29. 1. 2020

Ocena poslovanja Krke v letu 2019

10 min. branja

​Uprava družbe Krka je predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2019. V skupini Krka smo prodali za 1.489,1 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 12 % več kot v letu 2018. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov bo predvidoma 242,1 milijona EUR, kar je 39 % več kot v letu 2018. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družba Krka bodo objavljeni 19. marca.

Prodaja

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 481,2 milijona EUR in 32,3-odstotnim deležem. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 17 %. V Ruski federaciji smo prodali za 310,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v letu 2018. V Ukrajini smo prodali za 79,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 42-odstotno rast. Visoke stopnje prodajne rasti smo beležili tudi na večini ostalih trgov v regiji. Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 339,6 milijona EUR in 22,8-odstotnim deležem. Glede na leto 2018 smo dosegli 7-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 159,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi, Latviji in Estoniji.

Zahodna Evropa je bila s 336,1 milijona EUR in 22,6-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto prej smo dosegli 17-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, skandinavskih državah, Španiji in Italiji. Ključno je bilo nadaljevanje rasti prodaje prek odvisnih družb, s katerimi smo ustvarili 76 % regijske prodaje, prodaja prek nepovezanih podjetij pa je bila na ravni iz leta 2018. Največjo rast smo beležili v skandinavskih državah, državah Beneluksa, Nemčiji, Portugalski, Italiji in Združenem kraljestvu. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 191,3 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v letu 2018 in predstavlja 12,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa smo beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 92,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,2-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna. Glavnino prodaje, 52,9 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 39,5 milijona EUR.
V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 48,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast ter 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 247,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v letu 2018 in predstavlja 83,8-odstotni delež v prodaji izdelkov in storitev skupine Krka. Prodajo smo povečali v vseh prodajnih regijah – v Vzhodni Evropi za 18 %, Zahodni Evropi za 18 %, Čezmorskih tržiščih za 11 %, Jugovzhodni Evropi za 9 %, Srednji Evropi za 6 % in Sloveniji za 1 %. Med 10 največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, Nemčiji in Ruski federaciji, med ostalimi pa na Finskem, v Belorusiji in Kirgizistanu. Ključne terapevtske skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2019 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandersartanom (Karbis, Karbicombi). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2018 povečala za 8 %, smo ustvarili 133,3 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 9-odstotni rasti prodali za 69,1 milijona EUR (4,6-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 39,5 milijona EUR, kar je 5 % več kot v letu 2018 (2,7-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

V letu 2019 smo vložili 9 patentnih prijav za tehnološke rešitve, ki smo jih razvili in za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2018 smo vložili 5 mednarodnih patentnih prijav. Podeljenih nam je bilo 8 patentov v različnih državah. Krka ima več kot 200 veljavnih patentov. V Sloveniji smo vložili 62 prijav Krkinih blagovnih znamk. Vložili smo tudi 38 mednarodnih in 18 nacionalnih prijav blagovnih znamk. V različnih državah imamo prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk. Registrirali smo 20 novih izdelkov (13 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke) v 43 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Naložbe

Ocenjena vrednost naložb v skupini Krka v letu 2019 je 113 milijonov EUR, od tega 93 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2019 11.696 zaposlenih, od tega v tujini 5699, kar je slabih 49 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 198 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.770 zaposlenih, kar je 288 več kot konec leta 2018.

Načrti skupine Krka za leto 2020

V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR in dobiček v višini dobrih 210 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti 134 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi konec leta preseglo 12.300. Načrt poslovanja za leto 2020 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki jih ima uprava družbe na voljo. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Če bodo pogoji poslovanja v letu 2020 pomembneje odstopali od pričakovanih, lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

V Romuniji nismo ugotovili očitanih nepravilnosti

V obdobju od 14. do 24. januarja 2020 so mediji povzemali zapise na romunskem spletnem portalu in v časopisu Libertatea, ki je poročal, da jim je uspelo pridobiti informacije o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi jih izvajali zaposleni v Krkini odvisni družbi Krka Romania S.R.L, Bukarešta (v nadaljevanju Krka Romania). Javnost smo 17. januarja 2020 obvestili, da smo imenovali posebno skupino, ki bo podrobno preverila delovanje Krkine odvisne družbe v zvezi z omenjenimi očitki.

