1. 3. 2017

Poslovanje Krke v letu 2016

3 min. branja

Na današnji novinarski konferenci je uprava predstavila nerevidirane izide poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2016. V skupini Krka smo prodali za 1.174,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je odstotek več kot v letu 2015, količinsko pa je prodaja zrasla za 11 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 108,5 milijona EUR. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 1.089,3 milijona EUR, kar je 93 % prodaje.

Poslovanje Krke v letu 2016

Dobiček iz poslovanja skupine Krka za leto 2016 je znašal 122,4 milijona EUR. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 228,2 milijona EUR in se je glede na leto 2015 zmanjšal za 26 %. Rezultati poslovanja so v okviru napovedi, ki jo je uprava družbe objavila novembra 2016. Letno poročilo za leto 2016 bo objavljeno v četrtek, 6. aprila 2017.

Prodaja skupine Krka po regijah
Največja prodajna regija je bila z 28,3-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri smo ustvarili prodajo v vrednosti 332,3 milijona EUR in dosegli 1-odstotno rast glede na leto 2015, količinska rast pa je bila 12-odstotna.

Druga regija po velikosti je bila s 24,4-odstotnim deležem Srednja Evropa, kjer so ob 6-odstotni količinski rasti prodali za 286,7 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v letu 2015. Tretja regija po vrednosti prodaje je bila s 24,1-odstotnim deležem Zahodna Evropa, v kateri smo prodali za 282,4 milijona EUR. Količinska prodaja je bila glede na leto 2015 skoraj za petino večja.

 Na trgih regije Jugovzhodna Evropa smo prodali za 152,4 milijona EUR izdelkov (13 % prodaje skupine Krka), kar je 9 % oziroma 12,8 milijona EUR več kot v letu 2015. S tem smo dosegli največjo absolutno rast prodaje med vsemi Krkinimi regijami. V Sloveniji smo prodali za 85,1 milijona EUR izdelkov in storitev (od tega za 33,7 milijona EUR zdraviliških in turističnih storitev), kar je 7,2 % v prodaji skupine Krka. V regiji Čezmorska tržišča pa smo v letu 2016 prodali za 35,5 milijona EUR izdelkov. Relativna rast prodaje v tej regiji je bila največja med vsemi Krkinimi regijami, in sicer 12-odstotna.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 963,7 milijona EUR, kar je 82,1 % prodaje skupine Krka, glede na leto 2015 pa je bila 1 % manjša. Na zmanjšanje sta vplivala manjša prodaja zaradi izrazitega zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in izpad rasti vrednostne prodaje zaradi neugodnih tečajev nekaterih valut na vzhodnoevropskih in srednjeevropskih trgih. Količinsko se je prodaja zdravil na recept glede na leto 2015 povečala za 11 %.

Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2016 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept. Med desetimi vodilnimi so bili še Lorista (losartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Valsacor (valsartan), vključno s kombinacijo z diuretikom, Enap (enalapril), vključno s kombinacijo z diuretikom, Emanera (esomeprazol), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Karbis (kandersartan), vključno s kombinacijo z diuretikom. 

Izdelkov brez recepta smo prodali za 111,2 milijona EUR (9,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 3 % več kot v letu 2015, količinsko pa se je njihova prodaja povečala prav tako za 3 %. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 62,8 milijona EUR (5,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 20 % več kot v letu 2015. Količinska rast je bila 24-odstotna. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 9 % in je znašala 33,7 milijona EUR, kar je 2,9 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je znašala 3,0 milijone EUR (0,2 % prodaje skupine Krka).

Več informacij v sporočilu za javnost.