21. 7. 2022

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2022

13 min. branja

Novo mesto, 21. julij 2022 – Skupina Krka je v prvem polletju 2022 ustvarila prodajo v višini 857,4 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 236,2 milijona EUR čistega dobička, kar je 33 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem polletju letošnjega leta poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter tudi v vseh skupinah izdelkov in storitev. Hkrati smo zabeležili do sedaj največji polletni čisti dobiček. Stanje v Ukrajini in Ruski federaciji od nas zahteva nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V trenutnih okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni. Rezultati prvega polletja so spodbudni, zato predvidevamo, da bomo načrtovane cilje za leto 2022 dosegli. Načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 610 milijonov EUR prodaje in čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov EUR. Rezultati v nadaljevanju leta bodo lahko odvisni od novih okoliščin, kot so morebitno ponovno širjenje covida-19 in z njim povezani ukrepi v posameznih državah, rast cen surovin in energentov, razmere na vzhodu Evrope ter gibanje tečajev za Krko ključnih valut.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 1–6/2022 1–6/2021 Indeks 1–6/2022 1–6/2021 Indeks
Prihodki od prodaje 857.443 808.585 106 846.874 711.771 119
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 853.440 806.546 106 706.544 631.970 112
Bruto dobiček 433.687 460.744 94 509.658 403.534 126
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 192.373 255.030 75 282.730 208.650 136
Prilagojeni EBITDA1 270.112 255.030 106      
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 139.250 200.505 69 241.777 165.980 146
Prilagojeni EBIT1 216.989 200.505 108      
Dobiček pred davkom (EBT) 277.059 207.251 134 377.692 178.114 212
Čisti dobiček 236.151 177.426 133 317.526 154.586 205
Efektivna davčna stopnja 14,8 % 14,4 %   15,9 % 13,2 %  
Stroški razvijanja 81.020 75.581 107 81.472 73.675 111
Naložbe 49.479 29.503 168 34.986 22.503 155

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  1–6/2022 1–6/2021 1–6/2022 1–6/2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 50,6 % 57,0 % 60,2 % 56,7 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 22,4 % 31,5 % 33,4 % 29,3 %
Prilagojeni EBITDA1 v prihodkih od prodaje 31,5 % 31,5 %    
EBIT v prihodkih od prodaje 16,2 % 24,8 % 28,5 % 23,3 %
Prilagojeni EBIT1 v prihodkih od prodaje 25,3 % 24,8 %    
EBT v prihodkih od prodaje 32,3 % 25,6 % 44,6 % 25,0 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 27,5 % 21,9 % 37,5 % 21,7 %
Donosnost kapitala (ROE) 22,6 % 19,3 % 31,2 % 16,6 %
Donosnost sredstev (ROA) 17,6 % 15,2 % 24,9 % 13,5 %
Obveznosti/kapital 0,251 0,256 0,223 0,215
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,4 % 9,3 % 9,6 % 10,4 %

1 V odvisnih družbah v Ruski federaciji smo povečali zaloge surovin, materiala, polizdelkov in izdelkov, potrebnih za dolgoročno nemoteno oskrbo ruskega trga s Krkinimi farmacevtskimi izdelki. Nabava poteka v rubljih. Zaloge so kurantne, potrebne in se bodo v naslednjih mesecih spremenile v končne izdelke in posledično v prodajo. Zaradi izrazite krepitve tečaja rublja so se vrednosti teh zalog, preračunane v EUR, še povečale, kar je vplivalo na izkaz poslovnega izida skupine Krka ter začasno znižalo EBITDA in EBIT skupine Krka. Zaradi korektnosti prikaza rezultatov smo poleg računovodskih vrednosti v zgornji tabeli prikazali tudi prilagojene vrednosti. Pri prilagojenih EBITDA in EBIT je izločen vpliv nerealiziranih vmesnih dobičkov v zalogah znotraj skupine Krka v višini 77,7 milijona EUR, ki so posledica krepitve rublja.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvem polletju 2022 ustvarili 857,4 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 853,4 milijona EUR. Gre za največjo polletno prodajo v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 48,9 milijona EUR oziroma 6 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju.

Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 5 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–6/20221–6/2021Indeks
Slovenija49.42041.772118
Jugovzhodna Evropa119.261112.266106
Vzhodna Evropa287.683276.523104
Srednja Evropa196.063188.903104
Zahodna Evropa168.536159.622106
Čezmorska tržišča32.47727.460118
Skupaj853.440806.546106

S 33,7-odstotnim deležem je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa, v kateri smo prodali za 287,7 milijona EUR izdelkov, kar je 11,2 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 172,7 milijona EUR izdelkov, kar je 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 45,8 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % manj kot v lanskem prvem polletju. Rast prodaje smo zabeležili na vseh ostalih trgih na območju vzhodne Evrope in srednje Azije razen v Kirgizistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 23-odstotni delež. V tej regiji smo prodali za 196,1 milijona EUR izdelkov, kar je 7,2 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, drugem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 88,8 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja v poljskih zlotih je bila 3 % večja. Na Češkem smo prodali za 30 milijonov EUR izdelkov in dosegli 16-odstotno rast. Rast prodaje smo dosegli tudi na vseh treh baltskih trgih.

regije-1pol-2022

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 168,5 milijona EUR, kar predstavlja 19,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 8,9 milijona EUR oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in tretjem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 47,2 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli tudi na veliki večini ostalih trgov v regiji, največjo v državah Beneluksa (za 29 %), Skandinaviji (za 17 %) in na Portugalskem (za 16 %).

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 119,3 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 7 milijonov EUR izdelkov oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo zabeležili na vseh trgih v regiji, največjo absolutno rast pa na Hrvaškem, v Romuniji in Srbiji.

Na domačem trgu smo ob 18-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 49,4 milijona EUR. Prodaja izdelkov v višini 30 milijonov EUR je bila 6 % večja kot v enakem lanskem obdobju, prodaja zdraviliško-turističnih storitev v višini 19,4 milijona EUR pa je bila 46 % večja. Prodaja na slovenskem trgu ima v prodaji skupine Krka 5,8-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 32,5 milijona EUR izdelkov (18-odstotna rast), kar je 3,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

 Skupina Krka
v tisoč EUR1–6/20221–6/2021Indeks
Izdelki za humano uporabo786.814748.246105
– zdravila na recept709.172689.129103
– izdelki brez recepta77.64259.117131
Veterinarski izdelki47.20844.960105
Zdraviliško-turistične storitve19.41813.340146
Skupaj853.440806.546106

V prodaji skupine Krka glavnino, 83,1-odstotni delež, predstavljajo zdravila na recept. Prodali smo jih za 709,2 milijona EUR, kar je 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja je bila večja v regijah Čezmorska tržišča (za 17 %), Zahodna Evropa (za 6 %), Slovenija (za 6 %), Jugovzhodna Evropa (za 4 %) in Srednja Evropa (za 1 %).

izdelki-1pol-2022

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 31 %, smo ustvarili 77,6 milijona EUR (9,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 5-odstotni rasti prodali za 47,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,5-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 19,4 milijona EUR (2,3-odstotni delež v skupni prodaji) in je bila 46 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 pridobili registracije za najmanj 12 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali še večjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov. V prvem polletju 2022 smo ponudbi dodali štiri nove izdelke.

Med zdravili na recept smo registrirali antitrombotik Dabiksom (dabigatraneteksilat) in novo kombinirano zdravilo za zdravljenje bolezni srca in žilja Neoamlessini/Amlessa/AmlessaNEO/ Aramlessa/Tonarssa NEO/Dalnessaneo/ Dalnessa AS/Aperneva (argininijev perindoprilat, amlodipin). Na Kitajskem smo registrirali izdelek z učinkovino valsartan iz skupine zdravil za bolezni srca in žilja. Z Magnezijem Krka 400 v obliki zrnc za pripravo napitka smo dopolnili tudi ponudbo svojih izdelkov brez recepta.

