21. 3. 2018

Poslovanje Krke v letu 2017

3 min. branja

Uprava družbe Krka je v četrtek, 22. marca, predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka za leto 2017. Skupina Krka je v letu 2017 prodala za 1 milijardo 266,4 milijona EUR izdelkov in storitev in prodajo glede na leto 2016 povečala za 8 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 milijona EUR in je bil glede na leto 2016 večji za 44,1 milijona EUR oz. za 41 %.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 1 milijardo 178,4 milijona EUR, kar je 93 % prodaje. Prodajno najuspešnejša regija je bila s 30,7-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri smo ustvarili 388,2 milijona EUR in glede na leto 2016 dosegli 17-odstotno prodajno rast. To je bila največja rast med vsemi Krkinimi prodajnimi regijami. Druga regija po vrednosti prodaje je bila Srednja Evropa, kjer smo prodali za 303,6 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot v letu 2016, v prodaji skupine Krka pa predstavlja 24-odstotni delež. Tretja regija po vrednosti prodaje (22,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka) je bila Zahodna Evropa z 286,1 milijona EUR, kar je 1 % več kot v letu 2016. Na trgih regije Jugovzhodna Evropa smo prodali za 160,9 milijona EUR izdelkov, kar je 6 % več kot leto prej, v prodaji skupine Krka pa predstavlja 12,7-odstotni delež.

V Sloveniji smo prodali za 88 milijonov EUR izdelkov in storitev (od tega 35,7 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev, to je 6 % več kot v letu 2016), kar je 6,9 % prodaje skupine Krka. Vrednostna rast prodaje izdelkov je bila 3-odstotna. Z 9-odstotnim tržnim deležem smo ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na domačem trgu. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 39,5 milijona EUR izdelkov (3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka) in dosegli 11-odstotno rast.

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 1 milijardo 46,1 milijona EUR, kar je 82,6 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2016 je bila za 9 % večja. Prvič v zgodovini Krke je prodaja zdravil na recept presegla 1 milijardo EUR.

Izdelkov brez recepta smo prodali za 119,2 milijona EUR (9,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 7 % več kot v letu 2016. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona EUR (5-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 1 % več kot v letu 2016. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 6 % in je znašala 35,7 milijona EUR, kar je 2,8 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je znašala 2,2 milijona EUR.

V letu 2017 smo v skupini Krka registrirali 23 novih izdelkov (17 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 3 veterinarske izdelke) v 46 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za naložbe smo namenili 105,1 milijona EUR, od tega 85,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in 19,8 milijona EUR v odvisnih družbah. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v letu 2018 načrtujemo sredstva v vrednosti 135 milijonov EUR.

Konec leta 2017 je bilo v skupini Krka 10.832 zaposlenih, od tega 5134 (47,4 %) v Sloveniji in 5698 (52,6 %) v tujini. Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 6011 (55 %). Za leto 2018 načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, in sicer skupaj za 2 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 11.200.

Več informacij je v sporočilu za javnost.