 239,6 milijona EUR in 24,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Glede na enako lansko obdobje smo dosegli 6-odstotno rast. Sledila je regija Zahodna Evropa z 211 milijoni EUR prodaje in 21,7-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja zmanjšala za 3 %.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 132,3 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 13,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V Sloveniji smo dosegli 68,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 7,1-odstotni delež v skupni prodaji. Rast je bila 3-odstotna. Krka je z 8,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 32,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 9-odstotno rast ter 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Skupina Krka je prodala za 804,3 milijona EUR zdravil na recept oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, kar predstavlja 82,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 5 %, smo ustvarili 87,4 milijona EUR (9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 4-odstotni rasti prodali za 50,4 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 28,3 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,5 milijona EUR (0,1-odstotni delež v skupni prodaji).

16 novih izdelkov

V prvih devetih mesecih leta 2018 smo registrirali 16 novih izdelkov v 36 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju smo za 103 izdelke na različnih trgih na novo pridobili 606 registracij. V prvih devetih mesecih leta 2018 smo v skupini Krka za naložbe namenili 66 milijonov EUR, od tega 52 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

4-odstotna rast števila zaposlenih

Konec septembra je bilo v skupini Krka 11.226 redno zaposlenih, kar je 394 oziroma 4 % več kot konec leta 2017. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo dobrih 51 % vseh zaposlenih. Več kot 54 % vseh zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.414 zaposlenih, kar je 2 % več kot konec leta 2017.

Ocena doseganja ciljev poslovanja in načrti za 2019

Prodaja izdelkov in storitev na letni ravni bo predvidoma dosegla dobro 1 milijardo 300 milijonov EUR in bo nekoliko večja od načrtovane. Čisti dobiček v letu 2018 bo predvidoma nekoliko presegel načrtovani dobiček v vrednosti 153 milijonov EUR. Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bomo letos predvidoma namenili 97 milijonov EUR, kar je zaradi tehničnih in komercialnih optimizacij manj od načrtovanega, bodo pa vse načrtovane naložbe realizirane. Konec leta 2018 bo imela skupina Krka predvidoma več kot 11.600 redno zaposlenih, od tega 51 % v tujini. Vsi kazalci poslovanja bodo v letu 2018 predvidoma presegli dosežene v letu 2017.

V skupini Krka za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR in dobiček v višini 172 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti dobrih 124 milijonov EUR. Za leto 2019 načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 12.100.