20. 3. 2019

Poslovanje Krke v letu 2018

4 min. branja

Uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2018. V skupini Krka smo ustvarili 1 milijardo 331,9 milijona EUR prodaje in jo povečali za 5 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 milijonov EUR in je bil glede na leto 2017 večji za 21,4 milijona EUR oziroma za 14 %.

Poslovanje Krke v letu 2018

S tem smo dosegli največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini. Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah
Prodajno največja regija je bila z 31-odstotnim deležem v prodaji Vzhodna Evropa, v kateri smo ustvarili 412,9 milijona EUR in glede na leto 2017 dosegli 7-odstotno prodajno rast. Druga je bila regija Srednja Evropa, kjer smo prodali za 318,3 milijona EUR izdelkov (24 % prodaje skupine Krka), kar je 5 % več kot leto prej. Tretja regija po vrednosti prodaje je bila Zahodna Evropa z 287,1 milijona EUR (22 % prodaje skupine Krka), kar je 1 % več kot v letu 2017. Na trgih regije Jugovzhodna Evropa smo prodali za 176,2 milijona EUR izdelkov (dobrih 13 % prodaje skupine Krka), kar je 9 % več kot leto prej.

V Sloveniji smo prodali za 88,9 milijona EUR izdelkov in storitev (od tega za 37,6 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev) in s tem ustvarili skoraj 7 % prodaje skupine Krka. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 3-odstotna, količinska pa 4-odstotna. Z 8,6-odstotnim tržnim deležem smo ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na domačem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 43,4 milijona EUR izdelkov (3 % prodaje skupine Krka) in dosegli 12-odstotno rast.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah
Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept, ki smo jih v letu 2018 prodali za 1 milijardo 102,8 milijona EUR, kar je 6 % več kot v letu 2017. Drugo leto zapored je vrednost prodaje presegla 1 milijardo EUR. Med 5 največjih trgov uvrščamo Rusko federacijo, Poljsko, Nemčijo, Romunijo in Češko.Po prodaji najpomembnejša skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2018 zdravila za bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki smo jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih 5 letih, je v letu 2018 predstavljala 29 % prodaje skupine Krka.

Izdelkov brez recepta smo prodali za 123,2 milijona EUR, kar je 4 % več kot v letu 2017. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona EUR, kar je na ravni leta 2017. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 5 % in je znašala 37,5 milijona EUR.

Razvoj in raziskave
V letu 2018 smo v skupini Krka registrirali 23 novih izdelkov (18 zdravil na recept, izdelek brez recepta in 4 veterinarske izdelke) v 52 farmacevtskih oblikah in jakostih. Vložili smo 5 patentnih prijav za svoje tehnološke rešitve, za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2017 pa smo vložili 4 mednarodne patentne prijave. Podeljenih nam je bilo 8 patentov v različnih državah. Skupno je v veljavi več kot 200 Krkinih patentov.

Vlaganja in naložbe
V skupini Krka smo v letu 2018 za naložbe namenili 96,3 milijona EUR. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji so potekale številne naložbe v novo proizvodno opremo in posodobitve infrastrukture, s katerimi smo še povečali proizvodne zmogljivosti. Vlagali smo tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaposleni
Konec leta 2018 je bilo v skupini Krka 11.390 zaposlenih, od tega 5611 (49,3 %) v Sloveniji in 5779 (50,7 %) v tujini. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 558 (5 %).

Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 54 %, to je 6126 zaposlenih. Med njimi je bilo 187 doktorjev znanosti ter 384 magistrov znanosti in specialistov.

Načrti za leto 2019
V skupini Krka za leto 2019 načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR in dobiček v višini 172 milijonov EUR, načrte pa si bomo prizadevali preseči. Glede prodaje v prvem trimesečju leta 2019, ki se zaključi naslednji teden, ugotavljamo nadaljevanje prodajnih trendov iz lanskega leta.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, bodo namenili dobrih 124 milijonov EUR. Načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 %.

Več informacij je v sporočilu za javnost.