Na podlagi ugotovitev posebne skupine Krka, d. d., Novo mesto zanika utemeljenost obtožb, ki izhajajo iz navedb, da naj bi Krka Romania delovala protizakonito in zdravila tržila s podkupovanjem zdravnikov, navodila za takšno ravnanje pa naj bi zaposleni v odvisni družbi dobili iz obvladujoče družbe.

Krka svoja zdravila promovira na načine, ki jih dovoljujejo nacionalne zakonodaje in so v skladu z usmeritvami kodeksa ravnanja združenja generičnih proizvajalcev Medicines for Europe, katerega članica je. Vsi krkaši, ki se ukvarjajo z marketingom, so zavezani Kodeksu ravnanja, Krkinemu kodeksu promocije, Pravilniku o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar ter drugim internim navodilom. Vsi, ki obiskujejo zdravnike in farmacevte, so pred začetkom samostojnega dela ustrezno izobraženi in morajo znanje redno obnavljati. Izobraževanje obsega strokovno znanje o Krkinih izdelkih, strokovno medicinsko znanje in pravila, ki urejajo oglaševanje zdravil. V skupini Krka obvladujoča družba pripravlja smernice delovanja, vodstvo vsake odvisne družbe pa je odgovorno, da zagotovi poslovanje, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo.

Krka Romania izvaja naslednje promocijske aktivnosti, ki so zakonite ter v skladu z zakonodajo v EU in Romuniji, ki ureja področje oglaševanja zdravil strokovni javnosti: obiskovanje zdravnikov, dajanje vzorcev, sponzoriranje znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj, ki jih obiskujejo osebe, usposobljene za predpisovanje ali izdajanje zdravil. Tudi iz poročila romunske agencije za konkurenco (Consiliul Concurente), ki se nanaša na obdobje 2010–2014, izhaja, da so sponzorstva eden od legitimnih načinov za promocijo zdravil. Iz poročila agencije izhaja, da originatorska farmacevtska podjetja za sponzorstva porabijo nekajkrat več sredstev kot generične farmacevtske družbe.

Krka je izvedla notranjo preiskavo in ugotavlja, da obtožbe o domnevni sistemski korupciji v Romuniji niso utemeljene niti glede zaposlenih v Krki Romania, še manj pa, da naj bi korupcijo vodili s sedeža matične družbe v Sloveniji.

Pregled je pokazal, da tabel, prikazanih s strani Libertatea, zaposleni v Romuniji in Sloveniji ne poznajo in jih v družbi tudi nismo našli. Je pa bilo ugotovljeno, da so imeli sodelavci v Romuniji različne preglednice, ki so jih oblikovali sami ali po navodilih neposrednega vodje, ki so mu poročali, ta pa je potem poročal vodstvu odvisne družbe.

Krka zdravnikom na nobenem trgu ne plačuje za predpisane recepte. Zahteva pa, da se sredstva, namenjena promociji, uporabljajo zakonito in preudarno. To pomeni, da se sponzorstva znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj odobrijo za pridobivanje strokovnega medicinskega znanja različnim zdravnikom in da se odobravajo zdravnikom specialistom za področja, za katera ima Krka v svoji ponudbi zdravila. Krka vlaga promocijska sredstva izključno za legitimen cilj ustvariti sloves farmacevtske družbe, ki zagotavlja zdravila najvišje kakovosti po dostopnih cenah ter zdravnikom omogoča pridobivanje najnovejšega strokovnega medicinskega znanja o zdravilih. Dobro ime in zaupanje v Krkine izdelke pri zdravnikih in bolnikih v Romuniji sta posledica dolgoletnega strokovnega dela, ne pa korupcije, kar trdi spletni portal Libertatea.

Pregled je pokazal, da je imelo podjetje v Romuniji ustrezna navodila matične družbe, ni pa možno povsem izključiti, da je v preteklosti kakšen posameznik v odvisni družbi kršil Krkina interna navodila ter pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja. Glede na ugotovitve Krka uvaja ukrepe, ki bodo še izboljšali transparentnost poslovanja in spoštovanje pravil s področja skladnosti poslovanja na vseh področjih.
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave in podpira ukrepe, ki so bili sprejeti v z zvezi s tem.