V prvem polletju 2022 smo na različnih trgih pridobili 217 novih registracij, in sicer 139 za zdravila na recept, 12 za izdelke brez recepta in 66 za veterinarske izdelke.

Na področju učinkovin smo pridobili nov certifikat ustreznosti monografiji evropske farmakopeje (CEP) za učinkovino losartan.

Posebno pozornost namenjamo uveljavljenim izdelkom, jih vrednotimo, dopolnjujemo in usklajujemo z novimi znanstvenimi dognanji ter z regulatornimi in tržnimi zahtevami, kar nam omogoča neprekinjeno zagotavljanje oskrbe z našimi izdelki na vseh trgih. Letos smo vložili registracijsko dokumentacijo za skoraj 14.000 variacij in prejeli registracijsko potrditev za več kot 15.000 regulatornih variacij, izmed katerih jih več kot polovica dosega še višjo raven kakovosti. To nam omogoča povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti pri zagotavljanju izdelkov na trgu.

Vlaganja in naložbe

V prvem polletju 2022 je bila vrednost naložb v skupini Krka 49,5 milijona EUR, od tega 35 milijonov EUR
v obvladujoči družbi.

V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše naložbe:

  • Končali smo opremljanje sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Vgradili smo več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij, zadnji dve sta bili pripravljeni za obratovanje junija 2022. S tem je obrat tehnološko popolnoma opremljen. V njem bomo lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto. Za naložbo smo porabili 39,2 milijona EUR.
  • V razvojno-kontrolnih centrih smo končali več naložb v posodobitev razvojno-raziskovalnih in analiznih zmogljivosti. Zanje smo porabili 8,2 milijona EUR.
  • V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti. Ocenjujemo, da bomo za ureditev prostorov in nakup tehnološke opreme letos porabili 17 milijonov EUR.
  • Marca smo začeli pripravljalna dela za gradnjo večnamenskega objekta Paviljon 3 v Novem mestu. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot. Potekajo zemeljska dela in globoko temeljenje objekta. Naložba je ocenjena na 19,3 milijona EUR.
  • Z gradnjo prizidka k Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov in vgradnjo nove linije za sterilne solucije bomo podvojili zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov in zagotovili dolgoročno proizvodnjo sterilnih izdelkov večjih volumnov v skladu s standardi GMP. Vrednost naložbe je ocenjena na 29 milijonov EUR.
  • V Ljutomeru bomo povečali proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje, poleg tega bomo v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse uredili proizvodne prostore v starem delu obrata. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 16,4 milijona EUR.
  • V Krškem bomo zgradili nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje smo že pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra, potekajo pa postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Gradnjo bomo začeli po njegovi pridobitvi. V sklopu projekta je predvidena še gradnja sodobne visokoučinkovite čistilne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR. Z njo sledimo svoji strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.
  • V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bomo z vgradnjo nove sekundarne pakirne linije za četrtino povečali zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Naložba je ocenjena na 1,8 milijona EUR.
  • V tovarni Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra severozahodno od Moskve se zaključuje naložba v povečanje proizvodnih in laboratorijskih zmogljivosti.
  • Skupna družba Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljuje nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti. V dolgoročno najetih prostorih poteka proizvodnja izdelkov za trge zunaj Kitajske, od januarja 2021 pa tudi prvih izdelkov za kitajski trg.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 2022 11.618 zaposlenih (1-odstotna rast glede na konec leta 2021), od tega v tujini 5331, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 203 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.576 zaposlenih.

Delnica in delničarji

Konec junija 2022 je imela Krka 47.142 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2022 znašal 94,20 EUR, kar je 20 % manj kot konec leta 2021, ko je znašal 118 EUR.

V prvi polovici leta 2022 smo odkupili 21.689 lastnih delnic. Konec junija 2022 smo imeli 1.705.597 lastnih delnic, kar predstavlja 5,201 % vseh delnic.